XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2009

Zarząd Oddziału w roku 2009 rozpoczął prace w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak – wiceprezes, Mirosław Kubiak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmuje się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W dniu 09.01.2009 r. odbyło się zebranie założycielskie Klubu Fotografii PTTK Pleszew. Zarząd Oddziału uchwałą nr 4/2009 powołał Fotoklub PTTK „Flash” Pleszew.

W dniu 14 lutego 2009 roku odbył się Walny Zjazd Oddziału, na którym zostały wyłonione nowe władze. Zjazd Oddziału otworzył Prezes Stanisław Kałka, który dokonał podsumowania pracy Zarządu w okresie 26.02.2005 – 14.02.2009. W wyniku wyborów ukonstytuowały się:

Zarząd Oddziału: Komisja Rewizyjna:

Nowy Zarząd Oddziału przyznał funkcję Honorowego Prezesa Oddziału kol. Stanisławowi Kałce. W czasie Zjazdu Oddziału został zmieniony Statut dotyczący wykreślenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie zmiany dotyczące wybranych władz Oddziału i zmiany Statutu zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego i przyjęte pozytywnie.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

W dniu 16.05.2009 w Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK województwa Wielkopolskiego we Wronkach uczestniczyli: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak. Na konferencji medalem 90-lecia Oddziału PTTK w Poznaniu został uhonorowany Marcin Czerwiński.

W dniach 22-24.05.2009 - W Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w okolicach Sobótki bierze udział 4 członków kol.: Anna i Mirosław Kubiak oraz Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka. W czasie Forum uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej zdobywa Mirosław Kubiak.

W dniach 17-20.09.2009 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Jaworze biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmują się: Prezes Marcin Czerwiński i Honorowy Prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2009 r. podczas 6 posiedzeń i podjął 18 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Tabela frekwencji
na posiedzeniach Zarządu Oddziału (tylko posiedzenia nowego Zarządu czyli od 14.02.2009)

Nazwisko i Imie
12.03.2009
16.04.2009
15.10.2009
03.12.2009
Razem
Czerwiński Marcin
TAK
TAK
TAK
TAK
4
Kubiak Mirosław
TAK
TAK
TAK
TAK
4
Wołowicz Dariusz
TAK
TAK
TAK
-
3
Piasecka Agnieszka
TAK
-
TAK
TAK
3
Zaradny Mirosław
TAK
-
-
TAK
2


KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2009

Ilość członków na dzień 31.12.2009 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
130
65
65

Organizacja wycieczek i rajdów:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
98
1928
Uczestnictwo w innych imprezach
10
284

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
63
1061
Piesze górskie
5
129
Kolarskie
51
642
Piesze nizinne
7
290

Turystyka popularna:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
35
876
Imprezy krajoznawcze
25
606
Imprezy przyrodnicze
4
99
Spotkania
6
162

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
167
Odznaka Turystyki Pieszej
54
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
43
Odznaka Turysta Przyrodnik
43
Fotografii Krajoznawczej
27


Posiadane uprawnienia:

Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
7
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5
Organizator Turystyki
8

W dniu 6 listopada 2009 została zwołana na prośbę Zarządu Oddziału – Oddziałowa Narada Aktywu. W czasie narady dyskutowano o większym zaangażowaniu się w propagowanie działalności wśród dzieci i młodzieży w szkołach, poprzez organizację konkursów. Kolarze zgłosili chęć utworzenia klubu kolarskiego, co spotkało się z poparciem ze strony obecnych Członków Zarządu.

Omówiono wizerunek Oddziału na Ziemi Pleszewskiej, z ubolewaniem stwierdzono, iż działalność kadry na zasadzie non-profit jest często nierozumiana przez mieszkańców Pleszewa i okolic. Zaproponowano (propozycja została skierowana głównie do klubów), aby zachęcić swoich członków nieposiadających żadnych uprawnień do zgłoszenia się celem przeprowadzenia szkolenia podstawowego niezbędnego do zdobywania uprawnień przodowników czy instruktorów.

W czasie Narady zostały wybrane nowe składy Komisji Oddziałowych i Zespołów Weryfikacyjnych Odznak. Składy zostały zaakceptowane na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 grudnia 2009.

Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”.

Łącznie w 5 imprezach górskich wzięło udział 129 uczestników, w tym 57 stanowiła młodzież.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku: Oddział zorganizował 7 rajdów dla 290 uczestników w tym 239 stanowiła młodzież. Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2009 od Rajdu Noworocznego, w czasie, którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Przez cały rok zorganizowano dwa duże cykliczne rajdy: „X Rajd Wyzwolenia Pleszewa” oraz „X Rajd Powitanie Wiosny”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach, Chopinowski w Antoninie).

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się w Jaworze wzięło udział 3 osoby z Oddziału. Kolega Marcin Czerwiński poszerzył tam swoje uprawnienia na kolejny region (województwo Mazowieckie). Uczestnicy Zlotu wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce przedzlotowej, która prowadziła po niemieckiej części Łużyc.

Trzech przodowników wzięło także udział w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w Gnieźnie. Uczestnicy tego zlotu mieli okazje poznać okolice Gniezna.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 54 odznak OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 51 rajdów dla 642 uczestników w tym 86 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „V Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 25 imprezach, w których brało udział 606 osób z czego 276 stanowiła młodzież.

Krajoznawstwem zajął się nowo powstały Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) wykłady z fotografii (odbyło się ich 7),w których wzięło udział w sumie 92 uczestników. Klub Flash Organizował także plenery (odbyły się 3), w których w sumie wzięło udział 71 uczestników w tym młodzieży szkolnej 8 osób.

Czworo członków Oddziału brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się u podnóży Ślęży. W czasie tego Forum kolega Mirosław Kubiak uzyskał uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej.

Krajoznawcy zdobyli 43 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 27 Odznak Fotografii Krajoznawczej.

Ochrona przyrody:

Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody. Zostały zorganizowane 4 imprez dla 99 uczestników w tym 51 stanowiła młodzież.

Udało się pozyskać dla członków SKKT bezpłatne książeczki i odznaki Turysta Przyrodnik. Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 43 Odznaki Turysta Przyrodnik.

Podsumowanie roku 2009:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2010:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych przez ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński