XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2005

Zarząd Oddziału po Zjeździe Oddziału w dn. 26.02.2005r. rozpoczął pracę w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak - wiceprezes, Zygmunt Studziński - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Rok rozpoczynamy od sprawozdań ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmuje się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

Początek roku, to przygotowania do letniego sezonu turystycznego. Niezależnie od wymienionych czynności, prowadzona jest statutowa działalność, organizowane są zaplanowane imprezy, odbywają się posiedzenia Zarządu i podejmowane są wymagane uchwały. W dniu 25.01.2005 r. - Walne Zebranie Turystyki Górskiej "Halny" wybiera nowe władze. Na czele Klubu staje po raz pierwszy kobieta kol. Lidia Chwalińska.

W dniu 12.04.2005r. Zarząd Oddziału podjął uchwałę o przystąpieniu do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu.

W dniu 12.04.2005r. Zarząd Oddziału rozwiązuje SKKT PTTK Nr 5 w Tomicach w związku z zaniechaniem działalności i spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem.

W dniu 14.07.2005r. Zarząd Oddziału powołał SKKT PTTK nr 8 przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie.

W dniu 22.07.2005r. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zaakceptowała powołanie w Oddziale PTTK Pleszew Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Górskiej.

W miesiącu sierpniu 2005r. kol. Tomasz Łaciak bierze udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej i uzyskuje uprawnienia Przodownika na region Beskidy Zachodnie.

W dniu 02.09.2005r. na 48 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Łodzi, kol. Marcin Czerwiński rozszerza uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na województwa: Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie, a kol. Mirosław Zaradny na Kujawsko-Pomorskie i Opolskie. W dniu 15.10.2005r. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w celu przyjęcia poprawek do Statutu Oddziału zgłoszonych przez Prezydium ZG PTTK.

W ciągu całego roku na otrzymanej z ZG PTTK bezpłatnej stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Zainteresowanie naszą stroną internetową jest znaczne, o czym świadczą duże ilości odwiedzających. Strona prowadzona jest na prywatnym komputerze, a jej aktualizacją zajmują się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2005r. podczas 12 posiedzeń podjął 54 uchwały, dotyczące spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2005

Ilość członków na dzień 31.12. 2005 roku:
Z opłaconą składką     -    145
w Oddziale           -     63
w SKKT PTTK         -     82
bez opłaconej składki   -     31
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem               -    124  dla  3483 osób
w Oddziale             -    74  dla  2495 osób
w SKKT PTTK           -    35  dla   808 osób
udział w innych imprezach  -    15  dla   180 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie        -     15   dla 312 osób
Kolarskie            -     27   dla 409 osób
Piesze nizinne        -     12   dla 474 osób
Turystyka popularna:
Krajoznawstwo        -    41   dla 1459 osób
Przyrodnicze          -    16   dla  649 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem                      -    212
Górska Odznaka Turystyczna       -      5
Kolarska Odznaka Turystyczna      -     20
Odznaka Turystyki Pieszej         -     18
Odznaka Krajoznawcza           -     12
Turysta Ziemi Pleszewskiej        -      6
Odznaka Turysta Przyrodnik        -    147
Odznaka Fotografii Krajoznawczej    -     4
Posiadane uprawnienia:
Organizator Turystyki             -     18 osób
Przodownik Turystyki Pieszej        -      5 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej      -      4 osoby
Przodownik Turystyki Górskiej       -      5 osób
Instruktor Krajoznawstwa Regionu    -      8 osób
Instruktor Ochrony Przyrody        -      8 osób
Instruktor Fotografii Krajoznawczej   -      2 osoby
Znakarz Szlaków Nizinnych         -      3 osoby
Znakarz Szlaków Rowerowych      -      1 osoba
Turystyka górska:
Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo.

Klub Turystyki Górskiej "Halny", wędruje przez wyższe i trudniejsze partie górskie. Zorganizował 4 wyprawy górskie: Czeski Raj, Tatry Zachodnie, Rohace i Doliny Tatrzańskie w Słowacji, w których uczestniczyło 57 osób. Poza tym KTG "Halny" uczestniczył w pięciu wyjazdach organizowanych wspólnie z PTTK Wrocław w zdobywaniu Korony Sudetów (24 uczestników).

SKKT PTTK zorganizowały 4 wycieczki górskie dla 135 uczestników (Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Pieniny, Rudawy Janowickie).

Oddział PTTK zorganizował 5 wycieczek górskich (Tatry, Góry Sowie), które odbywały się na łagodnych i bezpiecznych szlakach niewymagających wielkiego wysiłku.

Łącznie w 19 imprezach górskich wzięło udział 336 uczestników, w tym 120 stanowiła młodzież szkolna.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie ukończył i otrzymał uprawnienia kol. Tomasz Łaciak. Oddział otrzymał także w bieżącym roku Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej.

