XVII KADENCJA WŁADZ PTTK
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA ROK 2017

Do zjazdu Oddziału, który odbył się 18.03.2017 Zarządu Oddziału pracował w niezmienionym składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Oddział kolejny rok uczestniczył czynnie w tym projekcie, zgłaszając uwagi błędy pojawiające się przy wprowadzeniu danych elektronicznie. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Na zjeździe Oddziału, który odbył się 18.03.2017 został wybrany Zarząd w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

W Wielkopolskiej Konferencji Oddziałów PTTK w Poznaniu biorą udział przedstawiciele naszego Oddziału: Mirosław Kubiak i Marcin Czerwiński. W czasie tej Konferencji na delegata na Krajowy Zjazd PTTK zostaje wybrany Kol. Marcin Czerwiński. Kol. Marcin we wrześniu wziął udział w Krajowym Zjeździe PTTK.

Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej, w której Kolega Marcin Czerwiński wziął udział jako delegat Oddziału. W czasie tej Konferencji Kolega Marcin został wybrany w skład Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w której objął funkcje przewodniczącego.

Oddział PTTK zorganizował już po raz osiemnasty Rajd Powitanie Wiosny, który jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zakończenie rajdu przyjęło się i robione jest na kręgielni w obiekcie basenu krytego, którego zarządcą jest Spółka SPORT Pleszew.

W roku 2017 już po raz trzynasty odbył się Kolarski Rajd Papieski, który zakończenie miał w Lenartowicach. Jest to największa impreza rowerowa organizowana przez nasz Oddział, w której uczestniczą mieszkańcy Pleszewa i okolic ale także wiele uczestników jest z sąsiednich powiatów i oddziałów PTTK z całej Wielkopolski. Współorganizatorem tej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Oddział PTTK współpracował także przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Instruktorów Krajoznawstwa.

Oddział PTTK współpracował także przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, gdzie między innymi Kol. Marcin Czerwiński oprowadzał grupę po Pleszewie.

W zakończeniu OWRP 2017 w Zgierzu wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński.

W 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mielnie (w dniach 26-28.09.2018 r.) brało udział trzech piechurów z naszego Oddziału: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński.

W 52 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Puszczy Zielonka (w dniach 28-29.11.2015 r.) brało udział dwóch kolegów z naszego Oddziału: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

W 2017 roku Oddział otrzymał dotacje na odnowienie szlaku czerwonego WK-194-c o przebiegu: Gołuchów – Tursko – Grodzisko – Grab – Żerków – Pyzdry – Ląd. Działająca przy Oddziale grupa znakarska wywiązała się z zadania i cały szlak został odnowiony.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2017 r. podczas 5 posiedzeń podjął 15 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2017:

Ilość członków na dzień 31.12.2017 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
101
53
48

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
21
728
Piesze górskie
7
185
Kajakowe
1
23
Kolarskie
8
350
Piesze nizinne
5
170

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
25
684
Krajowe
24
654
Zagraniczne
1
30

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
161
Odznaka Turystyki Górskiej
57
Odznaka Turystyki Pieszej
38
Odznaka Krajoznawcza
0
Odznaka Turysta Przyrodnik
17
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
0
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
36


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
6
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
6
Instruktor Ochrony Przyrody
5
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:
Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”.
Łącznie w 7 imprezach górskich wzięło udział 185 uczestników, w tym 95 stanowiła młodzież (najczęściej z SKKT PTTK z Kowalewa). W 2017 roku przeważały imprezy 2-4 dniowe (było 7 takich imprez). Klub Turystyki Górskiej Halny liczy 32 członków.

W marcu 2017 na egzaminie organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu uprawnienia na obszar Tatr zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński. W kwietniu 2017 na egzaminie Przodowników Turystyki Górskiej w Chybach uprawnienia na obszar Beskidów Wschodnich zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński, a tym samym uzyskuje uprawnienia na wszystkie regiony górskie.

Referat Weryfikacyjny Górskich Odznak Turystycznych zweryfikował: 57 odznak GOT różnych stopni. Referat przyznawał odznaki nie tylko z naszego powiatu, ale także bardzo dużo osób się zgłosiło z sąsiednich miejscowości.
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
W bieżącym roku Oddział oraz SKKT zorganizowały 5 rajdów dla 170 uczestników w tym 130 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2017 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Jedynym rajdem dla młodzieży był „XVIII Rajd Powitanie Wiosny”.
Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W 60 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mielnie brało udział trzech piechurów z naszego Oddziału: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński.
W kwietniu 2017 na egzaminie Przodowników Turystyki Pieszej w Chybach uprawnienia na obszar województwa Mazowieckiego zdał z wynikiem pozytywnym Kolega Mirosław Kubiak.

W listopadzie odbyła się Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej, w której Kolega Marcin Czerwiński wziął udział jako delegat Oddziału. W czasie tej Konferencji Kolega Marcin został wybrany w skład Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w której objął funkcje przewodniczącego.

W 2017 roku Oddział otrzymał dotacje na odnowienie szlaku czerwonego WK-194-c o przebiegu: Gołuchów – Tursko – Grodzisko – Grab – Żerków – Pyzdry – Ląd. Działająca przy Oddziale grupa znakarska wywiązała się z zadania i cały szlak został odnowiony.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 38 odznak OTP.

Turystyka kolarska:
Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Kolarska.
W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT i KTG Halny zorganizowali 8 rajdów dla 350 uczestników w tym 120 stanowiła młodzież.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „XIII Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Oddział PTTK współpracował także przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, gdzie między innymi Kol. Marcin Czerwiński oprowadzał grupę po Pleszewie.
Krajoznawstwo:
Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 24 imprezach, w których brało udział 654 osoby, z czego 438 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Zweryfikowano i przyznano 36 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej. Taka duża liczba była ze względu na zorganizowaną na terenie Pleszewa imprezę wojewódzką. Był to Wielkopolski Zlot Turystów Kolarzy, który zwiedzali Powiat Pleszewski.
Podsumowanie roku 2017:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Pozytywne jest to, że tak mały oddział na turystycznej mapie Polski, dzięki zaangażowaniu naszej kadry został zauważony i wiele osób dostrzega w nim potencjał.
Prognozy na rok 2018:
Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, polegającą na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału przy pomocy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej ma zamiar zorganizować Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w listopadzie 2018.
Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński