ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie mieści się w trzech budynkach przy ul. Ogrodowej 2. Budynek pierwszy, wzniesiony około 1869 r., przeznaczony był dla niemieckiej szkoły obywatelskiej - Deutsche Bürgerschule. W 1871 r. utworzono przy niej sześcioklasową szkołę koedukacyjną. Na początku XX wieku mieściły się tu klasy szkoły realnej, a także szkoła zawodowa Deutsche Vorbildungsfachschule.

W latach 1907-1912 powstał drugi gmach szkoły. Potocznie nazywano go "szkołą obywatelską". Uczęszczały do niej dzieci żydowskie i niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., z dawnej Städtische höhere Mädchenschule, stała się szkołą polską, noszącą nazwę "Wyższej Szkoły Żeńskiej Pleszewie".

1 listopada 1920 roku została przekształcona w "Koedukacyjną Szkołą Wydziałową w Pleszewie". Naukę rozpoczęło w niej 200 uczniów. W roku szkolnym 1922-1923 było juz siedem oddziałów. W tym samym roku poświęcono szkołę, a aktu tego dokonał ks. kazimierz Niesiołowski.

W 1026 r. szkoły powszechne i koedukacyjne zamienione zostały na męskie i żeńskie. Placówka znajdująca się przy ul. Ogrodowej była szkołą żeńską, patronowała jej Królowa Jadwiga. Podział ten trwał do 1935 r.

W czasie II wojny światowej "Dwójkę" przekształcono w niemiecki szpital wojskowy. Po wyzwoleniu wznowiono naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej, która do 1952 roku nosiła imię królowej Jadwigi. W roku szkolnym 1947/48 została otwarta dodatkowa klasa w celu wyrównania braków edukacyjnych. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto starania o przywrócenie imienia Szkole Podstawowej nr 2. Od dnia 21 czerwca 1991 roku patronką szkoły jest ponownie Królowa jadwiga. W 1999 r. decyzją Rady Miejskiej w Pleszewie Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie weszła w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2.

Krótka historia działań, które doprowadziły do powstania nowego budynku szkoły

Potrzeby miasta w zakresie oświaty spowodowały, że ówczesne władze próbowały w drugiej połowie lat 50. wypracować określoną strategię rozwoju. Ostatecznie wybudowano nową szkołę podstawową, dzisiejszą "Trójkę", i przewidywano rozbudowę pozostałych szkół podstawowych. Postanowiono, ze względu na rozwój gospodarczy miasta należy wybudować nową szkołę w rejonie ulicy Pomorskiej. Plany te nie zostały jednak zrealizowane.

Po 1975 r. powrócił temat budowy nowej szkoły bądź rozbudowy "Dwójki". Ograniczone środki finansowe kuratorium oświaty nie pozwoliły jednak na podjęcie decyzji o poprawie bazy dydaktycznej w Pleszewie. Ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jerzy Kieliba podjął starania o rozbudowę szkoły. Miał nadzieję, że w ramach zobowiązań turniejowych "Banku 440" budowa zostanie przyjęta jako zadanie do realizacji. Proponowano dobudowę jednego obiektu bądź też zakupienie "pawilonu namysłowskiego". Próbowano również pozyskać poparcie władz kuratoryjnych. Niestety, nie otrzymano stosownych środków finansowych.

Szkoła starała się sama rozwiązać problem bazy lokalowej. Przygotowano wstępną dokumentację, zaczęto zbierać deklaracje rodziców gotowych wesprzeć finansowo budowę. Zawiązał się Komitet Rozbudowy Szkoły. Na boisku pojawiły się sterty cegieł, Z biegiem czasu zostały przekazane do innych placówek oświatowych.

