XV KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2002

Zarząd Oddziału od początku roku pracuje w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Zbigniew Walczak - wiceprezes, Karolina Domagalska - wiceprezes, Sabina Mądrzak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik. W dniu 03.10.2002 r., w związku z rezygnacją ze stanowiska wiceprezesa Zarządu przez Karolinę Domagalską, na to stanowisko wybrano Marcina Czerwińskiego.

Początek roku, to przygotowania do sezonu turystycznego, a szczególnie pomoc dla nauczycieli w przygotowaniu wycieczek szkolnych. Niezależnie od tego, prowadzona jest statutowa działalność: szczególne utrudnienie to wprowadzenie nowej deklaracji i legitymacji, organizujemy wycieczki i rajdy, odbywają się posiedzenia Zarządu i podejmowane są stosowne uchwały.

W dniu 10.01.20002 r. uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje Barbara Szoser

W dniu 26.01.2002 r. powołany zostaje nowy Zarząd Klubu Turystyki Górskiej "Halny". Prezesem Zarządu Klubu został wybrany Krzysztof Hoffmann, wiceprezesem Beata Mirska. sekretarzem Marcin Czerwiński, skarbnikiem Patrycja Bilińska i członkiem Zarządu Zbigniew Walczak.

W dniu 05.02.2002 r. Oddział PTTK zakłada witrynę Internetową na stronie www.pttkpleszew.republika.pl z adresem e-mail: pttkpleszew@poczta.onet.pl
Jest to poszerzenie naszej oferty dla większego grona odbiorców, choć wszystko jeszcze odbywa się na prywatnym domowym komputerze. Na stronie tej odbiorcy mogą zapoznać się z kroniką Oddziału i jego władzami, a także kalendarzem i kroniką odbytych imprez.

W dniu 13.02.2002 r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK "Orlik" przy Domu Dziecka w Pleszewie, gdzie chęć wstąpienia wyraziło 24 członków. Opiekunem koła zostaje wychowawca Domu Dziecka i członek kadry Oddziału - Zygmunt Studziński.

W miesiącu kwietniu likwidujemy dość drogi dla nas rachunek bankowy w PKO BP i w dniu 18.04.2002 r. otwieramy rachunek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

W dniu 28.06.2002 r. otrzymujemy decyzje Sądu Rejestrowego z aktualnym adresem Oddziału w Pleszewie na ul. Poznańskiej 35

W miesiącu lipcu w kursie Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Wschodnie bierze udział Zbigniew Walczak, który uprawnienia otrzymuje w dniu 31.07.2002 r.

W dniach 18-21.08.2002 r. w kursie Instruktorów Krajoznawstwa w Piasecznie bierze udział Marcin Czerwiński.

W dniu 21.08.2002 r. uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny.

W dniach 05-06.10.2002 r. Oddział PTTK Pleszew, po uzyskaniu zgody Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, z własnych środków organizuje Kurs Instruktorów Ochrony Przyrody.

W dniu 20.10.2002 r. uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody z Oddziału Pleszew otrzymują: Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka, Elżbieta Tanaś, Zbigniew Walczak, Sławomir Walendowski i Mirosław Zaradny.

Zarząd Oddziału w roku 2002 podczas 11 posiedzeń podjął 46 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Te wszystkie dokonania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc samorządu powiatowego i gminnego (materialna w postaci dotacji, jak i moralna w postaci poparcia naszych działań).

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2002:

Ilość członków na koniec 2002 roku:
Ogółem - 192
w Oddziale - 88
w SKKT PTTK - 104
z opłaconą składką tylko - 105
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem - 104 dla 3746 osób
w Oddziale - 72 dla 2838 osób
w SKKT PTTK - 32 dla 824 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie - 21 dla 757 osób
Kolarskie - 23 dla 358 osób
Piesze nizinne - 4 dla 376 osób
Turystyka popularna:
Krajoznawstwo - 43 dla 1844 osób
Przyrodnicze - 13 dla 400 osób
Udział w imprezach organizowanych przez innych:
Ogółem - 23 dla 234 osoby
Łączny udział we wszystkich imprezach:
Ogółem - 127 dla 3980 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem - 442
Górska Odznaka Turystyczna - 30
Kolarska Odznaka Turystyczna - 13
Odznaka Turystyki Pieszej - 4
Odznaka Krajoznawcza - 32
Odznaka Turysta Przyrodnik - 363
Posiadane uprawnienia:
Organizator Turystyki - 24 osóby
Przodownik Turystyki Pieszej - 6 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej - 5 osób
Przodownik Turystyki Górskiej - 3 osoby
Instruktor Krajoznawstwa Regionu - 4 osoby
Instruktor Ochrony Przyrody - 8 osób
Znakarz Szlaków Nizinnych - 3 osoby
Turystyka górska:

Sekcja górska Oddziału PTTK wraz z KTG Halny zorganizowały 17 wyjazdów jedno i wielodniowych. Łącznie w imprezach górskich wzięło udział 592 uczestników, w tym 440 uczestników stanowiła młodzież szkolna.
SKKT zorganizowały 2 wyjazdy dla 95 uczestników w tym 86 stanowiła młodzież szkolna.

Wycieczki wędrowały szlakami górskimi: Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Pienin, Beskidu Śląskiego, Ślęży, Gór Sowich i Stołowych oraz Tatr.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Wschodnie ukończył i otrzymał uprawnienia Zbigniew Walczak.

"Górale" zdobyli łącznie 30 odznak turystycznych.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
Rajdy piesze, są organizowane dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów i nauczycieli.

Oddział posiada 6 Przodowników Turystyki Pieszej. Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała 3 rajdy piesze z ogólną liczbą 331 uczestników w tym 300 stanowiła młodzież szkolna.
Wzięliśmy też udział w 2 rajdach organizowanych przez inne oddziały. W rajdach tych rajdów brało udział 28 uczestników.
SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 20 uczestników

Piechurzy zdobyli 4 odznaki turystyczne.
Z uwagi na małe zaangażowanie przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej, Zarząd Oddziału odwołał w dniu 09.07.2002 r. pełniącego to stanowisko Andrzeja Madalińskiego i powołał na nie Marcina Czerwińskiego.

Na Ogólnopolskim Zjeździe Przodowników Turystyki Pieszej w Kaliszu w miesiącu wrześniu br. Marcin Czerwiński, po zdaniu egzaminu na okręg Dolnośląski i Łódzki, uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej II klasy.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, w której działa 5 przodowników.

Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników.
W tym roku promowany był cykl rajdów "Zabytki architektury drewnianej", w czasie którego uczestnicy zwiedzili wszystkie obiekty drewniane (kościoły i wiatraki) znajdujące się na terenie powiatu pleszewskiego.
Organizowane były także rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane są na starcie, zależnie od pogody i przygotowania zgłaszających się uczestników.
Tradycyjne odbyły się rajdy pielgrzymkowych do Turska i Lutyni, cieszące się uznaniem wielu uczestników.
Zorganizowano już III edycję rajdów wojewódzkich "Dnia Pleszewa" i "Śladami Wąskotorówki".
W 11 rajdach kolarskich zorganizowanych przez Oddział wzięło łącznie udział 219 uczestników w tym 106 uczestników stanowiła młodzież szkolna.

Ze względu na brak zaangażowania w pracach Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej Zarząd Oddziału odwołał w dniu 03.09.2002 r. ze stanowiska przewodniczącego i komisji Ireneusza Redera i powołał na nie Zygmunta Studzińskiego.

SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 12 uczestników.

Kolarze zdobyli łącznie 13 odznak turystycznych.

Krajoznawstwo:

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza zorganizowała łącznie 32 imprezy turystyczne dla 1366 uczestników, w tym 966 uczestników stanowiła młodzież.

W dniu 21.08.2002 r. uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny. Pierwszy uprawnienia otrzymał po ukończeniu kursu w Piasecznie, pozostali dwaj ukończyli kurs w roku 2001 w Tarnowie, lecz dopiero w roku 2002 uzyskali prawo do nabycia uprawnień, po spełnieniu wymaganego regulaminem czteroletniego członkostwa w PTTK. Uzyskane uprawnienia zwiększyły kadrę Oddziału do 4 Instruktorów.

SKKT PTTK zorganizowały 8 wycieczek krajoznawczych dla 326 uczestników.

Krajoznawcy zdobyli 32 Regionalne Odznaki Krajoznawcze.

Ochrona przyrody:

Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody zajęła się popularyzacją ochrony przyrody na naszym terenie, poprzez popularyzację odznak przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli.

W dniu 09.07.2002 r. Zarząd Oddziału powołał na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody Dorotę Cichy, nauczycielkę przyrody w ZSP Nr 3 Pleszew, wykazującą wiele inicjatyw przyrodniczych.

W dniach 05 - 06.10.2002 r. Oddział PTTK wraz z Komisją Ochrony Przyrody, po uzyskaniu zgody Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, zorganizowały z własnych środków kurs Instruktorów Ochrony Przyrody. W kursie wzięło udział 9 osób z Oddziału PTTK Pleszew i 3 z Oddziału w Środzie Wlkp.
Wybrano atrakcyjne miejsce kursu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Kursanci mogli w przerwach miedzy wykładami zwiedzić Muzeum Leśnictwa, piękny park i zagrodę żubrów.
Wykładowcami na kursie byli: Maria Kluge, Edyta Brania, Dorota Cichy i Stanisław Kałka. Dwudniowe zajęcia pozwoliły na przyswojenie wiedzy przewidzianej Regulaminem. Wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym zdali egzaminowi.

Spełnienie warunków regulaminowych Kursu i przesłana dokumentacja pozwoliły Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na przyznanie uprawnień Instruktora Ochrony Przyrody, co nastąpiło już w dniu 20.10.2002 r. i mile zaskoczyło organizatorów. Dziękujemy.

Kurs pozwolił na zwiększenie kadry Oddziału w Pleszewie o 8 Instruktorów Ochrony Przyrody (jeden z uczestników uprawnienia otrzyma po spełnieniu regulaminowego 4-letniego stażu w PTTK) i w Środzie Wlkp. o 3 Instruktorów.

W zorganizowanych 9 imprezach przyrodniczych wzięło udział 330 uczestników, w tym 252 stanowiła młodzież szkolna. Połączenie imprez przyrodniczych np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi, wpłynęło na dodatkowe zainteresowanie uczestników obiektami przyrodniczymi.

SKKT PTTK zorganizowały 1 wycieczkę przyrodniczą dla 42 uczestników.

Turyści przyrodnicy zdobyli 363 Odznaki Turysta Przyrodnik.

Podsumowanie roku 2002:

Dobrze układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą szkół podstawowych i gimnazjów. Trudno dopatrzyć się symptomów współpracy z pozostałymi gminami powiatu pleszewskiego.

Zaciera się prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, odnawiane są więzi łączące szkoły z PTTK we wspólnie organizowanych rajdach i imprezach.
W dalszym ciągu mamy sporadyczne kontakty ze szkołami średnimi. Pozyskanie większej ilości młodzieży szkolnej z wszystkich grup wiekowych, to jedno z poważniejszych zadań Zarządu na kolejny rok.

Posiadane pomieszczenie Biura Oddziału pozwoliło na wykonywanie statutowej działalności Zarządu. Do nowego adresu przywykli nasi klienci, którzy w porze otwarcia biura zawsze znaleźli pomoc i informacje. O tym, że popularność PTTK na naszym terenie znacznie wzrosła może świadczyć fakt, iż w roku 2002 pomogliśmy dokonać wyboru ciekawych tras wycieczkowych dla ok. 30 wycieczek szkolnych i zakładowych. Udzielaliśmy informacji o atrakcyjności zwiedzanych miejsc, a niekiedy wpłynąć na zmianę proponowanej trasy na ciekawszą i bardziej atrakcyjną. Klienci mogli też skorzystać z naszej bazy danych, co znacznie ułatwiło im dokonanie najlepszego (często także najtańszego) wyboru.

Prognozy na rok 2002 i następną kadencję:

Zaskakująco wysoka liczba 87 członków Oddziału PTTK, którzy nie zapłacili składki członkowskiej za rok 2002, stanowiąca ok.45% stanu osobowego, to w dużej mierze efekt postanowień naczelnych władz PTTK związany z wprowadzeniem nowej legitymacji, podwyższeniem składki członkowskiej i dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem 2 szt. zdjęć. Być może jednej z przyczyn należy dopatrywać się w zubożeniu społeczeństwa, a innej w poczynaniach naszych władz państwowych, które skomercjalizowały turystykę i znacząco osłabiły pozycje PTTK.

Oddział PTTK Pleszew liczy na to, że wielu członków zdąży zapłacić składkę do końca marca br. by nie stracić ciągłości w Towarzystwie. Wspólne wyjazdy, pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań turystycznych i wybór odpowiednich kandydatów do kadry programowej. Zarząd Oddziału w możliwie szerokim zakresie udzieli im wsparcia, zapewni szkolenie i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, będzie występował o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.