XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2006

Zarząd Oddziału rozpoczął pracę w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak – wiceprezes, Zygmunt Studziński - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

Początek roku w normalnym oddziale, to przygotowania do letniego sezonu turystycznego. Tym razem nie ma w Zarządzie Oddziału zbyt wielkiego zapału do działalności, a złożyło się na to kilka przyczyn, będących następstwem wyboru władz oddziału na Walnym Zjeździe, który odbył się w lutym 2005 r. Na zjeździe tym wiceprezes Zbigniew W. nie otrzymał absolutorium i postanowił pomówieniami i oskarżeniami bez pokrycia szkodzić Zarządowi i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Mimo niezbyt wielkiego entuzjazmu, w Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

W dniu 28.01.2006 r. w Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, odbywającej się w Centrum Fotografii Krajoznawczej w łodzi, udział wzięli dwaj Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

W związku z zarzutami o nieprawidłowościach w organizacji wycieczek, Zarząd Oddziału przedstawił oferowaną formę pomocy w organizacji wycieczek szkolnych Zarządowi Głównemu PTTK i prosił o wykładnię prawną w tej sprawie. Odpowiedź otrzymaliśmy z kancelarii prawnej. Jedyna uwaga prawników dotyczyła pobierania 10 zł od grupy za 1 dzień wycieczki na pokrycie kosztów organizacyjnych oddziału. W związku z tym podjęliśmy uchwałę o zaprzestaniu pobierania tej kwoty. Spowodowało to ograniczenie pomocy organizacyjnej dla szkół, a w dalszym działaniu spadek zainteresowania zdobywaniem odznak turystycznych.

Brak sprzyjającej atmosfery do pracy, ciągłe pomówienia, oskarżenia i krytykowanie wszelkich działań Zarządu Oddziału i OKR oraz milczenie OSK i GSK, wpłynęły na to, że wszyscy członkowie OKR i czterech z Zarządu Oddziału złożyli rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 31.03.2006 r., w związku z czym zarząd zwołał na 22.04.2006 r. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału.

Nadzwyczajny Zjazd nie przyniósł rozstrzygnięć z uwagi na brak quorum, nie można było dokonać wyboru nowych władz, ani rozwiązać oddziału. Na prośbę Prezesa WKO PTTK w Poznaniu kol. Mariana Chudego, warunkowo wycofano rezygnacje.

W dniu 09.05.2006 r. na Sekretarza Zarządu Oddziału kooptowano kol. Mirosława Kubiaka, zastąpił kol. Zygmunta Studzińskiego, który nie wycofał złożonej rezygnacji. Również na sekretarza OKR kooptowano kol. Małgorzatę Baron-Galewska po rezygnacji kol. Danuty Antczak-Burak.

W dniu 28.07.2006 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Głównym i Oddziałem PTTK Pleszew na odnowienie znakowania pieszego szlaku turystycznego nr WK-193y. Prace znakarskie prowadzone w dwóch transzach zakończono 19.10.2006 r.

W dniach 02-23.08.2006 r. w kursie Przodowników Turystyki Górskiej brał udział kol. Tomasz Łaciak i po zdaniu egzaminu uzyskał uprawnienia Przodownika na region Sudetów.

W dniach 15-17.09.2006 r. w 49 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Olsztynie udział brali kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny, gdzie zdobyli uprawnienia na kolejne województwa.

W dniu 30.09.2006 r. na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Pleszew, dwie nauczycielki: Małgorzata Baron-Galewska i Edyta Brania, aktywne członkinie PTTK, odznaczone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zaszczytne odznaczenie państwowe w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła w Poznaniu pani Kurator Województwa Wielkopolskiego na sesji popularnonaukowej „Dziedzictwo narodowe w regionie”.

W dniu 21.10.2006 r. na VII Pikniku Oddziału PTTK Pleszew, kończącym sezon turystyczny 2006, dyplomy przyznane przez ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki otrzymali kol. Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann i Mirosław Zaradny, a kol. Stanisław Kałka odznaczony został Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

W dniu 16.11.2006 r. Zarząd podjął uchwałę o rozwiązaniu SKKT PTTK Nr 4 w Gimnazjum Gizałki z uwagi na zaprzestanie działalności i spadek regulaminowej liczby członków.

W dniu 14.12.2006 r. Zarząd Oddziału ustalił zasady organizacji imprez turystycznych dla Oddziału PTTK Pleszew, Klubu KTG Halny i oddziałowych SKKT PTTK, z których wynika, że można organizować imprezy turystyczne tylko na rzecz swoich członków, czyli członków PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, a organizowane imprezy nie mogą być dochodowe.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można było znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona była na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją zajmowali się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2006 r. podczas 12 posiedzeń podjął 45 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2006
Ilość członków na dzień 31.12. 2006 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale
W SKKT PTTK
i KTG "Halny"
143
45
98

Organizacja wycieczek i rajdów:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
111
1772
W Oddziale
59
707
W SKKT PTTK i KTG "Halny"
37
939
Uczestnictwo w innych imprezach
15
126

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
64
960
Piesze górskie
18
241
Kolarskie
43
515
Piesze nizinne
3
204

Turystyka popularna:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
32
686
Imprezy krajoznawcze
27
573
Imprezy przyrodnicze
5
113

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
58
Górska Odznaka Turystyczna
3
Odznaka Turystyki Pieszej
7
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
3
Odznaka Turysta Przyrodnik
43
Turysta Ziemi Pleszewskiej
2


Posiadane uprawnienia:

Przodownik Turystyki Pieszej
5
Przodownik Turystyki Kolarskiej
3
Przodownik Turystyki Górskiej
5
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
8
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
2
Znakarz Szlaków Nizinnych
3
Organizator Turystyki
16


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:
Turystyka górska w oddziale prowadzona była wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i Klubie Turystyki Górskiej „Halny”.
• SKKT PTTK zorganizowały 3 wycieczki górskie dla 140 uczestników (Masyw Śnieżnika, Tatry).
• Oddział PTTK zorganizował 11 wycieczek górskich, które odbywały się na łagodnych i bezpiecznych szlakach niewymagających wielkiego wysiłku.

Łącznie w 14 imprezach górskich wzięło udział 176 uczestników, w tym 130 stanowiła młodzież szkolna.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Sudety ukończył i otrzymał uprawnienia kol. Tomasz Łaciak.

"Górale" zdobyli 3 odznaki turystyczne.
Klub Turystyki Górskiej „Halny”
W związku z rezygnacją z członkostwa w Klubie koleżeństwa Doroty Czerwińskiej i Tomasza Łaciaka, którzy pełnili funkcję członków komisji rewizyjnej, w dniu 17.03. 2006 r. odbyło się Walne Zebranie KTG „Halny”.

W wyniku wyborów wyłoniono następujących członków Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Kinas – Przewodniczący, Maria Wiszniewska – Członek Komisji, Bolesław Łaciak – Członek Komisji.

Zarząd Klubu pracował w minionym roku w niezmienionym składzie: Lidia Chwalińska – Prezes, Maria Gawrońska – Skarbnik, Zygmunt Studziński – Sekretarz.

Na dzień 31.12.2006 r. Stan liczebny członków Klubu wynosił 11 osób.

KTG „Halny podejmował w roku 2006 następujące działania:
- organizowanie wycieczek w góry i ułatwienie członkom Klubu uprawiania turystyki górskiej i krajoznawczej,
- propagowanie turystyki górskiej i krajoznawstwa,
- zamieszczanie na stronie internetowej PTTK Pleszew aktualnych sprawozdań z wycieczek oraz spotkań organizowanych dla członków i sympatyków Klubu wraz ze zdjęciami,
- umieszczanie w macierzystym Oddziale PTTK na tablicy Klubu zdjęć pochodzących z wycieczek górskich i imprez Klubu.

W mijającym roku odbyły się 4 wycieczki górskie (65 uczestników) i 4 spotkania Klubowe (96 uczestników) dla członków i sympatyków KTG „Halny”, w których brało udział łącznie 163 uczestników.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KTG „Halny” spotykali się 6 razy na zebraniach Zarządu.

W 2007 roku Zarząd Klubu zamierza w dalszym ciągu starać się o pozyskanie nowych członków i zacieśniać współpracę z innymi klubami górskimi w Polsce (szczególnie z tymi, które należą do Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Górskich).
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

W bieżącym roku Oddział zorganizował 2 rajdy dla 194 uczestników w tym 173 stanowiła młodzież.

SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 10 uczestników (w tym młodzieży 8), podczas którego uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę.

Piechurzy z naszego oddziału i SKKT wzięli także udział w imprezach organizowanych przez innych, gdzie uczestniczyły 74 osoby (w tym 53 stanowiła młodzież).

W 16 rajdach pieszych z ogólnej liczby 586 uczestników, 454 stanowiła młodzież szkolna.

Oddział posiada 5 Przodowników Turystyki Pieszej i Referat Weryfikacyjny OTP z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.

W dniu 15-17.09.2005 r. na Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Pieszej w Łodzi, koledzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny rozszerzają swe uprawnienia na kolejne dwa województwa.

Piechurzy zdobyli 7 odznak turystycznych.
Turystyka kolarska:
Organizacją imprez kolarskich, zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W tym roku, tak jak i w poprzednim promowany był cykl rajdów po Ziemi Pleszewskiej w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników. Zorganizowano już VII edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki".

Impreza kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „II Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych.

Kontynuowano także rajdy z cyklu „Na szlaku drewnianych świątyń”, oraz wprowadzono kilka nowych tras m.in. na festyny w Lądzie, Zawodziu i Grzybowie.

W 32 rajdach zorganizowanych przez oddział wzięło udział 382 uczestników (w tym 76 stanowiła młodzież).

Niezależnie od oddziału, rajdy kolarskie organizowane były także, w SKKT PTTK. Szkolne koła zorganizowały 11 rajdów dla 133 uczestników (w tym 111 młodzieży), z czego większość przypada na SKKT PTTK „Orlik” działający przy Domu Dziecka w Pleszewie.

SKKT Orlik zorganizował także dwa rajdy wielodniowe; „Po Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym” i Obóz wędrowny „Od Mazur do Wielkopolski”.

Kolarze wzięli także udział w 6 rajdach organizowanych przez innych. Uczestniczyły w nich 42 osoby (w tym 10 stanowiła młodzież)

Łącznie w 49 rajdach kolarskich wzięło udział 557 uczestników, z czego 197 uczestników to młodzież szkolna.

Krajoznawstwo:
Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

Oddział zorganizował 13 imprez dla 91 uczestników (w tym młodzież 2).

SKKT PTTK i KTG Halny zorganizowały 14 imprez dla 484 uczestników (341 młodzieży).

Łącznie w wycieczkach krajoznawczych udział wzięło 773 uczestników, w tym 343 stanowiła młodzież szkolna.

Krajoznawcy zdobyli 3 Regionalne Odznaki Krajoznawcze i 2 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej.
Ochrona przyrody:
Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody.

Oddział zorganizował 1 imprezę przyrodniczą, w której wzięło udział 4 uczestników. SKKT PTTK 4 wycieczki dla 109 uczestników w tym 69 stanowiła młodzież.

Oddział posiada 8 Instruktorów Ochrony Przyrody i Zespół Weryfikacyjny z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej.

Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 43 Odznaki Turysta Przyrodnik.
Podsumowanie roku 2006:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Nie służyło to jednak poprawie sytuacji w dziedzinie zdobywania wiedzy krajoznawczej czy przyrodniczej, gdyż zainteresowanie takimi imprezami było znikome. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK, co zresztą widoczne jest w sprawozdaniu w postaci spadku liczby uczestników jak i zdobytych odznak turystycznych.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są także niewielkie i mało znaczące.

Swoją rolę po zmianie godzin otwarcia (wtorki i czwartki 17-19) przestało spełniać Biuro Oddziału, gdyż korzystało z niego niewiele osób spoza członków PTTK. Późne godziny otwarcia nie ułatwiały kontaktu z Oddziałem PTTK młodzieży szkolnej, nauczycielom, ani instytucjom samorządowym.
Prognozy na rok 2007:
Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Pomówienia, oskarżenia i negacja wszelkich poczynań Zarządu Oddziału i OKR przez Zbigniewa W. może doprowadzić do wyboru nowych władz oddziału lub jego likwidacji i dlatego potrzebna jest pomoc Oddziałowego i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz ZG PTTK, aby oddział mógł wypełniać swe obowiązki statutowe.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia, aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych prze ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Od nowego roku Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki i czwartki w godz. 14-15 i 17-19, co pozwoli na utrzymanie bliższej współpracy zarówno z młodzieżą, nauczycielami jak i pracownikami organów samorządowych miasta i powiatu odpowiedzialnych za działalność turystyczną na naszym terenie.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka