SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ZA XVI KADENCJĘ

Zjazd Oddziału w dniu 26.02.2005 r. powołał Zarząd Oddziału w składzie: Stanisław Kałka -prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak - wiceprezes, Zygmunt Studziński - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik. W dniu 09.05.2006 r., w związku z rezygnacją ze stanowiska sekretarza przez Zygmunta Studzińskiego, na to stanowisko kooptowano Mirosława Kubiaka. W tym składzie już bez zmian Zarząd Oddziału pozostał do dnia dzisiejszego.

Była to bardzo trudna kadencja, na co złożyło się wiele czynników, ale trzy z nich najistotniejsze: spór pomiędzy Zarządem Oddziału a jednym z członków zarządu poprzedniej kadencji; komercjalizacja usług turystycznych oraz brak środków na działalność statutową.

Mimo tych trudności Zarząd Oddziału w wyznaczonych terminach składał roczne sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej a także finansowe w postaci rachunku wyników, bilansu Oddziału i sprawozdań do Urzędu Skarbowego. Prowadzenie dokumentacji Oddziału jako wzorowe ocenił przeprowadzający kontrolę Oddziału Rewident ZG PTTK.

Główne zadanie Zarządu Oddziału skupiało się jednak na działalności statutowej, czyli organizacji wszelkiego rodzaju imprez turystycznych. Imprezy organizowane były zarówno przez Oddział jak i Klub Turystyki Górskiej „Halny” oraz w 5 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych. Ogólnie w XVI kadencji działalności naszego Oddziału zorganizowano 465 imprez, w których wzięło udział 9443 uczestników.

Uczestnicy imprez zdobyli 972 odznaki turystyczne, a przyznawanie odznak w Oddziale jest dostępne, gdyż posiadamy referaty weryfikacyjne odznak: pieszej, górskiej, kolarskiej, krajoznawczej i przyrodniczej. Mamy także dwóch instruktorów fotografii, posiadających uprawnienia do weryfikacji odznak fotografii krajoznawczej.

W minionej kadencji uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej uzyskuje kol. Tomasz Łaciak w roku 2005 na Beskidy Zachodnie, a w 2006 na Sudety. Kol. Dorota Cichy otrzymała uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody, a kol. Anna Kubiak, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak zdobyli uprawnienia znakarza szlaków nizinnych. Kol. Mirosław Kubiak zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, a kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny rozszerzali uprawnienia przodownickie na kolejne województwa.

W czasie minionej kadencji w Oddziale zwołane były dwa Nadzwyczajne Zjazdy Oddziału. Pierwszy w roku 2005 w sprawie poprawek do Statutu Oddziału. Drugi w roku 2006 w celu rozstrzygnięcia sporu, o którym była już mowa wcześniej. Spór ten zakończyło orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 3 października 2008 r.

Były też przyjemniejsze momenty w działalności życia Oddziału za sprawą przyznanych wyróżnień i odznaczeń, które otrzymali:

- Medal Komisji Edukacji Narodowej – kol. Małgorzata Baron-Galewska i Edyta Brania.

- Medal 55-lecia Komisji Turystyki Pieszej za Popularyzację Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa – kol. Marcin Czerwiński

- Srebrną Honorową Odznakę PTTK – kol. Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny.

- Srebrną odznakę „Zasłużony w pracy wśród młodzieży” - kol. Małgorzata Baron-Galewska, Edyta Brania, Dorota Cichy, Marcin Czerwiński, Katarzyna Garbaciak, Beata Jerzyńska, Michał Kuberka, Aleksandra Piasecka, Barbara Szoser, Piotr Świderski, Sławomir Walendowski.

- Dyplom ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa – kol, Lidia Chwalińska, Marcin Czerwiński, Maria Gawrońska Krzysztof Hoffmann, Anna Kaczmarek, Kazimierz Kinas, Mirosław Kubiak, Tomasz Łaciak, Maria Nowacka, Mirosława Rogowska, Zygmunt Studziński, Jolanta Wolińska, Mirosław Zaradny.

- Dyplomy KTP ZG PTTK Za zasługi dla turystyki pieszej – kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Zaradny.

W roku 2005 Oddział przystąpił do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu.

Oddział opiekował się dwoma szlakami pieszymi biegnącymi na terenie naszego powiatu, o łącznej długości 93,8 km i na odnowienie jednego z nich (żółtego z Sobótki do Wilczyńca), o długości 55 km otrzymał dotacje z ZG PTTK. Drugi szlak (czerwony z Gołuchowa do Prusinowa) odnowił ze środków własnych.

Powołany w styczniu 2005 r. Zarząd Klubu Turystyki Górskiej „Halny” na czele, którego staje po raz pierwszy kobieta kol. Lidia Chwalińska, ustabilizował działalność Klubu, który w minionym okresie przeżywał wzloty i upadki. Obecnie jest to prężny Klub a jego działalność dobrze służy zarówno swoim członkom jak i popularyzacji turystyki na naszym terenie.

Popularyzację turystyki wśród młodzieży najlepiej rozpocząć już w szkole, dlatego Zarząd Oddziału dokładał starań do powstania Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Działalność tych kół uzależniona jednak była od zaangażowania i zdolności organizatorskich ich opiekunów. Nie udało nam się utrzymać SKKT w Tomicach i Gizałkach. Powstało jednak bardzo prężne koło w Kowalewie.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmowali się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

W ciągu 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału odbył 43 posiedzenia, na których podjął 140 uchwał dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

jest to skrócone sprawozdanie z czteroletniej działalności. Szczegółowe sprawozdania z każdego roku działalności znajdują się na naszej stronie internetowej. Z perspektywy czasu Zarząd Oddziału zdaje sobie sprawę, że niektóre problemy można było rozwiązać inaczej. Krytyczne uwagi do działalności Zarządu mogą posłużyć jako wskazówki dla działalności Zarządu, który dziś wybierzemy.