XV KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2004
Zarząd Oddziału w 2004 roku pozostał bez zmian w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Zbigniew Walczak - wiceprezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Sabina Mądrzak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku, to przede wszystkim sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenie bilansu Oddziału. Prowadzenie całokształtu działalności finansowej oddziału Zarząd powierzył skarbnikowi oddziału, kol. Mirosławowi Zaradnemu. Korzysta on z bezinteresownej pomocy z zewnątrz i materiałów szkoleniowych dostarczonych z ZG PTTK w celu właściwego prowadzenia księgowości oddziału.

Początek roku, to także przygotowania do letniego sezonu turystycznego, czyli opracowanie informatora z propozycjami ciekawych wycieczek szkolnych i kalendarza atrakcyjnych wycieczek dla naszych członków. W miesiącach maju i czerwcu, po uprzednich przygotowaniach pomagamy nauczycielom w organizowaniu wycieczek szkolnych, jako agent Biura Turystycznego Gaedig-Reisen. Niezależnie od wymienionych czynności, prowadzona jest statutowa działalność, organizowane są zaplanowane imprezy, odbywają się posiedzenia Zarządu i podejmowane są wymagane uchwały.

W związku z tym, że dwóch Przodowników Turystyki Pieszej kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny uzyskali uprawnienia II klasy i dzięki staraniom kol. Marcina Czerwińskiego, Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 22.01.2004 roku nadała Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu OTP uprawnienia do MAŁEJ SREBRNEJ w ramach posiadanych uprawnień terytorialnych.

W dniu 23.01.2004 r. - Stanisław Kałka, prezes Oddziału, uzyskał rekomendację do grona 10 osób, z których wyłoniono Człowieka Roku Ziemi Pleszewskiej. To honorowe wyróżnienie jest symbolem podejmowania znaczących i skutecznych przedsięwzięć turystycznych dla środowiska, jako dorobku, ciągłości i tradycji mieszkańców Ziemi Pleszewskiej. Na spotkaniu w gronie najwyższych władz samorządowych powiatu i wszystkich gmin oraz szerokiej rzeszy naszego społeczeństwa padło wiele ciepłych słów pod adresem naszego oddziału PTTK.

W dniu 25.01.2004 r. o Oddziale PTTK dowiedziała się polska społeczność turystyczna za sprawą naszego wiceprezesa kol. Marcina Czerwińskiego, miłośnika fotografii krajoznawczej, za zdobycie I nagrody w konkursie fotograficznym pt. "Spotkania u źródeł rzek". Był to cykl fotografii wykonanych podczas zwiedzania źródła Neru.

W dniu 27.02.2004 r. w związku z Jubileuszem 5-lecia powołania Oddziału PTTK w Pleszewie, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału, w którym udział wzięli nasi członkowie, aktywni turyści i sympatycy turystyki. Sprawozdanie z 5-letniej działalności przedstawił prezes Zarządu Oddziału, po którym przy kawie i pysznym torcie wspominano ciekawe momenty minionego okresu i snuto plany na przyszłość.

W dniu 09.03.2004 r. Zarząd Oddziału uchwałą nr 22/2004 powołał ponownie SKKT PTTK przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. Opiekunem koła został kol. Sławomir Walendowski, Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody. Znany ze swej przedsiębiorczości opiekun, znamionował dobrą pracę koła, co sprawdziło się w praktyce.

W dniu 22.05.2004 r. kol. Marcin Czerwiński uzyskuje na Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Jastrzębiu Zdroju uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej.

W dniu 15.06.2004 r. do oddziału trafia pierwsza odznaka "Turysta Ziemi Pleszewskiej". Odznaka zatwierdzona uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 07.01.2003 r. po wielu staraniach i poszukiwaniach wykonawców doczekała się pierwszej edycji w ilości 30 szt. Kolejne edycje wykonywane będą w zależności od zapotrzebowania.

W dniu 25.08.2004 r., po ukończeniu kursu w Toruniu, nasze dwie koleżanki: Edyta Brania i Katarzyna Garbaciak uzyskują uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Z uwagi na to, że obydwie są nauczycielkami, zdobyta na kursie wiedza zostanie wykorzystana w pracy z młodzieżą. W dniu 31.08.2004 r. dwaj koledzy: Michał Kuberka i Zbigniew Walczak po kursie Przodowników Turystyki Górskiej w miesiącu sierpniu, uzyskują uprawnienia Przodownika na Tatry.

W dniu 17.09.2004 r. na Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Pieszej w Legnicy, koledzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny rozszerzają swe uprawnienia na kolejne dwa województwa.

W dniu 09.11.2004 r. Zarząd Oddziału uchwałą nr 39/2004 rozwiązał SKKT PTTK Nr 2 przy Gimnazjum w Czerminie z uwagi na zaniechanie działalności i spadku liczby członków poniżej minimum określonego Regulaminem.

W dniu 09.11.2004 r. Zarząd Oddziału uchwałą nr 38/2004 powołał Tymczasowy Zarząd Klubu KTG "Halny", powierzając mu uregulowanie regulaminowych spraw klubowych i zwołanie w ciągu 3 miesięcy Walnego Zebrania w celu wyboru nowych władz Klubu.

W ciągu całego roku na otrzymanej z ZG PTTK bezpłatnej stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Zainteresowanie naszą stroną internetową jest znaczne, o czym świadczą duże ilości odwiedzających. Strona prowadzona jest na prywatnym komputerze prezesa oddziału Stanisława Kałki i za jej prowadzenie sam pokrywa wszelkie koszty, a w aktualizacji pomaga mu wiceprezes Marcin Czerwiński.

Zarząd Oddziału w roku 2004 podczas 10 posiedzeń podjął 45 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2004:

Ilość członków na dzień 31.12. 2004 roku:
Z opłaconą składką     -    122
w Oddziale           -     56
w SKKT PTTK         -     66
bez opłaconej składki   -     48
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem               -    90  dla  3194 osób
w Oddziale             -    65  dla  2566 osób
w SKKT PTTK           -    25  dla   578 osób
udział w innych imprezach  -     4   dla    50 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie        -    15   dla 396 osób
Kolarskie            -    23   dla 373 osób
Piesze nizinne        -     6   dla 452 osób
Turystyka popularna:
Krajoznawstwo        -    35   dla 1577 osób
Przyrodnicze          -    11   dla  346 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem                      -    383
Górska Odznaka Turystyczna       -     36
Kolarska Odznaka Turystyczna      -     13
Odznaka Turystyki Pieszej         -     10
Odznaka Krajoznawcza           -     36
Turysta Ziemi Pleszewskiej         -     40
Odznaka Turysta Przyrodnik        -    248
Posiadane uprawnienia:
Organizator Turystyki             -     18 osób
Przodownik Turystyki Pieszej        -      5 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej      -      4 osóby
Przodownik Turystyki Górskiej       -      4 osoby
Instruktor Krajoznawstwa Regionu    -      8 osób
Instruktor Ochrony Przyrody        -      8 osób
Instruktor Fotografii Krajoznawczej   -      2 osoby
Znakarz Szlaków Nizinnych         -      3 osoby
Znakarz Szlaków Rowerowych      -      1 osoba
Turystyka górska:
Turystyką górską w oddziale zajmuje się Klub Turystyki Górskiej "Halny", który zorganizował 4 wycieczki górskie dla 46 uczestników: Ślęża, Mała Fatra, Słowackie Tatry Wysokie i Beskidy.

SKKT PTTK zorganizowały 2 obozy wędrowne dla 40 uczestników (Beskidy i Karkonosze) oraz 2 wycieczki dla 69 uczestników.

Organizatorem 7 wycieczek górskich dla 241 uczestników był także oddział PTTK. Były to wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystów nie wprawionych do trudnych górskich szlaków i odbywały się na szlakach nie wymagających wielkiego wysiłku. Wycieczki te wędrowały szlakami: Karkonoszy, Gór Stołowych, Skalnego Miasta, Tatr, Rudaw Janowickich, Gór Świętokrzyskich i Pienin.

Łącznie w imprezach górskich wzięło udział 396 uczestników, w tym 182 stanowiła młodzież szkolna.

"Górale" zdobyli 36 odznak turystycznych.
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
W bieżącym roku Oddział zorganizował 2 rajdy, które na stałe wpisane zostały do kalendarza imprez. Jeden jest związany z rocznicą wyzwolenia Pleszewa, a drugi z powitaniem wiosny. Trzeci rajd pieszy zorganizowany został w związku z wymogami stawianymi przez Regulamin zdobywania regionalnej odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej i w kolejnych latach ma także szansę zostać wpisany do rajdów stałych.

3 rajdy piesze zorganizowane zostały przez SKKT PTTK, podczas których uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę.

Piechurzy z naszego oddziału i SKKT wzięli także udział w tradycyjnym Ogólnopolskim Rajdzie "Jesień Chopinowska" w Antoninie, organizowanym przez Oddział PTTK w Ostrowie Wlkp.

Oddział posiada 5 Przodowników Turystyki Pieszej.

W rajdach pieszych z ogólnej liczby 452 uczestników, 412 stanowiła młodzież szkolna.

