XIV KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW

w okresie 27.02.1999 - 10.02.2001r.
Zjazd Założycielski Oddziału PTTK, który odbył się w dniu 27.02.1999 postanowił, że XIV kadencja władz Oddziału będzie trwać 2 lata tak, by dopasować się do kadencji władz PTTK obowiązującej w Polsce.

Zarząd od chwili powołania Oddziału w dniu 27.02.1999r. pracował w składzie: Stanisław Kałka - Prezes, Michał Kuberka - Wiceprezes, Adam Staszak - Wiceprezes, Sabina Mądrzak - Sekretarz, Mirosław Zaradny - Skarbnik.

W dniu 10.01.2001r. roku Wiceprezes Adam Staszak złożył pisemną rezygnację z przynależności do PTTK, co uszczupliło ilość członków Zarządu Oddziału. Z uwagi na mały okres czasu dzielący rezygnację wiceprezesa od Zjazdu Oddziału, Zarząd postanowił nie kooptować na jego miejsce nowego członka.
Rok 1999, to prace związane z powołaniem Oddziału, jego rejestracją w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, uzyskaniem numeru REGON i konta bankowego, a następnie zabiegi o przyznanie lokalu na siedzibę Biura Zarządu.

Niezależnie od tego, prowadzona była normalna statutowa działalność: przyjmowaliśmy nowych członków, organizowaliśmy szkolenia, wycieczki i rajdy, odbywaliśmy posiedzenia Zarządu i podejmowaliśmy stosowne uchwały.

Dobra współpraca z samorządem miejskim i burmistrzem, doprowadziła do przyznania nam pomieszczenia na Biuro Oddziału, w którym rozpoczęliśmy pracę od początku 2000 roku. Otrzymany lokal pozwolił uregulować pracę Biura Oddziału, organizować w nim zebrania zarządu, spotkania komisji oddziałowych, załatwiać naszych klientów oraz prowadzić działalność statutową.

KRÓTKA STATYSTYKA DWULETNIEJ KADENCJI:

Ilość członków na koniec 2000 roku:
Ogółem - 98
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem - 116 dla 3156 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie - 30 dla 946 osób
Kolarskie - 41 dla 543 osób
Piesze nizinne - 13 dla 376 osób
Turystyka powszechna:
Krajoznawstwo - 29 dla 1187 osób
Przyrodnicze - 3 dla 104 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem - 204
Górska Odznaka Turystyczna - 28
Kolarska Odznaka Turystyczna - 33
Odznaka Turystyki pieszej - 28
Odznaka Krajoznawcza - 24
Odznaka Turysta Przyrodnik - 84
Odznaka Fotografii Krajoznawczej - 2
Motorowa Odznaka Turystyczna - 5
Zdobyte uprawnienia:
Organizator Turystyki - 40 osób
Przodownik Turystyki Pieszej - 6 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej - 4 osoby
Przodownik Turystyki Górskiej - 2 osoby
Turystyka górska:

Sekcja górska Oddziału PTTK, niezależnie od działalności Klubu, zorganizowała 24 wyjazdy w tym: 13 wycieczek szkolnych i 3 zakładowe oraz 1 obóz wędrowny.

Wycieczki szkolne i zakładowe wędrowały szlakami górskimi: Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Beskidu Śląskiego, Ślęży i Gór Sowich oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obóz wędrowny miał stałą bazę w Karpaczu i penetrował górskie szlaki Karkonoszy.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej ukończyła Barbara Szoser i Michał Kuberka. Kol. Michał Kuberka otrzymał już uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej, a koleżanka Barbara uzyska je w najbliższym czasie.

"Górale" zdobyli łącznie 19 odznak turystycznych.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmował się Oddział, a od grudnia 2000r. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, działająca w składzie: Przewodniczący - Andrzej Madaliński i członkowie: Barbara Szoser, Elżbieta Tanaś, Mirosław Zaradny, Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka.

Rajdy piesze nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród ludzi starszych, są natomiast często organizowane dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów.

Sukcesem zakończyły się starania Zarządu Oddziału o przyznanie Oddziałowi Referatu Weryfikacyjnego OTP, który przyznany został przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK w dniu 25.02.2000 r. Przewodniczącym Referatu Weryfikacyjnego jest kol. Mirosław Zaradny, a członkami: Andrzej Madaliński, Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

Oddział posiada 6 Przodowników Turystyki Pieszej, a są nimi: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Andrzej Madaliński, Barbara Szoser, Elżbieta Tanaś i Mirosław Zaradny.

Piechurzy zdobyli 11 odznak turystycznych.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, której przewodniczy kol. Ireneusz Reder, a jej członkami są: Krzysztof Hoffmann, Zygmunt Studziński i Zbigniew Walczak.

Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników, choć najmniejsze zapotrzebowanie na nie przypada na miesiące wakacyjne, czyli lipiec i sierpień.
W roku 1999 miesiąc lipiec wykorzystano na Rajd granicą polsko-krzyżacką wiodącą przez Warmię i Mazury, a w roku 2000 OKTP zorganizowała jeden rajd międzynarodowy "Rzym 2000" z 14 uczestnikami i Wędrowny Obóz Kolarski z 16 uczestnikami przez Warmię i Mazury do Pleszewa

Rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" organizowane w niedzielne przedpołudnia, dotyczą wyjazdów z trasą ustalaną na starcie, zależną od pogody i uczestników. Tradycyjne są natomiast trasy rajdów pielgrzymkowych do Turska i Lutyni.
Sukcesem zakończył się XXXIX Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska" Antonin 2000, gdzie nasze dwie drużyny zdobyły I i II miejsce w kategorii rajdów wielodniowych.

Nie układała się zbyt pomyślnie nasza współpraca z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w sprawie przyznania uprawnień przodownickich.
Starania Zarządu Oddziału zakończone zostały pomyślnie i kolarska kadra programowa składa się z 4 Przodowników Turystyki Kolarskiej. Są to członkowie OKTK kol. Krzysztof Hoffmann, Ireneusz Reder, Zygmunt Studziński i Zbigniew Walczak.

Od 01.07.2000r. Oddział uzyskał uprawnienia do weryfikacji Odznak Turystyki Kolarskiej. Referatem Weryfikacyjnym kieruje kol. Paweł Kaczmarek, a członkami są wszyscy członkowie OKTK.

Kolarze zdobyli łącznie 28 odznak turystycznych

Sekcja krajoznawcza:

Sekcja krajoznawcza Oddziału ma najbardziej ułatwione zadanie w ilości zorganizowanych imprez, dlatego, że oprócz imprez czysto krajoznawczych do krajoznawstwa włączają się wszystkie rodzaje turystyki kwalifikowanej i rajdy przyrodnicze.

Zainteresowanie krajoznawstwem jest wśród uczestników naszych wypraw coraz większe i w tej chwili Zarząd Oddziału bacznie przygląda się, kogo krajoznawstwo interesuje najbardziej, gdyż w najbliższej przyszłości pragnie powołać Oddziałową Komisję Krajoznawczą.

W dniu 04.04. 2000r. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyznała Oddziałowi Referat Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Kieruje nim kol. Mirosław Zaradny, a członkami są: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

Krajoznawcy zdobyli 24 odznaki regionalne i 1 krajową.

Ochrona przyrody:

Choć z przyrodą spotykamy się codziennie i od niej zależy nasze zdrowie i życie, to zorganizowanie rajdu przyrodniczego nie jest wcale takie łatwe. Rajdy te łączymy z innymi imprezami np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi. Trudno przecież jadąc, np. w Tatry nie zauważyć przyrody Tatrzańskiego Paku Narodowego.

Ochroną przyrody i rajdami przyrodniczymi na odznakę Turysta Przyrodnik planujemy bardziej zainteresować młodzież szkolną. Utrudnione zadanie w zdobywaniu odznaki polegało na braku możliwości jej weryfikowania w Oddziale PTTK Pleszew. Weryfikację przeprowadzał dla nas Pan Andrzej Machciński z Oddziału PTTK w Luboniu k. Poznania. Przesyłanie książeczek w obydwie strony było jednak związanie z kosztami. W związku z tym Zarząd Oddziału wystąpił ponownie do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK o przyznanie Referatu Weryfikacyjnego dla Pleszewa.

