SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA XV KADENCJĘ


ZARZĄD
Zjazd Oddziału w dniu 10.02.2001 r. powołał Zarząd Oddziału w składzie: Stanisław Kałka - Prezes, Zbigniew Walczak - Wiceprezes, Karolina Domagalska - Wiceprezes, Sabina Mądrzak - Sekretarz, Mirosław Zaradny - Skarbnik. W dniu 03.10.2002 r., w związku z rezygnacją ze stanowiska wiceprezesa przez Karolinę Domagalską, na to stanowisko wybrano Marcina Czerwińskiego. W tym składzie już bez zmian Zarząd Oddziału pozostał do dnia dzisiejszego.

Dobra współpraca z samorządem miejskim i burmistrzem, zaowocowała przyznaniem w dniu 30.10.2001r. pomieszczenia na Biuro Oddziału w budynku przy ul. Poznańskiej 35.

Prace adaptacyjne doprowadziły do otwarcia Biura Oddziału w dniu 26.11.2001r. dzięki pomocy pana mgr Tadeusza Raka, prezesa Fabryki Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A. w postaci nieodpłatnego przekazania mebli biurowych i lamp oświetleniowych. Po kolejnych 3 tygodniach, w dniu 17.12.2001r. TP SA założyła i udostępniła nam linie telefoniczną, pozwalającą na swobodny kontakt z naszymi władzami i klientami, a w dniu 27.12.2001r. na tej linii uruchamiamy telefaks podarowany również ze Spomaszu.

Początek roku, to przede wszystkim sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku wyników, sporządzenie bilansu Oddziału i sprawozdania do Urzędu Skarbowego.

Początek roku, to także przygotowania do letniego sezonu turystycznego, czyli opracowanie informatora z propozycjami ciekawych wycieczek szkolnych i kalendarza atrakcyjnych wycieczek dla naszych członków. W miesiącach maju i czerwcu, po uprzednich przygotowaniach pomagamy nauczycielom w organizowaniu wycieczek szkolnych, jako agent Biura Turystycznego Gaedig-Reisen.

Niezależnie od tego, prowadzona jest statutowa działalność: szczególne utrudniona przez wprowadzenie nowej deklaracji i legitymacji członkowskiej. Odbywają się posiedzenia Zarządu i podejmowane są stosowne uchwały.

W dniu 03.10.2002 r., na budynku przy Poznańskiej 35 od strony ul. Bogusza, zawieszamy pierwszą i bardzo potrzebną gablotę informacyjną. W związku z tym, że dwóch Przodowników Turystyki Pieszej kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny uzyskali uprawnienia II klasy i dzięki staraniom kol. Marcina Czerwińskiego, w dniu 22.01.2004 r. Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu OTP zwiększono uprawnienia do Odznaki Małej Srebrnej.

W dniu 23.01.2004 r. - Stanisław Kałka, prezes Oddziału, uzyskał rekomendację do grona 10 osób, z których wyłoniono Człowieka Roku Ziemi Pleszewskiej. To honorowe wyróżnienie zostało przyznane za znaczące i skuteczne przedsięwzięcia turystyczne dla środowiska, i mieszkańców Ziemi Pleszewskiej. Na spotkaniu w gronie najwyższych władz samorządowych powiatu i wszystkich gmin oraz szerokiej rzeszy naszego społeczeństwa padło wiele ciepłych słów pod adresem naszego oddziału PTTK.

W dniu 25.01.2004 r. wiceprezes Marcin Czerwiński, miłośnika fotografii krajoznawczej, zdobył I nagrodę w konkursie fotograficznym pt. "Spotkania u źródeł rzek" za cykl fotografii wykonanych podczas zwiedzania źródła Neru.

W miesiącu kwietniu 2002 roku likwidujemy dość drogi dla nas rachunek bankowy w PKO BP i w dniu 18.04.2002 r. otwieramy rachunek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

W ciągu 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału odbył 44 posiedzenia, na których podjął 189 uchwał dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.
FINANSE
Prowadzenie całokształtu działalności finansowej oddziału Zarząd powierzył skarbnikowi oddziału, kol. Mirosławowi Zaradnemu. W celu właściwego prowadzenia księgowości oddziału korzysta on z bezinteresownej pomocy z zewnątrz i materiałów szkoleniowych dostarczonych z ZG PTTK.

Wszystkie rachunki w kolejności wg daty podłączone są do miesięcznych raportów kasowych. Raporty kasowe na bieżąco wpisywane do księgi rachunkowej, dające w każdej chwili możliwość kontroli gospodarki finansowej oddziału. Opracowane zostały zasady rachunkowości oddziału i Zakładowy Plan Kont Oddziału. Zgodnie z wymogami, składane są sprawozdania finansowe zarówno do Urzędu Skarbowego, Sądu Rejestrowego, Zarządu Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego.
SKKT
Zgodnie z uchwałą Zjazdu, Zarząd Oddziału do PTTK wprowadził młodzież, a najłatwiej dokonać tego poprzez Szkolne Koła PTTK. W miesiąc po Zjeździe, bo 13.03.2001 r. powstaje już pierwsze SKKT przy ZSP Nr 3 w Pleszewie z opiekunką kol. Barbarą Szoser. Przetrwało ponad 2 lata i zostało rozwiązane 14.10.2003 r. Ponownie zostało powołane w dniu 09.03.2004 r., a jego opiekunem został kol. Sławomir Walendowski.

Kolejne koła powołano 24.04.2001 r. przy Gimnazjum w Czerminie z opiekunem kol. Pawłem Kaczmarkiem i przy Szkole Podstawowej w Lisewie z opiekunką kol. Aleksandrą Piasecką, a w dniu 03.07.2001 r. przy Gimnazjum w Gizałkach z opiekunem Dariuszem Lisem. W dniu 11.09.2001 r. powstaje SKKT przy Szkole Podstawowej w Tomicach z opiekunką kol. Ewą Krzywańską, a w dniu 13.02.2002 r. w Domu Dziecka w Pleszewie pod opieka kol. Zygmunta Studzińskiego. W dniu 25.04.2003 r. powstaje kolejne SKKT przy ZSP w Broniszewicach, którym opiekuje się kol. Katarzyna Garbaciak.
Po ponad 3 latach, w dniu 09.11.2004 r. rozwiązane zostaje SKKT w Czerminie.
HALNY
Utworzony w dniu 13.09.1999 r. Klub Turystyki Górskiej Halny w roku 2001 przeżywa spore kłopoty organizacyjne. W dniu 26.01.2002r. Klub wybiera nowe władze. Od tego czasu Klub organizuje wycieczki górskie wiodące w wyższe partie górskie (Tatry Polskie i Słowackie, Tatry Wysokie, Mała Fatra) lub atrakcyjne (Bieszczady, Słowacki Raj) i okazjonalne Międzynarodowy Rok Gór (Góry Opawskie). Kolejne wybory władz klubu odbyły się w dniu 25.01.2005 r. Zarząd przedstawił kalendarz imprez, którego realizacja zapewni dużo satysfakcji miłośnikom górskich wędrówek .
SZKOLENIA
W celu prawidłowego zabezpieczenia działalności statutowej, Oddział PTTK musi posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę. Stąd Zarząd Oddziału duży nacisk położył na szkolenia.

W XV kadencję Oddział wchodzi z 6 Przodownikami Turystyki Pieszej: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Andrzej Madaliński, Barbara Szoser, Elżbieta Tanaś i Mirosław Zaradny. Mamy także 4 Przodowników Turystyki Kolarskiej: Krzysztof Hoffmann, Ireneusz Reder, Zygmunt Studziński i Zbigniew Walczak.

W 2001 roku uprawnienia zdobywają:
-    Michał Kuberka i Zbigniew Walczak - Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie,
-    Stanisław Kałka, Zbigniew Walczak i Mirosław Zaradny - Znakarza Szlaków Nizinnych,
-    Krzysztof Hoffmann - Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
W 2002 roku uprawnienia otrzymują:
-    Barbara Szoser - Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety,
-    Zbigniew Walczak - Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Wschodnie
-    Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny - Instruktora Krajoznawstwa
Regionu,
-    Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka, Elżbieta Tanaś,
Zbigniew Walczak, Sławomir Walendowski i Mirosław Zaradny - Instruktor Ochrony Przyrody
(Kurs zorganizowany przez Oddział PTTK Pleszew).
W roku 2003 uprawnienia zdobywają:
-    Stanisław Kałka - Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK,
-    Małgorzata Baron Galewska i Aleksandra Piasecka - Instruktora Krajoznawstwa Regionu,
-    Zbigniew Walczak i Sławomir Walendowski - Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety,
-    Michał Kuberka - Przodownika Turystyki Górskiej na Góry Świętokrzyskie,
-    Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny - Przodownika Turystyki Pieszej II klasy.
W roku 2004 uprawnienia zdobywają:
-    Marcin Czerwiński - Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK,
-    Edyta Brania i Katarzyna Garbaciak - Instruktora Krajoznawstwa Regionu,
-    Michał Kuberka i Zbigniew Walczak - Przodownika Turystyki Górskiej na Tatry
TURYSTA ZIEMI PLESZEWSKIEJ
W dniu 07.01.2003 r. Zarząd Oddziału zatwierdził Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Turysta Ziemi Pleszewskiej", która oprócz walorów krajoznawczych ma być wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Pleszewskiej.

Trudności piętrzące się przed Zarządem, to zdobycie pieniędzy na wykonanie odznaki. Projekt graficzny wykonany bezinteresownie przez naszego kolegę i przyjaciela Rafała Walendowskiego z Gołuchowa, doczekał się realizacji w połowie roku 2004.

Odznaka "Turysta Ziemi Pleszewskiej" po wielu staraniach i poszukiwaniach wykonawców doczekała się pierwszej edycji w ilości 30 szt. w dniu 15.06.2004 r. Kolejne edycje wykonywane będą w zależności od zapotrzebowania.
INTERNET
W dniu 05.02.2002 r. Oddział PTTK założył bezpłatną witrynę Internetową w Onet.pl w celu poszerzenia oferty turystycznej dla większego grona odbiorców. Od 21.01.2003 r. nasze informacje zamieszczamy na serwerze Zarządu Głównego PTTK, a otrzymana strona ma wystarczającą ilość pamięci, by pomieścić opis całej działalności Oddziału. Ponieważ znajduje się na serwerze ZG PTTK, łatwiej nas znaleźć i nawiązać kontakty z innymi oddziałami PTTK.

W ciągu całego roku na naszej stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Zainteresowanie naszą stroną internetową jest znaczne, o czym świadczą duże ilości odwiedzających.

Strona prowadzona jest na prywatnym komputerze prezesa oddziału Stanisława Kałki, za jej prowadzenie sam pokrywa wszelkie koszty, a w aktualizacji pomaga mu wiceprezes Marcin Czerwiński.
KRÓTKA STATYSTYKA XV KADENCJI W CYFRACH:
Ilość członków na dzień 31.12. 2004 roku:
    Z opłaconą składką         -    122
    w Oddziale             -     56
    w SKKT PTTK             -     66
    bez opłaconej składki        -     48
Organizacja wycieczek i rajdów:
    Ogółem               -    383 dla 13674 osób
    w Oddziale             -    265 dla 10388 osób
    w SKKT PTTK             -    113 dla  3093 osób
    udział w innych imprezach      -     8 dla  109 osób
Turystyka kwalifikowana:
    Piesze górskie           -     71 dla  2255 osób
    Kolarskie              -     86 dla  1504 osób
    Piesze nizinne           -     36 dla  2075 osób
Turystyka popularna:
    Krajoznawstwo            -    153 dla  6641 osób
    Przyrodnicze            -     35 dla  1104 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
    Ogółem                -    1135
    Górska Odznaka Turystyczna      -    101
    Kolarska Odznaka Turystyczna     -     59
    Odznaka Turystyki Pieszej      -     22
    Odznaka Krajoznawcza         -    138
    Turysta Ziemi Pleszewskiej      -     40
    Odznaka Turysta Przyrodnik      -    772
    Odznaka Fotografii Krajoznawczej   -     3
Posiadane uprawnienia na koniec 2004 roku:
    Organizator Turystyki        -     18  osób
    Przodownik Turystyki Pieszej    -     5  osób
    Przodownik Turystyki Kolarskiej   -     4  osoby
    Przodownik Turystyki Górskiej    -     4  osoby
    Instruktor Krajoznawstwa Regionu  -     8  osób
    Instruktor Ochrony Przyrody     -     8  osób
    Instruktor Fotografii Krajoznawczej -     2  osoby
    Znakarz Szlaków Nizinnych      -     3  osoby
    Znakarz Szlaków Kolarskich     -     1  osoba
    
Turystyka górska
Klub Turystyki Górskiej PTTK "Halny" przy Oddziale PTTK Pleszew w okresie XV kadencji władz PTTK zorganizował 9 wycieczek górskich dla 135 uczestników. Były to wycieczki wiodące niekiedy na wyższe partie górskie (Tatry Polskie i Słowackie, Tatry Wysokie, Mała Fatra) lub zwykłe pasma górskie ( Bieszczady, Słowacki Raj, Beskidy, Ślęża).

Oddział PTTK, który organizował wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystów nie wprawionych do trudnych górskich szlaków zorganizował 62 wycieczki dla 2120 uczestników i 1 obóz wędrowny przez Beskid Śląski. Szkolne Koła PTTK zorganizowały 3 obozy wędrowne.

Łącznie w Oddziale zorganizowano 71 imprez górskich dla 2.255 uczestników, a turyści górscy zdobyli 101 Górskich Odznak Turystycznych.
Turystyka piesza
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
Rajdy piesze organizowane są dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów i nauczycieli.

Dwa popularne wśród młodzieży rajdy na stałe wpisały się do kalendarza imprez pieszych są to: Rocznica Wyzwolenia Pleszewa i Powitanie Wiosny. Bierzemy także udział w rajdach organizowanych przez inne oddziały PTTK, takie jak: Jesień Chopinowska w Antoninie, Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa, czy Rajdzie Dzieci Wrzesińskich.

Oddział posiada Referat Weryfikacyjny do Odznaki Turystyki Pieszej w stopniu "mała srebrna". W minionej kadencji w oddziale i SKKT zorganizowano 36 rajdów pieszych dla 2.075 uczestników, a piechurzy zdobyli 22 odznaki turystyczne.
Turystyka kolarska
Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.
Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników. Tradycyjnie odbywają się rajdy pielgrzymkowe do Turska i Lutyni, a z rajdów, które weszły do kalendarza na stałe to: "Śladami Wąskotorówki" i "Dni Pleszewa".

W roku 2001, okres wakacyjny wykorzystano na 7 dniowy rajd wiodący przez Warmię i Mazury. Natomiast Młodzieżowa Grupa Kolarska PTTK "Orlik" 14 dni wędrowała z Krakowa przez Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim i Szlakiem Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Corocznie organizujemy także rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane są na starcie, w zależności od pogody i możliwości zgłaszających się uczestników.

W 2002 roku promowany był cykl rajdów "Zabytki architektury drewnianej" w czasie, którego uczestnicy zwiedzili wszystkie obiekty drewniane (kościoły i wiatraki) znajdujące się na terenie powiatu pleszewskiego.

Rok 2003 zdominował cykl rajdów "Zabytki drewnianej architektury sakralnej diecezji kaliskiej". Były także dwa rajdy związane z ogólnopolską akcją "Spotkania u źródeł rzek", w których Oddział pojechał do źródeł Neru, a SKKT Lisewo do źródeł Miłosławki. W roku 2003 po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z DKFiT Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na organizację rajdu "Rowerem na Dach Wielkopolski" do Kobylej Góry.

Liczna grupa wzięła udział w rajdzie do Gołuchowa na otwarcie południowego odcinka Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej. W roku 2004 po raz drugi otrzymaliśmy dotację z DKFiT Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na organizację rajdu "Rowerem na Dach Wielkopolski" do Kobylej Góry. Braliśmy także udział w kilku imprezach organizowanych przez innych jak: "Rajd Dzieci Wrzesińskich", "Stop uzależnieniom" czy "Jesień Chopinowska".

Oddział posiada Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej do stopnia "mały złoty". Łącznie w 86 rajdach kolarskich brało udział 1.504 uczestników. Kolarze zdobyli 59 odznak turystycznych.
Krajoznawstwo
Organizacją imprez krajoznawczych zajmuje się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza, która opracowuje imprezy pod konkretne zamówienia klientów ( np. wycieczki szkolne, zakładowe). Niezależnie od nich sama wybierała trasy do ciekawych i atrakcyjnych krajoznawczo miejsc, czy miejscowości. Wycieczki krajoznawcze cieszą się znaczną popularnością, a ich popularność jeszcze wzrasta, gdy są łączone z przyrodniczymi.

Oddział posiada Referat Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej, który weryfikuje również odznakę Turysta Ziemi Pleszewskiej. Oddział zorganizował 153 imprezy dla 6.641 uczestników. Krajoznawcy zdobyli 138 odznak turystycznych.
Ochrona przyrody
Powołanie Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody w dniu 09.01.2001r. i przyznanie Oddziałowi Referatu Weryfikacyjnego Odznak Przyrodniczych, wpłynęło mobilizująco na działania związane z popularyzacją ochrony przyrody na naszym terenie. Połączenie imprez przyrodniczych np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi, wpłynęło na dodatkowe zainteresowanie uczestników obiektami przyrodniczymi.

W dniach 05 - 06.10.2002 r. Oddział PTTK wraz z Komisją Ochrony Przyrody, po uzyskaniu zgody Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, zorganizowały z własnych środków kurs Instruktorów Ochrony Przyrody. W kursie wzięło udział 9 osób z Oddziału PTTK Pleszew i 3 z Oddziału w Środzie Wlkp.
Wybrano atrakcyjne miejsce kursu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Kursanci mogli w przerwach miedzy wykładami zwiedzić Muzeum Leśnictwa, piękny park i zagrodę żubrów. Dwudniowe zajęcia pozwoliły na przyswojenie wiedzy przewidzianej Regulaminem. Spełnienie warunków regulaminowych Kursu i przesłana dokumentacja pozwoliły Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na przyznanie uprawnień Instruktora Ochrony Przyrody, co nastąpiło już w dniu 20.10.2002 r. i mile zaskoczyło organizatorów. Kurs pozwolił na zwiększenie kadry Oddziału w Pleszewie o 8 Instruktorów Ochrony Przyrody.

W roku 2004 dużym zainteresowaniem przyrodników cieszył się Słowiński Park Narodowy.

Łącznie w 35 imprezach przyrodniczych udział wzięło 1.104 uczestników, którzy zdobyli 772 odznaki turystyczne.
Podsumowanie XV kadencji
Dobrze układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą szkół podstawowych i gimnazjów.

Ożywienie ruchu szkolnego PTTK zaowocowało powstaniem 7 Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych i powoli zaciera się prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, odnawiane są więzi łączące szkoły z PTTK.

Nowe pomieszczenie Biura Oddziału pozwoliło na wykonywanie statutowej działalności Zarządu. Do nowego adresu przywykli nasi klienci, którzy w porze otwarcia biura zawsze znaleźli pomoc i informacje. O tym, że popularność PTTK na naszym terenie znacznie wzrosła może świadczyć fakt, iż pomogliśmy dokonać wyboru ciekawych tras wycieczkowych dla ponad 100 wycieczek szkolnych i zakładowych. Udzielaliśmy informacji o atrakcyjności zwiedzanych miejsc, a niekiedy wpłynęliśmy na zmianę proponowanej trasy na ciekawszą i bardziej atrakcyjną. Klienci mogli też skorzystać z naszych baz danych, co znacznie ułatwiło im dokonanie właściwego, (często także najtańszego) wyboru.

Nie udało nam się dotrzeć do młodzieży ze szkół średnich, a kontakty ograniczały się do organizacji pojedynczych wycieczek.
Prognozy na następną kadencję:
Prognozy na następną kadencję są optymistyczne, choć przed Oddziałem dużo kłopotów finansowych w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nasz optymizm opieramy na wykwalifikowanej kadrze posiadającej już duże umiejętności praktyczne oraz w miarę ustabilizowanej ilości członków oddziału, a także uczestnictwie dzieci i młodzieży w Szkolnych Kołach PTTK. Atutem naszej działalności jest także posiadanie Biura Oddziału, do którego każdy ma swobodny dostęp.

Największym atutem są jednak nasze wspólne wyjazdy, pozwalające na dzielenie się wrażeniami i przeżyciami oraz sympatie i przyjaźni rodzące się niekiedy w bardzo ekstremalnych warunkach.

Aby te prognozy mogły się spełnić, Zarząd Oddziału w możliwie szerokim i przemyślanym zakresie powinien udzielać wsparcia członkom wyróżniającym się, zapewnić im szkolenie i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, powinien występować o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału - Stanisław Kałka