SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - ZA ROK 2017
Zarząd Oddziału ustalił wysokość składek członkowskich PTTK na rok 2017 oraz wysokość wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2017 zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 222/XVIII/2016 z dnia 10 września 2016 roku.

Zarząd Oddziału PTTK Pleszew uchwałą 10/2016 z dnia 17.11.2016 r.:

Ustalił wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:
§ 2

Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
Udokumentowanie opłacenia składki następuje poprzez wklejenie na legitymacji PTTK odpowiedniego znaczka określającego termin jej ważności.

§ 3

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są: Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są::
§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

§ 5

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach: Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

§ 6

Składkę członkowską opłaca się w oddziale PTTK, którego jest się członkiem.