Piechurzy zdobyli 10 odznak turystycznych.

Przypuszczamy, że zdobywanie odznaki popularnej, po zmianach w regulaminie, wpłynie na zwiększenie zainteresowania się nią wśród młodych turystów pieszych. Oddział posiada Referat Weryfikacyjny OTP z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.
Turystyka kolarska:
Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, w której działa 4 Przodowników Turystyki Kolarskiej.

W tym roku promowany był cykl rajdów po Ziemi Pleszewskiej w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników. Tradycyjne odbył się rajd pielgrzymkowy do Turska, cieszący się uznaniem wielu starszych uczestników.

Zorganizowano już V edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki". Były także dwa rajdy związane z ogólnopolską akcją "Spotkania u źródeł rzek", w których Oddział pojechał do źródeł Neru, a SKKT Lisewo do źródeł Miłosławki.

Po raz drugi otrzymaliśmy dotację z DKFiT Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na organizację rajdu "Rowerem na Dach Wielkopolski" do Kobylej Góry. Braliśmy także udział w kilku imprezach organizowanych przez innych jak: "Rajd Dzieci Wrzesińskich", "Stop uzależnieniom" czy "Jesień Chopinowska".

Łącznie w 23 rajdach kolarskich wzięło łącznie udział 373 uczestników, z czego 309 uczestników to młodzież szkolna. Kolarze zdobyli łącznie 13 odznak turystycznych.
Krajoznawstwo:
Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.
Na ogólną liczbę 35 imprez krajoznawczych, oddział zorganizował 29 dla 1338 uczestników (w tym młodzieży 898), a SKKT PTTK 6 dla 239 uczestników ( w tym młodzieży 190). Łączna liczba imprez krajoznawczych wyniosła, zatem 35 dla 1577 uczestników ( w tym młodzieży 1088). Oddział zdecydowaną większość imprez organizował dla innych, czyli szkół i zakładów pracy. Szkolne koła PTTK natomiast organizowały wycieczki dla siebie i szkolnych kolegów, nieraz zabierając także rodziców.

W dniu 25.08.2004 r., po ukończeniu kursu w Toruniu, nasze dwie koleżanki: Edyta Brania i Katarzyna Garbaciak uzyskały uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Z uwagi na to, że obydwie są nauczycielkami, zdobyta na kursie wiedza zostanie wykorzystana w pracy z młodzieżą.

Krajoznawcy w bieżącym roku zainteresowali się zdobywaniem regionalnej odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej i mamy prawo przypuszczać, że odznaka ta stanie się bardziej popularna w nadchodzącym roku. Zdobywcy tej odznaki w większości skorzystali z regulaminowego prawa zdobycia ROK w stopniu brązowym

Krajoznawcy zdobyli 36 Regionalnych Odznak Krajoznawczych i 40 odznak Turysta Ziemi Pleszewskiej.
Ochrona przyrody:
Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody.
Oddział zorganizował 10 imprez przyrodniczych, w których wzięło udział 322 uczestników (w tym młodzieży 183). Natomiast SKKT PTTK 1 wycieczkę dla 24 uczestników w tym 22 stanowiła młodzież. Łącznie zorganizowano 11 imprez przyrodniczych dla 346 uczestników, z czego 205 stanowiła młodzież.

Dużym zainteresowaniem przyrodników cieszył się w bieżącym roku Słowiński Park Narodowy.

Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 247 Odznak Turysta Przyrodnik.

Oddział posiada 8 Instruktorów Ochrony Przyrody i Zespół Weryfikacyjny z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.
Podsumowanie roku 2004:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Odnawiane i utrwalane są więzi łączące szkoły z PTTK we wspólnie organizowanych rajdach i imprezach. Kontakty ze szkołami średnimi były natomiast bardzo sporadyczne i dotyczyły organizowania jednej wycieczki.

Do Biura Oddziału przychodzą nasi członkowie i osoby spoza PTTK po pomoc i informacje. O popularności i zaufaniu do PTTK na naszym terenie świadczyć fakt, iż w roku 2004 o pomoc w wyborze ciekawych tras wycieczkowych zwracało się więcej nauczycieli i organizatorów wycieczek zakładowych. Klienci mogli też skorzystać z naszej bazy danych, co znacznie ułatwiło im dokonanie właściwego, (często także najtańszego) wyboru.
Prognozy na rok 2005:
Wysoką liczbę 48 członków PTTK, którzy nie zapłacili składki członkowskiej za rok 2004, stanowi młodzież z SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Być może przyczyną tak wielkiej rotacji jest zubożenie społeczeństwa zwłaszcza w środowisku wiejskim.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia, aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, będzie występował o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.