ZJAZD ODDZIAŁU - 10.02.2001 r.


SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału PTTK Pleszew

za okres 27.02.1999 - 10.02.2001.

Zjazd Założycielski Oddziału PTTK, który odbył się w dniu 27.02.1999 postanowił, że XIV kadencja władz Oddziału będzie trwać 2 lata tak, by dopasować się do kadencji władz PTTK obowiązującej w Polsce.

Zarząd od chwili powołania Oddziału w dniu 27.02.1999r. pracował w składzie: Stanisław Kałka - Prezes, Michał Kuberka - Wiceprezes, Adam Staszak - Wiceprezes, Sabina Mądrzak - Sekretarz, Mirosław Zaradny - Skarbnik.

W dniu 10.01.2001r. roku Wiceprezes Adam Staszak złożył pisemną rezygnację z przynależności do PTTK, co uszczupliło ilość członków Zarządu Oddziału. Z uwagi na mały okres czasu dzielący rezygnację wiceprezesa od Zjazdu Oddziału, Zarząd postanowił nie kooptować na jego miejsce nowego członka.
Rok 1999, to prace związane z powołaniem Oddziału, jego rejestracją w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, uzyskaniem numeru REGON i konta bankowego, a następnie zabiegi o przyznanie lokalu na siedzibę Biura Zarządu.

Niezależnie od tego, prowadzona była normalna statutowa działalność: przyjmowaliśmy nowych członków, organizowaliśmy szkolenia, wycieczki i rajdy, odbywaliśmy posiedzenia Zarządu i podejmowaliśmy stosowne uchwały.

Dobra współpraca z samorządem miejskim i burmistrzem, doprowadziła do przyznania nam pomieszczenia na Biuro Oddziału, w którym rozpoczęliśmy pracę od początku 2000 roku. Otrzymany lokal pozwolił uregulować pracę Biura Oddziału, organizować w nim zebrania zarządu, spotkania komisji oddziałowych, załatwiać naszych klientów oraz prowadzić działalność statutową.
KRÓTKA STATYSTYKA DWULETNIEJ KADENCJI:
Ilość członków na koniec 2000 roku:
Ogółem - 98
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem - 116 dla 3156 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie - 30 dla 946 osób
Kolarskie - 41 dla 543 osób
Piesze nizinne - 13 dla 376 osób
Turystyka powszechna:
Krajoznawstwo - 29 dla 1187 osób
Przyrodnicze - 3 dla 104 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem - 204
Górska Odznaka Turystyczna - 28
Kolarska Odznaka Turystyczna - 33
Odznaka Turystyki pieszej - 28
Odznaka Krajoznawcza - 24
Odznaka Turysta Przyrodnik - 84
Odznaka Fotografii Krajoznawczej - 2
Motorowa Odznaka Turystyczna - 5
Zdobyte uprawnienia:
Organizator Turystyki - 40 osób
Przodownik Turystyki Pieszej - 6 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej - 4 osoby
Przodownik Turystyki Górskiej - 2 osoby
Turystyka górska:

Sekcja górska Oddziału PTTK, niezależnie od działalności Klubu, zorganizowała 24 wyjazdy w tym: 13 wycieczek szkolnych i 3 zakładowe oraz 1 obóz wędrowny.

Wycieczki szkolne i zakładowe wędrowały szlakami górskimi: Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Beskidu Śląskiego, Ślęży i Gór Sowich oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obóz wędrowny miał stałą bazę w Karpaczu i penetrował górskie szlaki Karkonoszy.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej ukończyła Barbara Szoser i Michał Kuberka. Kol. Michał Kuberka otrzymał już uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej, a koleżanka Barbara uzyska je w najbliższym czasie.

"Górale" zdobyli łącznie 19 odznak turystycznych.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmował się Oddział, a od grudnia 2000r. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, działająca w składzie: Przewodniczący - Andrzej Madaliński i członkowie: Barbara Szoser, Elżbieta Tanaś, Mirosław Zaradny, Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka.

Rajdy piesze nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród ludzi starszych, są natomiast często organizowane dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów.