W latach 90. poszukiwano nowych środków zaradczych. Mimo iż radni II kadencji, Zarząd i ówczesny burmistrz, zdecydowali się wybudować oczyszczalnię ścieków, poważnie rozważono remont kapitalny obydwu budynków "Dwójki". W tym czasie dzieci miały się uczyć w obiekcie, który należało zakupić. Przygotowano wstępny plan dostosowania pawilonu do potrzeb szkoły. Niestety, władze kuratoryjne odmówiły pomocy finansowej. temat rozwiązania problemów lokalowych szkoły, po raz kolejny, znalazł się w programach wyborczych kandydatów na radnych III kadencji. Po ukonstytuowaniu się nowej Rady Miejskiej i władz miasta przyszedł czas realizacji programów przedwyborczych. Wielu oczekiwało konkretnych działań.
15 października 1997 r. podczas spotkań z okazji Święta Szkoły pan Marian Adamek, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, przyrzekł nauczycielom poprawę warunków pracy. Wkrótce deklaracja została opublikowana w mediach. Rozbudowa szkoły i remont kapitalny starych budynków otrzymały nazwę "Dwójka 2000", a 8 czerwca 1998 r. na Sesji Rady Miejskiej burmistrz poddał pod głosowanie decyzje o rozbudowie placówki oświatowej przy ulicy Ogrodowej. Ku wielkiemu zdziwieniu Przyjaciół Pleszewskiej Dwójki rajcy miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę. Cała społeczność szkolna z radością przyjęła tę wiadomość. Uczniowie uznali, że nowy gmach będzie pomnikiem miasta dla uczczenia nowego tysiąclecia.

Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania finansowego wsparcia. Ostatecznie wyemitowano obligacje komunalne, których znaczna ilość została przeznaczona na budowę szkoły. Spośród kilku rozwiązań architektoniczny wybrano projekt firmy z ostrowa Wlkp. Całość prac powierzono firmie z Ostrzeszowa. 29 kwietnia 2000 r. rozpoczęto prace budowlane.

Nad pracami budowlanymi nadzór sprawowali inspektorzy miejskiego nadzoru budowlanego. Społeczny nadzór sprawowali także mieszkańcy Pleszewa, z podziwem obserwując tempo i dobrą organizacje pracy. Budowa wyzwalała niezwykłe emocje, szczególnie u absolwentów Pleszewskiej Dwójki. Wypadało być na bieżąco. Nauczycielom szczególnie wiele radości sprawiało rozpoznawanie wśród pracowników naszych absolwentów. Wreszcie 29 września 2000 r. został poświęcony akt erekcyjny i kamień węgielny przez bp. kaliskiego Stanisława Napierałę. 30 września 2000 r. został wmurowany akt erekcyjny.
Należy w tym miejscu nadmienić, że kamień węgielny jest szczególny. jest to fragment granitowych schodów prowadzących do najstarszego budynku szkolnego. Stąpali po nich przez dziesięciolecia wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły. Uznaliśmy, że pamięć o nich jest najpiękniejszym fundamentem pod ten nowoczesny gmach.
Dla upamiętnienia trudu w dążenie do celu, jakim stała się poprawa warunków nauki najmłodszych mieszkańców Pleszewa, postanowiliśmy wmurować pod kamieniem węgielnym cegłę, która jak wieść gminna niesie, została zakupiona przez poprzednich pasjonatów rozbudowy "Dwójki".

Budowa łącznika trwała szesnaście miesięcy. Na blisko 3000m3 znajduje się 12 izb lekcyjnych, przestronne korytarze, pomieszczenia dla administracji szkolnej, pielęgniarki, świetlica, nowocześnie wyposażona kuchnia, stołówka oraz szatnie dla uczniów. Szkoła dysponuje także dwoma nowoczesnymi pracowniami informatycznymi, pracownią językową oraz boiskiem sportowym.

1 września 2001 r. po mszy św. dokonano uroczystego otwarcia szkoły. Na dziedzińcu szkolnym dokonano przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy, a zaproszeni goście obdarowali szkołę wieloma prezentami. Uroczystość zakończyła Królewska Biesiada. W niedzielę 2 września zorganizowano dni otwarte dla mieszkańców Pleszewa. Szkołę odwiedziło ok. 4-tys. osób.

Nowe izby lekcyjne pozwoliły na utworzenie trzech bloków dydaktycznych. W najstarszym uczą się uczniowie klas I-III, w nowym uczniowie klas IV-VI, a w trzecim gimnazjaliści. Latem szkoła tonie w zieleni, jesienią obsypana jest złotymi liśćmi, a zimą urody dodaje jej pleszewski park.

Przed szkołą kolejny etap. Remont kapitalny dwóch budynków, wygospodarowanie małej sali gimnastycznej i oczekiwanie na własną salę sportową.(Rocznik Pleszewski 2000-2001 - Alicja Sobkowiak).