Uznaliśmy, iż decyzję taką może ułatwić nam powołanie w dniu 09.01.2001 r. Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, której Przewodniczy kol. Elżbieta Tanaś, a członkami są: Sabina Mądrzak, Beata Jerzyńska i Stanisław Kałka.

Starania nasze zostały zakończone sukcesem, gdyż decyzją z dnia 02.02.2001r. Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK przyznała Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik przy Oddziale w Pleszewie, zatwierdzając skład osobowy Referatu, w którym znaleźli się wszyscy członkowie Komisji Oddziałowej.

Turyści przyrodnicy zdobyli 84 odznaki.

Realizacja uchwały kierunkowej Zjazdu Założycielskiego:

Zjazd Założycielski w dniu 27.02.1999r. podjął uchwałę nr 8/99 o kierunkach działania na najbliższy okres i na całą kadencję. Dwuletnia, skrócona kadencja Zarządu Oddziału nie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich wytycznych zawartych w tej uchwale, a na wykonanie niektórych z nich brakło możliwości lub środków.

Nie udało się odtworzyć historii ruchu PTTK na Ziemi Pleszewskiej. Dotarliśmy do byłych działaczy PTTK, nie posiadali oni jednak oczekiwanych przez nas materiałów, a zmiany administracyjne uniemożliwiły dotarcie do źródeł.

Dobrze układa się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym i Związkiem Gmin Ziemi Pleszewskiej, a także Zespołami Szkół Publicznych w Pleszewie, Kowalewie, Tomicach i Broniszewicach oraz Ligą Ochrony Przyrody.
Brak czasu nie pozwolił dotrzeć do pozostałych urzędów gminnych powiatu pleszewskiego, szkół średnich w Pleszewie i pozostałych podstawowych w powiecie. Uważamy, iż czas zweryfikuje nasze starania i dojedzie do rozszerzenia partnerskiej współpracy z większością z nich.

Zarząd Oddziału nie dokonał zakładanej oceny stanu infrastruktury na terenie naszego działania. Jest to przedsięwzięcie bardzo pracochłonne i przerastające nasze obecnie możliwości kadrowe i finansowe.

Ożywienie ruchu szkolnego PTTK zamyka się w tym dwuletnim okresie 32 wycieczkami i 6 rajdami szkolnymi. Zbyt długi, bo prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, pozrywał więzi łączące szkoły z PTTK. Sytuacja według naszych prognoz ma szansę ulec znacznej poprawie. Życie pokaże na ile mieliśmy rację w tym względzie.

Do chwili obecnej nie opracowaliśmy i nie wydaliśmy żadnych materiałów o walorach turystycznych Ziemi Pleszewskiej. Materiały takie przygotowywane są przez komórki promocyjne organów samorządowych i to powinno być nasze wspólne zadanie.

Prognozy na rok 2001 i następną kadencję:

Utrzymująca się prawie na stałym poziomie liczba członków Oddziału PTTK, stwarza możliwość większego zintegrowania środowiska turystycznego na naszym terenie. Wspólne wyjazdy, pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań turystycznych i wyselekcjonować ludzi do kadry programowej. Będziemy im w możliwie szerokim zakresie udzielić wsparcia i zapewniać szkolenie.
Nie jest to jednak możliwe bez pomocy finansowej z zewnątrz i dlatego tak jak w latach poprzednich będziemy występować o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.

Wspomniane Biuro Oddziału PTTK, dzięki któremu mogliśmy prowadzić naszą działalność, nie pomieści już w nowym roku naszych materiałów archiwalnych i zmusi do podjęcia drastycznej decyzji ich likwidacji.
Z braku miejsca także w mieszkaniu prywatnym przechowujemy sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory, karimaty).
Wynika z tego faktu kolejne zadanie dla Zarządu Oddziału, by rozpocząć starania o pozyskanie większego lokalu.