SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - ZA ROK 2019
Zarząd Oddziału ustalił wysokość składek członkowskich PTTK na rok 2019 oraz wysokość wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2019 zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 79/XIX/2018 z dnia 8 września 2018 roku.

Zarząd Oddziału PTTK Pleszew uchwałą 8/2018 z dnia 19.12.2018 r.:

Ustalił wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:
§ 2

Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2019 roku.
Udokumentowanie opłacenia składki następuje poprzez wklejenie na legitymacji PTTK odpowiedniego znaczka określającego termin jej ważności.

§ 3

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są: Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są::
§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

§ 5

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:

§ 6

Składkę członkowską opłaca się w oddziale PTTK, którego jest się członkiem.