Sukcesem zakończyły się starania Zarządu Oddziału o przyznanie Oddziałowi Referatu Weryfikacyjnego OTP, który przyznany został przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK w dniu 25.02.2000 r. Przewodniczącym Referatu Weryfikacyjnego jest kol. Mirosław Zaradny, a członkami: Andrzej Madaliński, Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

Oddział posiada 6 Przodowników Turystyki Pieszej, a są nimi: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Andrzej Madaliński, Barbara Szoser, Elżbieta Tanaś i Mirosław Zaradny.

Piechurzy zdobyli 11 odznak turystycznych.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, której przewodniczy kol. Ireneusz Reder, a jej członkami są: Krzysztof Hoffmann, Zygmunt Studziński i Zbigniew Walczak.

Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników, choć najmniejsze zapotrzebowanie na nie przypada na miesiące wakacyjne, czyli lipiec i sierpień.
W roku 1999 miesiąc lipiec wykorzystano na Rajd granicą polsko-krzyżacką wiodącą przez Warmię i Mazury, a w roku 2000 OKTP zorganizowała jeden rajd międzynarodowy "Rzym 2000" z 14 uczestnikami i Wędrowny Obóz Kolarski z 16 uczestnikami przez Warmię i Mazury do Pleszewa

Rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" organizowane w niedzielne przedpołudnia, dotyczą wyjazdów z trasą ustalaną na starcie, zależną od pogody i uczestników. Tradycyjne są natomiast trasy rajdów pielgrzymkowych do Turska i Lutyni.
Sukcesem zakończył się XXXIX Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska" Antonin 2000, gdzie nasze dwie drużyny zdobyły I i II miejsce w kategorii rajdów wielodniowych.

Nie układała się zbyt pomyślnie nasza współpraca z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w sprawie przyznania uprawnień przodownickich.
Starania Zarządu Oddziału zakończone zostały pomyślnie i kolarska kadra programowa składa się z 4 Przodowników Turystyki Kolarskiej. Są to członkowie OKTK kol. Krzysztof Hoffmann, Ireneusz Reder, Zygmunt Studziński i Zbigniew Walczak.

Od 01.07.2000r. Oddział uzyskał uprawnienia do weryfikacji Odznak Turystyki Kolarskiej. Referatem Weryfikacyjnym kieruje kol. Paweł Kaczmarek, a członkami są wszyscy członkowie OKTK.

Kolarze zdobyli łącznie 28 odznak turystycznych

Sekcja krajoznawcza:

Sekcja krajoznawcza Oddziału ma najbardziej ułatwione zadanie w ilości zorganizowanych imprez, dlatego, że oprócz imprez czysto krajoznawczych do krajoznawstwa włączają się wszystkie rodzaje turystyki kwalifikowanej i rajdy przyrodnicze.

Zainteresowanie krajoznawstwem jest wśród uczestników naszych wypraw coraz większe i w tej chwili Zarząd Oddziału bacznie przygląda się, kogo krajoznawstwo interesuje najbardziej, gdyż w najbliższej przyszłości pragnie powołać Oddziałową Komisję Krajoznawczą.

W dniu 04.04. 2000r. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyznała Oddziałowi Referat Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Kieruje nim kol. Mirosław Zaradny, a członkami są: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

Krajoznawcy zdobyli 24 odznaki regionalne i 1 krajową.

Ochrona przyrody:

Choć z przyrodą spotykamy się codziennie i od niej zależy nasze zdrowie i życie, to zorganizowanie rajdu przyrodniczego nie jest wcale takie łatwe. Rajdy te łączymy z innymi imprezami np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi. Trudno przecież jadąc, np. w Tatry nie zauważyć przyrody Tatrzańskiego Paku Narodowego.

Ochroną przyrody i rajdami przyrodniczymi na odznakę Turysta Przyrodnik planujemy bardziej zainteresować młodzież szkolną. Utrudnione zadanie w zdobywaniu odznaki polegało na braku możliwości jej weryfikowania w Oddziale PTTK Pleszew. Weryfikację przeprowadzał dla nas Pan Andrzej Machciński z Oddziału PTTK w Luboniu k. Poznania. Przesyłanie książeczek w obydwie strony było jednak związanie z kosztami. W związku z tym Zarząd Oddziału wystąpił ponownie do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK o przyznanie Referatu Weryfikacyjnego dla Pleszewa.

Uznaliśmy, iż decyzję taką może ułatwić nam powołanie w dniu 09.01.2001 r. Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, której Przewodniczy kol. Elżbieta Tanaś, a członkami są: Sabina Mądrzak, Beata Jerzyńska i Stanisław Kałka.

Starania nasze zostały zakończone sukcesem, gdyż decyzją z dnia 02.02.2001r. Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK przyznała Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik przy Oddziale w Pleszewie, zatwierdzając skład osobowy Referatu, w którym znaleźli się wszyscy członkowie Komisji Oddziałowej.

Turyści przyrodnicy zdobyli 84 odznaki.

Realizacja uchwały kierunkowej Zjazdu Założycielskiego:

Zjazd Założycielski w dniu 27.02.1999r. podjął uchwałę nr 8/99 o kierunkach działania na najbliższy okres i na całą kadencję. Dwuletnia, skrócona kadencja Zarządu Oddziału nie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich wytycznych zawartych w tej uchwale, a na wykonanie niektórych z nich brakło możliwości lub środków.

Nie udało się odtworzyć historii ruchu PTTK na Ziemi Pleszewskiej. Dotarliśmy do byłych działaczy PTTK, nie posiadali oni jednak oczekiwanych przez nas materiałów, a zmiany administracyjne uniemożliwiły dotarcie do źródeł.

Dobrze układa się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym i Związkiem Gmin Ziemi Pleszewskiej, a także Zespołami Szkół Publicznych w Pleszewie, Kowalewie, Tomicach i Broniszewicach oraz Ligą Ochrony Przyrody.
Brak czasu nie pozwolił dotrzeć do pozostałych urzędów gminnych powiatu pleszewskiego, szkół średnich w Pleszewie i pozostałych podstawowych w powiecie. Uważamy, iż czas zweryfikuje nasze starania i dojedzie do rozszerzenia partnerskiej współpracy z większością z nich.

Zarząd Oddziału nie dokonał zakładanej oceny stanu infrastruktury na terenie naszego działania. Jest to przedsięwzięcie bardzo pracochłonne i przerastające nasze obecnie możliwości kadrowe i finansowe.

Ożywienie ruchu szkolnego PTTK zamyka się w tym dwuletnim okresie 32 wycieczkami i 6 rajdami szkolnymi. Zbyt długi, bo prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, pozrywał więzi łączące szkoły z PTTK. Sytuacja według naszych prognoz ma szansę ulec znacznej poprawie. Życie pokaże na ile mieliśmy rację w tym względzie.

Do chwili obecnej nie opracowaliśmy i nie wydaliśmy żadnych materiałów o walorach turystycznych Ziemi Pleszewskiej. Materiały takie przygotowywane są przez komórki promocyjne organów samorządowych i to powinno być nasze wspólne zadanie.

Prognozy na rok 2001 i następną kadencję:

Utrzymująca się prawie na stałym poziomie liczba członków Oddziału PTTK, stwarza możliwość większego zintegrowania środowiska turystycznego na naszym terenie. Wspólne wyjazdy, pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań turystycznych i wyselekcjonować ludzi do kadry programowej. Będziemy im w możliwie szerokim zakresie udzielić wsparcia i zapewniać szkolenie.
Nie jest to jednak możliwe bez pomocy finansowej z zewnątrz i dlatego tak jak w latach poprzednich będziemy występować o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.

Wspomniane Biuro Oddziału PTTK, dzięki któremu mogliśmy prowadzić naszą działalność, nie pomieści już w nowym roku naszych materiałów archiwalnych i zmusi do podjęcia drastycznej decyzji ich likwidacji.
Z braku miejsca także w mieszkaniu prywatnym przechowujemy sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory, karimaty).
Wynika z tego faktu kolejne zadanie dla Zarządu Oddziału, by rozpocząć starania o pozyskanie większego lokalu.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka


SPRAWOZDANIE

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

za okres od 27.02.1999 do 31.12.2000

Komisja w składzie:

1.   Maria Nowacka    -    przewodnicząca
2.   Barbara Mazurek   -    wiceprzewodnicząca

stwierdziła:

1.   Stan kasy na dzień 31.12.2000 r.
    w gotówce                        -      0,00
    na koncie bankowym (wyciąg nr 20)            -     694,69

2.    Przychody w okresie sprawozdawczym           -   24.915,86
   w tym m.in.:

    Składki członkowskie                   -    2.241,00
    Dotacja Starostwa Powiatowego              -    8.300,00
    Dotacja Urzędu Miasta i Gminy              -    2.294,41
    Dotacja Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej         -    1.000,00
    Sprzedaż książeczek i odznak turystycznych        -    1.590,00
    Rajdy i wycieczki                    -    3.808,00
    Rajd "Rzym 2000"                     -    3.300,00
    Sponsorzy na rajd "Dni Pleszewa"             -     500,00
    Odsetki bankowe                     -     129,69

3.    Rozchody w okresie sprawozdawczym            -   24.221,17
   w tym m.in.:
    Materiały programowe PTTK                -    3.613,22
    Artykuły biurowe                     -    1.258,79
    Rozmowy telefoniczne                   -     411,13
    Opłaty pocztowe i bankowe                -     420,79
    Zakup książek i map turystycznych            -     319,35
    Prenumerata czasopism                  -     155,90
    Wyjazdy szkoleniowe, kursy                -    3.972,88
    Rajdy, wycieczki                     -    6.123,11
    Rajd "Rzym 2000"                     -    4.743,35
    Zakup sprzętu turystycznego               -    1.000,00
    Przygotowanie i wyposażenie Biura Oddziału        -     934,40

    Gospodarka finansowa jest udokumentowana fakturami, przelewami,
    dowodami wpłaty, wyciągami bankowymi.
       Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie Zarządowi Oddziału PTTK w Pleszewie
    absolutorium za okres sprawozdawczy.

       Pleszew, dn. 10.02.2001 r.     Podpisy Komisji Rewizyjnej


SPRAWOZDANIE

Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

za okres od 27.02.1999 do 31.12.2000

Oddziałowy Sąd Koleżeński od chwili powołania Oddziału pracował w składzie: Piotr Kuberka - prezes,
Edyta Brania - wiceprezes, Ireneusz Reder - sekretarz, Edwin Andrzejczak - członek,

W czasie trwania kadencji do Sądu Koleżeńskiego wpłynęła jedna sprawa z grudnia ubiegłego roku.
Sąd zgodnie z regulaminem powołał Zespół Orzekający, którego zadaniem jest zebranie szczegółowych
danych o sprawie oraz wydanie orzeczenia.

Pleszew, dn. 10.02.2001 r.
Wiceprezes OSK


PROTOKÓŁ

z obrad Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 10 lutego 2001 r.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie, wybór prezydium obrad (przewodniczącego i sekretarza).
2.  Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad.
3.  Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4.  Powołanie Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Zjazdu.
5.  Sprawozdanie ustępujących władz:
     Zarządu Oddziału
     Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
     Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
6.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Dyskusja.
8.  Podjęcie uchwały kierunkowej na okres następnej kadencji.
9.  Zaopiniowanie projektu zmian do Statutu PTTK zaproponowanych przez ZG PTTK.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu
11.  Wybór Komisji Wyborczej
12.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
13.  Wybór nowych władz:
      Zarządu Oddziału
      Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
      Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
14.  Wybory delegatów oddziału na regionalną konferencję oddziałów PTTK województwa
   wielkopolskiego.
15.  Ukonstytuowanie się władz.
16.  Wolne głosy i wnioski.
17.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18.  Dyskusja
19.  Zakończenie obrad.

Realizacja porządku obrad:

1. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu oddziału Stanisław Kałka. Powitał przybyłych gości:
  Adama Staszaka reprezentującego Burmistrza Miasta i Gminy oraz Edwarda Karnickiego
  Prezesa Ligi Ochrony Przyrody w Pleszewie, a także wszystkich uczestników Zjazdu.
   Prezes zaproponował na Przewodniczącego Obrad Zjazdu kol. Michała Kuberkę
  i na Sekretarza Zjazdu kol. Sabinę Madrzak. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono,
  Zjazd przyjął zaproponowane kandydatury jednogłośnie.

2. Przewodniczący Zjazdu przedstawił porządek obrad, za przyjęciem którego głosowali
  wszyscy uczestnicy.
   O głos poprosił pan Edward Karnicki - omówił dobrą współpracę pomiędzy Oddziałem
  PTTK, a Liga Ochrony Przyrody i wręczył na ręce prezesa Oddziału List potwierdzający
  tę współpracę oraz honorową legitymację członka LOP dla Prezesa. Następnie krótko
  przedstawił powiązanie turystyki z ochroną przyrody i życzył Zjazdowi owocnych obrad.

3. Przewodniczący Obrad Zjazdu przedstawił Regulamin Obrad, który przyjęto bez uwag.
  Regulamin dołączono do dokumentów Zjazdu.

4. Zjazd powołał Komisję Mandatową w składzie Sławomir Walendowski i Kazimierz Kinas.
  Komisja na podstawie przygotowanej listy 74 członków uprawnionych do głosowania na Zjeździe
  stwierdziła, że w Zjeździe uczestniczy 42 członków, co stanowi 56,77% uprawnionych
  do głosowania. Zjazd jest prawomocny, ponieważ został spełniony wymóg § 10 ust.2 pkt.1
  "Ordynacji Wyborczej" uchwalonej przez ZG PTTK. Protokół Komisji Mandatowej włączono
  do dokumentów Zjazdu.

5. W kolejnym punkcie obrad Zjazdu sprawozdania za okres dwuletniej kadencji
  (27.02.1999-10.02.2001) składali kolejno: Prezes Zarządu Oddziału - Stanisław Kałka,
  Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału - Maria Nowacka i Wiceprezes Oddziałowego Sądu
  Koleżeńskiego - Edyta Brania. Wszystkie sprawozdania dołączono do dokumentów Zjazdu.

6. Zjazd wybrał Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Krzysztof Szymczak i marek Urbaniak.

7. W przewidzianej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

8. Przewodniczący Obrad Zjazdu przedstawił przygotowany projekt uchwały kierunkowej na okres
  następnej kadencji. Zjazd nie wnosząc uwag do projektu, podjął uchwałę kierunkową nr 1/Z/2001
  na najbliższy okres i całą kadencję. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

9. Z projektem kierunków zmian w statucie PTTK zapoznał uczestników Przewodniczący Obrad Zjazdu.
  Zjazd nie wyraził swej opinii na temat projektu. Członkowie ustępującego Zarządu wyrazili się
  pozytywnie o kierunkach zmian, natomiast podzielają obawy Zespołu Statutowego ZG PTTK
  przed nadmierną rozbudową struktury organizacyjnej, ograniczeniem samodzielności oddziałów
  PTTK oraz brakiem możliwości finansowania struktur pośrednich przez budżet ZG PTTK,
  a finansowanie spadnie na barki Oddziałów. Kierunki zmian w statucie PTTK dołączono
  do dokumentacji Zjazdu.

10. Zjazd na wniosek Komisji Rewizyjnej podjął uchwałę nr 2/Z/2001 o udzieleniu ustępującemu
  Zarządowi Oddziału absolutorium. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

11. Zjazd wybrał Komisję Wyborczą w składzie: Edyta Brania, Mirosław Zaradny
  i Krzysztof Hoffmann.

12. Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjną w składzie Barbara Szoser, Sławomir Walendowski
  i Ireneusz Reder. Z uwagi na zgłoszenie Sławomira Walendowskiego i Ireneusza Redera na
  kandydatów do władz Oddziału, Zjazd zwolnił ich z Komisji Skrutacyjnej i powołał na ich miejsce
  Wiesława Szymańskiego i Macieja Kuberkę. Komisja Skrutacyjna pracowała więc w składzie:
  Barbara Szoser, Wiesław Szymański i Maciej Kuberka.

13. Przed przystąpieniem do wyborów Zjazd ustalił ilość Wybieranych członków do władz Oddziału
  i tak: do Zarządu Oddziału 5 osób, do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej 3 osoby oraz
  do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego 5 osób i podjął w tej sprawie uchwałę nr 3/Z/2001,
  za jej przyjęciem głosowali wszyscy uczestnicy obrad. Zjazd podjął również uchwałę nr 4/Z/2001
  w sprawie kandydowania osoby nieobecnej i usprawiedliwionej. Za przyjęciem uchwały głosowali
  wszyscy uczestnicy Zjazdu.

  W wyniku przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym wybrano władze Oddziału, w skład
  których weszli:
   do Zarządu Oddziału:
   Stanisław Kałka, Karolina Domagalska, Sabina Mądrzak, Mirosław Zaradny i Zbigniew Walczak.
   do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:
   Barbara Mazurek, Maria Nowacka, Mirosława Sypniewska.
   do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego:
   Edyta Brania, Beata Jerzyńska, Piotr Kuberka, Ireneusz Reder, Krzysztof Szymczak.

14. Zgodnie z uchwałą ZG PTTK Nr 132/XIV/2000 załącznik 15 z dnia 17.06.2000 Zjazd Oddziału
  wybiera 2 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego.
    W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów zostali:
  Waldemar Fluder i Stanisław Kałka.

15. Władze Oddziału ukonstytuowały się następująco:

  Zarząd Oddziału:
     Prezes         - Stanisław Kałka
     Wiceprezes         - Zbigniew Walczak
     Wiceprezes         - Karolina Domagalska
     Sekretarz         - Sabina Mądrzak
     Skarbnik         - Mirosław Zaradny

  Komisja Rewizyjna Oddziału:
     Prezes         - Maria Nowacka
     Wiceprezes         - Mirosława Sypniewska
     Sekretarz         - Barbara Mazurek

  Oddziałowy Sąd Koleżeński:
     Prezes         - Piotr Kuberka
     Wiceprezes         - Edyta Brania
     Sekretarz         - Ireneusz Reder
     Członek         - Beata Jerzyńska
     Członek         - Krzysztof Szymczak

   Protokół Komisji Skrutacyjnej z ukonstytuowania się władz Oddziału znajduje się w
   materiałach Zjazdu.

16. W wolnych głosach przedstawiono uczestnikom kalendarz imprez Oddziału na rok
  2001, zachęcano do składania propozycji wycieczkowych, korzystania z książeczek
  turystycznych i zdobywania odznak turystycznych, które potrzebne są do zdobywania
  uprawnień kadry programowej PTTK.
    Padały propozycje nawiązania współpracy regionalnej w organizacji różnych
  imprez turystycznych. Były tez stwierdzenia, że obecnie w PTTK robi się więcej niż
  dawniej (ten rozwiązany przed kilkoma laty), dużo się dzieje i należy zachęcać
  młodzież szkolną do współpracy.
     Dzięki temu, że w pracach zespołu opracowującego strategię rozwoju miasta i powiatu
  brał udział kol. Michał Kuberka, znalazły się tam zapisy promujące rozwój turystyki
  z powołaniem Centrum Turystycznego w Pleszewie., wybudowania ścieżek rowerowych
  na torowisku zlikwidowanej Kolejki Wąskotorowej do Krotoszyna i wyznakowaniu wielu
  innych tras rowerowych w powiecie.
    Zaprezentowano także zorganizowana przez KTG "Halny" wystawę fotograficzną
  "Na górskich szlakach" i zgłoszono pomysł nowej wystawy z pamiątkami mającymi
  związek z turystyką.

17. Zjazd przyjął, przy jednym głosie wstrzymującym się, protokół Komisji Uchwał i
  Wniosków. W zapisie protokółu znalazły się podjęte uchwały oraz wnioski wypływające
  z przebiegu obrad. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków znajduje się w materiałach Zjazdu.

18. Nie było zgłoszeń do dyskusji
.
19. Prezes Zarządu podziękował za uczestnictwo i zamknął obrady Zjazdu.

    Sekretarz Zjazdu              Przewodniczący Obrad Zjazdu

     Sabina Mądrzak                  Michał Kuberka