ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI - 27.02.1999 r.


PROTOKÓŁ

obrad Walnego Zebrania Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie

będącego

Zjazdem Założycielskim Oddziału PTTK Pleszew

z dnia 27 lutego 1999 r.


Porządek obrad:


1. Otwarcie, wybór prezydium i protokólanta - sekretarza prezydium. 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad. 3. Powołanie Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Walnego Zebrania i Zjazdu Założycielskiego Oddziału PTTK Pleszew. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie o woli przekształcenia koła w Oddział PTTK Pleszew. 6. Podjęcie uchwały o powołaniu Oddziału PTTK Pleszew. 7. Uchwalenie Statutu Oddziału PTTK w tym okresu kadencji władz Oddziału oraz liczebności wybieranych władz. 8. Przyjęcie regulaminu wyborczego władz Oddziału. 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym. 10. Wybór w głosowaniu tajnym: Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 11. Ogłoszenie wyborów władz. 12. Ukonstytuowanie się władz 13. Podjęcie uchwały kierunkowej o działaniach na najbliższy okres i na całą kadencję. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 16. Dyskusja. 17. Zakończenie obrad.

Obrady:

ad 1. Otwarcia obrad Walnego Zebrania Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie, będącego Zjazdem Założycielskim Oddziału PTTK Pleszew, dokonał prezes Zarządu Koła Stanisław Kałka, który powitał przybyłych gości z Prezesem Oddziału PTTK w Kaliszu Grzegorzem Walkowiakiem i opiekunem Koła Adamem Gostyńskim oraz przybyłych członków Koła i sympatyków turystyki. Po krótkim powitaniu Prezes Zarządu Koła zaproponował na Przewodniczącego Prezydium Obrad Michała Kuberkę i na Sekretarza - Protokolanta Obrad Martę Stecką. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, kandydaci wyrazili zgodę, zebranie przegłosowało kandydatury bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ad 2. Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad. Z uwagi na to, że obydwa te dokumenty uczestnicy obrad otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem, nie było do nich uwag i wolę ich przyjęcia wyrazili wszyscy uprawnieni członkowie Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie. ad 3. Powołano Komisję Mandatową w składzie: Mirosław Zaradny i Sabina Mądrzak. Z uwagi na to, że Koło liczące 58 członków zwyczajnych ma 4 członków, którzy nie ukończyli 16 roku życia, uprawnionych do głosowania było 52 członków zwyczajnych. Zarząd Koła przygotował listę członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania na której znalazły się 52 nazwiska. Z tej listy korzystała Komisja mandatowa, stwierdzając obecność 34 z nich, co stanowiło 64,6% obecności uprawnionych i pozwoliło uznać Zebranie i Zjazd Założycielski jako prawomocne do podejmowania uchwał. ad 4. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Krzysztof Szymczak, Marek Urbaniak. ad 5. Przyjęto uchwałę nr 1/99 o woli przekształcenia się Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie w Oddział PTTK Pleszew. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 6. Podjęto uchwałę nr 2/99 o powołaniu PTTK Oddział Pleszew. Uchwała wejdzie w życie z mocą od dnia rejestracji. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. W związku z podjęciem uchwały o powołaniu Oddziału, podjęto uchwałę nr 3/99 o przekształceniu Prezydium Walnego Zebrania Koła Miejskiego PTTK nr 44 w Pleszewie w Prezydium Zjazdu Założycielskiego PTTK Oddział Pleszew. Za podjęciem tej uchwały głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 7. Z uwagi na to, że z materiałami na Zjazd Założycielski PTTK Oddział Pleszew można było zapoznać się w Kole PTTK w dniach od 10 do 25 lutego br., nie czytano treści statutu, a omówiono ważniejsze jego postanowienia. Poinformowano, że Statut Oddziału opracowany został na podstawie Statutu Wzorcowego i jest z nim zgodny. Zjazd postanowił, iż Zarząd Oddziału składał się będzie z 5 osób; Oddziałowa Komisja Rewizyjna z 3 osób, a Oddziałowy Sąd Koleżeński z 5 osób. Kadencja władz oddziału została skrócona do dwóch lat, tak by dopasować ją do ogólnopolskiej struktury PTTK. W sprawie skrócenia kadencji władz oddziału podjęto uchwałę nr 4/99, za przyjęciem której głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. Po ustaleniach ilościowych władz Oddziału i skróceniu kresu kadencji, przyjęto uchwałę nr 5/99 o uchwaleniu Statutu Oddziału. Przewodniczący Obrad zwrócił uwagę, iż Statut może być uchwalony, kiedy za jego przyjęciem głosuje 2/3 uprawnionych do głosowania. Za przyjęciem Statutu PTTK Oddział Pleszew głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 8. Przyjęto Regulamin Wyborczy z ustaloną liczbą władz Oddziału. Za przyjęciem głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 9. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, której skład po ukonstytuowaniu przedstawiał się następująco: Przewodniczący - Zbigniew Walczak, Członek - Jarosław Blandzi, Członek - Danuta Kołodziejczak. ad 10. Zjazd podjął uchwałę nr 6/99 o przejęciu przez Prezydium Zjazdu funkcji Komisji Wyborczej. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. Przewodniczący Obrad Zjazdu przedstawił oświadczenie członka PTTK Piotra Kuberki, który z usprawiedliwionych przyczyn nie mógł wziąć udziału w Zjeździe, a wyraził zgodę kandydowania do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Zjazd wyraził zgodę na kandydaturę i podjął w tej sprawie uchwałę nr 7/99, za przyjęciem której głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK Prezydium Obrad zbierało kandydatury zgłaszane przez uczestników Zjazdu, które po zamknięciu list przedstawiały się następująco: do Zarządu Oddziału: Borkiewicz Ryszard, Kałka Stanisław, Kuberka Michał, Mądrzak Sabina, Staszak Adam, Zaradny Mirosław. do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Mazurek Barbara, Nowacka Maria, Stecka Marta do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego: Andrzejczak Edwin, Brania Edyta, Czerwiński Marcin, Kuberka Piotr, Reder Ireneusz, Szczepaniak Romana. Komisja Skrutacyjna rozdała Karty Wyborcze, zwrócono uwagę jak należy głosować, aby głos był ważny. Po dokonaniu tajnego wyboru przez uprawnionych członków, Kary wyborcze powędrowały do urny Komisji Skrutacyjnej, która udała się do liczenia głosów. ad 11. Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, stwierdzając wybór następujących kandydatów do władz Oddziału: do Zarządu Oddziału: Kałka Stanisław, Kuberka Michał, Staszak Adam, Mądrzak Sabina, Zaradny Mirosław do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Mazurek Barbara, Nowacka Maria, Stecka Marta do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego: Brania Edyta, Andrzejczak Edwin, Czerwiński Marcin, Kuberka Piotr, Reder Ireneusz. ad 12. Poszczególne władze Oddziału udały się na ukonstytuowanie. Poproszono aby wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą przeprowadziła dotychczasowa Komisja Skrutacyjna. W wyniku wyborów władze Oddziału PTTK Pleszew ukonstytuowały się następująco: Zarząd Oddziału: Prezes - Stanisław Kałka Wiceprezes - Michał Kuberka Wiceprezes - Adam Staszak Sekretarz - Sabina Mądrzak Skarbnik - Mirosław Zaradny Oddziałowa Komisja Rewizyjna: Prezes - Maria Nowacka Wiceprezes - Barbara Mazurek Sekretarz - Marta Stecka Oddziałowy Sąd Koleżeński: Prezes - Piotr Kuberka Wiceprezes - Edyta Brania Sekretarz - Ireneusz Reder Członek - Edwin Andrzejczak Członek - Marcin Czerwiński ad 13. Przewodniczący Zjazdu przedstawił uchwałę nr 8/98 o kierunkach działania na najbliższy okres i na całą kadencję. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 14. W wolnych głosach i wnioskach przedstawiciele Oddziału PTTK w Kaliszu udostępnili materiały o powołaniu Oddziału PTTK w Pleszewie, które miało miejsce już w 1958 roku, a z którymi zapoznał zebranych Przewodniczący Obrad. Zgłoszono także wnioski o utrzymaniu współpracy z Oddziałem w Kaliszu oraz nawiązaniu kontaktów i współpracy z PTSM. ad 15. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła sprawozdanie, w którym uwzględniła wszystkie podjęte uchwały oraz zgłoszone wnioski. Zjazd przyjął sprawozdanie, a za przyjęciem głosowali wszyscy uprawnieni członkowie PTTK. ad 16. W dyskusji omówiono najważniejsze sprawy dotyczące pierwszego okresu po powołaniu Oddziału z doświadczonymi przedstawicielami Oddziału w Kaliszu. Nowy Zarząd otrzymał od nich "w posagu" zestaw książek i broszurek turystycznych oraz wspaniałe odlewy aluminiowe wielu odznak turystycznych PTTK i zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy oraz konstruktywnej współpracy. ad 17. Nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału podziękował zebranym za zaufanie. Prezydium Zjazdu za sprawne przeprowadzenie obrad, a członkom PTTK za liczny udział. Zwrócił uwagę na ogrom pracy, który stoi przed władzami Oddziału, by turystyka w naszym mieście i powiecie znalazła swoje należyte miejsce, ku zadowoleniu wielu jej sympatyków i zwolenników. Osiągnięcie tego celu jest możliwe, gdyż Oddział w swych szeregach posiada kilku doświadczonych ludzi działających do tej pory poza strukturami PTTK oraz dzięki wielu młodym członkom, którzy nabywając doświadczeń będą stanowić o sile Oddziału w przyszłości. Na tym wyczerpany został porządek obrad i Prezes Oddziału Pleszew zamknął Zjazd Założycielski Oddziału PTTK w Pleszewie. Sekretarz - Protokolant Zjazdu Przewodniczący Obrad Zjazdu Marta Stecka Michał Kuberka