"Górale" zdobyli 5 odznak turystycznych.
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

W bieżącym roku Oddział zorganizował 6 rajdów dla 403 uczestników w tym 339 stanowiła młodzież.

SKKT PTTK zorganizowały 6 rajdów dla 71 uczestników (w tym młodzieży 62) podczas których uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę. Piechurzy z naszego oddziału i SKKT wzięli także udział w 4 imprezach organizowanych przez innych, gdzie uczestniczyło 112 osób (w tym90 stanowiła młodzież).

W 16 rajdach pieszych z ogólnej liczby 586 uczestników, 454 stanowiła młodzież szkolna.

Piechurzy zdobyli 18 odznak turystycznych.

Oddział posiada 5 Przodowników Turystyki Pieszej i Referat Weryfikacyjny OTP z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.

W dniu 02.09.2005 r. na Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Pieszej w Łodzi, koledzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny rozszerzają swe uprawnienia na kolejne dwa województwa.
Turystyka kolarska:
Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W tym roku, tak jak i w poprzednim promowany był cykl rajdów po Ziemi Pleszewskiej w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników. Zorganizowano już VI edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki". Odbył się także I "Rajd Papieski", który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Kontynuowano także rajdy z cyklu "Na szlaku drewnianych świątyń" W 16 rajdach zorganizowanych przez oddział wzięło udział 273 uczestników (w tym 78 stanowiła młodzież).

Niezależnie od oddziału, rajdy kolarskie organizowane były także, w SKKT PTTK. Szkolne koła zorganizowały 11 rajdów dla 116 uczestników (w tym 97 młodzieży), z czego większość przypada na SKKT PTTK "Orlik" działający przy Domu Dziecka w Pleszewie. Orlik zorganizował także dwa rajdy wielodniowe; "Po Ziemi Mazowieckiej" i "Północnej Polsce".

Oddział i SKKT wzięły także udział w 2 rajdach organizowanych przez innych: Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa i Rajd Jubileuszowy do Środy Wlkp. Uczestniczyło w nich 19 osób (w Tm 6 stanowiła młodzież)

Łącznie w 29 rajdach kolarskich wzięło łącznie udział 408 uczestników, z czego 181 uczestników to młodzież szkolna.

Kolarze zdobyli łącznie 20 odznak turystycznych.
Krajoznawstwo:
Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

Oddział zorganizował 31 imprez dla 1115 uczestników (w tym młodzież 649). Brał także udział w trzech wycieczkach organizowanych przez innych (25 uczestników).

SKKT PTTK zorganizowały 4 wycieczki dla 173 uczestników (123 młodzieży) dla siebie i szkolnych kolegów, nieraz zabierając także rodziców.

Łącznie w wycieczkach krajoznawczych udział wzięło 1313 uczestników, w tym 772 stanowiła młodzież szkolna.

Krajoznawcy zdobyli 12 Regionalnych Odznak Krajoznawczych i 6 odznak Turysta Ziemi Pleszewskiej.
Ochrona przyrody:
Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody.

Oddział zorganizował 12 imprez przyrodniczych, w których wzięło udział 507 uczestników (w tym młodzieży 453). Natomiast SKKT PTTK 4 wycieczki dla 142 uczestników w tym 127 stanowiła młodzież.

Łącznie zorganizowano 16 imprez przyrodniczych dla 649 uczestników, z czego 580 stanowiła młodzież.

Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 147 Odznaki Turysta Przyrodnik.

Oddział posiada 8 Instruktorów Ochrony Przyrody i Zespół Weryfikacyjny z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.
Podsumowanie roku 2005:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym. Odnawiane i utrwalane są więzi łączące szkoły z PTTK we wspólnie organizowanych rajdach i imprezach.

Z Biura Oddziału korzystają nasi członkowie i osoby spoza PTTK uzyskując interesujące ich informacje. O popularności i zaufaniu do PTTK na naszym terenie świadczyć fakt, iż w roku 2005 z pomocy w wyborze ciekawych tras przyrodniczych korzystało więcej nauczycieli, organizatorów wycieczek szkolnych. W PTTK mogli skorzystać z naszych baz danych, co znacznie ułatwiło im dokonanie właściwego, (często także najtańszego) wyboru.
Prognozy na rok 2006:
Stabilizuje się członkostwo w PTTK, na wzrost liczby członków miała wpływ trafna uchwała Zarządu Oddziału o wyższych opłatach dla uczestników wycieczek nie będących członkami PTTK. Nie zmienia się sytuacja kadrowa w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Być może przyczyną tak wielkiej rotacji jest zubożenie społeczeństwa zwłaszcza w środowisku wiejskim.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia, aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych prze ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka