XVII KADENCJA WŁADZ PTTK
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA ROK 2014

Przez cały rok 2014 Zarządu Oddziału pracował w niezmienionym składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Po raz trzeci sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Oddział uczestniczył czynnie w tym projekcie, zgłaszając wiele uwag i zwracając uwagę na błędy. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Na Krajowej Konferencji Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK członkom naszego Oddziału i tak:
- Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak
- Złotą Honorową Odznaką PTTK odznaczony został: Marcin Czerwiński.

Oddział PTTK zorganizował już po raz piętnasty Rajd Powitanie Wiosny, który jest z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zakończenie rajdu było na kręgielni w obiekcie basenu krytego, którego zarządcą jest Spółka SPORT Pleszew.

W roku 2014 jubileuszowa uroczystość, bo już po raz dziesiąty odbył się Kolarski Rajd Papieski. Ta rowerowa impreza wpisała się na stałe w kalendarz imprez naszego oddziału, ale też jest uwzględniania przez wiele sąsiednich oddziałów PTTK. Współorganizatorem tej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 06-08.06.2014 r. w Cieszynie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.
W zakończeniu OWRP 2014 w Lęborku wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński.
W 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie (w dniach 11-14.09.2014 r.) bierze udział reprezentant Oddziału Marcin Czerwiński.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2014 r. podczas 5 posiedzeń podjął 11 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.


Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2014:

Ilość członków na dzień 31.12.2014 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
104
49
39

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
46
823
Piesze górskie
7
139
Kajakowe
1
19
Kolarskie
30
355
Piesze nizinne
8
310

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
24
360
Krajowe
12
255
Zagraniczne
2
105

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
101
Górska Odznaka Turystyczna
0
Odznaka Turystyki Pieszej
35
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
31
Odznaka Turysta Przyrodnik
30
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
0
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
5


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
7
Instruktor Ochrony Przyrody
5
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”. Łącznie w 7 imprezach górskich wzięło udział 139 uczestników, w tym 5 stanowiła młodzież.

Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej zweryfikował i przyznał 3 odznaki GOT.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

Oddział oraz kluby zorganizowały 8 rajdów dla 310 uczestników w tym 165 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2014 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą.
Jedynym rajdem dla młodzieży był „XV Rajd Powitanie Wiosny”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 35 odznaki OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT i KTG Halny zorganizowali 30 rajdów dla 355 uczestników w tym 96 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „X Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 24 imprezach, w których brało udział 360 osób z czego 35 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Troje członków Oddziału brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się w Cieszynie.

Krajoznawcy zdobyli 31 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 5 Odznakę Fotografii Krajoznawczej. Zweryfikowano i przyznano 5 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej.

Podsumowanie roku 2014:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2015:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew polegające na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału chce także zmienić charakter wycieczek jakie są organizowane pod szyldem PTTK. Nie mają to być wycieczki na wzór komercyjnych, ale raczej wyprawy związane z poznawaniem danego miejsca lub tematu, często wspomagane spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński