ZJAZD ODDZIAŁU - 26.02.2005 r.


SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału PTTK Pleszew

za okres 10.02.2001 - 26.02.2005.

Zarząd Oddziału od chwili powołania na XV kadencję w dniu 10.02.2001r. pracuje w składzie: Stanisław Kałka - Prezes, Zbigniew Walczak - Wiceprezes, Karolina Domagalska - Wiceprezes, Sabina Mądrzak - Sekretarz, Mirosław Zaradny - Skarbnik.

Początek roku, to przygotowania do sezonu turystycznego, a szczególnie bardzo dużej ilości wycieczek szkolnych. Niezależnie od tego, prowadzona jest normalna statutowa działalność: przyjmujemy nowych członków, organizujemy szkolenia, wycieczki i rajdy, zbiera się na posiedzenia Zarząd i podejmuje stosowne uchwały.

W dniu 13.03.20001r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK przy ZSP Nr 3 w Pleszewie, do którego chęć wstąpienia zgłosiło 13 członków. Rolę opiekuna powierzamy kol. Barbarze Szoser.

W dniu 13.03.2001r. powołana zostaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w składzie: Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący, Mirosław Zaradny - Wiceprzewodniczący, Sabina Mądrzak - Sekretarz, oraz Członkowie: Karolina Domagalska, Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka.

W dniach 07-08.04.2001r. członkowie Oddziału PTTK Pleszew: Stanisław Kałka, Zbigniew Walczak i Mirosław Zaradny, biorą udział w szkoleniu znakarzy szlaków nizinnych, organizowanym przez Wojewódzką Korporację Oddziałów w Poznaniu. Uprawnienia otrzymują w dniu 11.06.2001r.

W dniu 24.04.2001r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK przy Gimnazjum w Czerminie, gdzie chęć wstąpienia wyraziło 16 członków pod opieką kol. Pawła Kaczmarka i SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Lisewie z 18 członkami, którymi opiekuje się kol. Aleksandra Piasecka.

Miesiące maj i czerwiec są tak wypełnione wycieczkami szkolnymi, że członkowie Zarządu Oddziału, spotykają się dopiero w dniu 03.07.2001r.
Najważniejszym punktem tego posiedzenia jest powołanie SKKT PTTK przy Gimnazjum w Gizałkach, gdzie w szeregi wstępuje 26 członków, a opiekę nad kołem powierzamy kol. Dariuszowi Lisowi.

W dniach 30.06-20.07.2001r. członkowie naszego oddziału Michał Kuberka i Zbigniew Walczak, biorą udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie.
Uprawnienia otrzymują w dniu 03.10.2001r.

W dniach 08-14.07.2001r. oddział organizuje obóz wędrowny "Beskid 2001", prowadzący szlakami Beskidu Śląskiego. Bierze w nim udział 12 uczestników.
W dniach 19-22.08.2001r. członkowie naszego oddziału biorą udział w Kursie Instruktorów Krajoznawstwa w Tarnowie. Są to: Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny. Uprawnienia w dniu 22.08.2001r. otrzymuje Krzysztof Hoffmann, pozostali dwaj, zdali egzamin, a uprawnienia otrzymają w dniu 22.06.2002r, kiedy to spełnią wymóg 4-letniego członkostwa w PTTK.

W dniu 11.09.2001r. Zarząd powołuje kolejne SKKT PTTK, przy Szkole Podstawowej w Tomicach z 11 członkami, którymi opiekuje się kol. Ewa Krzywańska.

Dobra współpraca z samorządem miejskim i burmistrzem, zaowocowała przyznaniem w dniu 30.10.2001r. pomieszczenia na Biuro Oddziału w budynku przy ul. Poznańskiej 35.
Pracę adaptacyjne doprowadziły do otwarcia Biura Oddziału w dniu 26.11.1001r.
Zaangażowanie w pracach adaptacyjnych, nie byłoby skuteczne, gdyby nie pomoc Pana mgr Tadeusza Raka, Prezesa Fabryki Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A w postaci nieodpłatnego przekazania mebli biurowych, lamp oświetleniowych i telefaksu.

W dniu 17.12.2001r. TP SA, po trzech tygodniach usilnych starań założyła i udostępniła nam linie telefoniczną, pozwalającą na swobodny kontakt z naszymi władzami i klientami. W dniu 27.12.2001r. na tej linii uruchamiamy telefaks.

Niezależnie od działań adaptacyjnych, trwały normalne statutowe działania, załatwianie klientów, opracowanie ofert wycieczek szkolnych, sporządzenie kalendarza imprez na 2002 rok, a także wszelkie prace związane z rejestracją Oddziału pod nowym adresem.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2001:

Ilość członków na koniec 2001 roku:
Ogółem - 197
w Oddziale - 113
w SKKT PTTK - 84
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem - 100 dla 3778 osób
w Oddziale - 77 dla 3013 osób
w SKKT PTTK - 23 dla 765 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie - 22 dla 777 osób
Kolarskie - 16 dla 212 osób
Piesze nizinne - 17 dla 947 osób
Imprezy na orientację 1 dla 9 osób
Turystyka niekwalifikowana:
Krajoznawstwo - 37 dla 1583 osób
Przyrodnicze - 7 dla 250 osób
Udział w imprezach organizowanych przez innych:
Ogółem - 10 dla 148 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem - 179
Górska Odznaka Turystyczna - 31
Kolarska Odznaka Turystyczna - 16
Odznaka Turystyki Pieszej - 8
Odznaka Krajoznawcza - 30
Odznaka Turysta Przyrodnik - 93
Odznaka Fotografii Krajoznawczej - 1
Posiadane uprawnienia:
Organizator Turystyki - 29 osób
Przodownik Turystyki Pieszej - 6 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej - 5 osób
Przodownik Turystyki Górskiej - 2 osoby
Instruktor Krajoznawstwa Regionu - 1 osoba
Znakarz Szlaków Nizinnych - 3 osoby
Turystyka górska:

Sekcja górska Oddziału PTTK, zorganizowała 20 wyjazdów w tym: 17 wycieczek szkolnych dla 691 uczestników, 2 górskie dla 67 uczestników oraz 1 obóz wędrowny dla 12 uczestników. Łącznie w imprezach górskich wzięło udział 777 uczestników.

Wycieczki wędrowały szlakami górskimi: Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Pienin i Gorcy, Beskidu Śląskiego, Ślęży i Gór Sowich oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Obóz wędrowny prowadził szlakami Beskidu Śląskiego z Bielska-Białej przez Szyndzielnię, Klimczok, Szczyrk, Skrzyczne, Baranią Górę, Koniaków, Istebnę, Stożek Wielki, Czantorię, Ustroń, Równicę, Brennę, Błatnię, Klimczok, Szyndzielnię, Kozią Górę i zakończył się ponownie w Bielsku-Białej.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie ukończyli i otrzymali uprawnienia Michał Kuberka i Zbigniew Walczak.

"Górale" zdobyli łącznie 31 odznak turystycznych.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
Rajdy piesze, są organizowane dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów i nauczycieli.

Oddział posiada 6 Przodowników Turystyki Pieszej, którzy aktywnie włączyli się w organizację 6 rajdów pieszych z ogólną liczbą 591 uczestników.
Wzięliśmy też udział w 3 rajdach organizowanych przez inne oddziały. W rajdach tych uczestniczyło 96 uczestników.
SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 20 uczestników

Piechurzy zdobyli 8 odznak turystycznych.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, w której działa 5 przodowników.

Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników.
W tym roku, okres wakacyjny wykorzystano na 7 dniowy rajd wiodący przez Warmię i Mazury.
Młodzieżowa Grupa Kolarska PTTK "Orlik" 14 dni wędrowała z Krakowa przez Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim i Szlakiem Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Organizowane są także rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane są na starcie, zależnie od pogody i przygotowania zgłaszających się uczestników.
Tradycyjne są natomiast trasy rajdów pielgrzymkowych do Turska i Lutyni, cieszące się uznaniem wielu uczestników.
Mamy także za sobą już II edycję rajdów wojewódzkich "Dnia Pleszewa" i "Śladami Wąskotorówki".

SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 12 uczestników.

Kolarze zdobyli łącznie 16 odznak turystycznych.

Krajoznawstwo:

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza zorganizowała łącznie 26 imprez turystycznych dla 1156 uczestników. W skład tych imprez wchodzi 21 wycieczek szkolnych dla 982 uczestników, 4 wycieczki zakładowe dla 128 uczestników i 1 obóz wędrowny dla 46 uczestników.

Zainteresowanie krajoznawstwem jest wśród uczestników naszych wypraw coraz większe i dlatego Zarząd Oddziału, by należycie obsłużyć turystów-krajoznawców, wysłał na Kurs Instruktorów Krajoznawstwa Regionu w Tarnowie trzech uczestników.
Wszyscy ukończyli pomyślnie kurs i powiększą kadrę krajoznawczą Oddziału PTTK Pleszew.

SKKT PTTK zorganizowały 5 wycieczek krajoznawczych dla 266 uczestników.

Krajoznawcy zdobyli 27 odznak regionalnych i 3 krajowe.

Ochrona przyrody:

Powołanie Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody w dniu 09.01.2001r. i przyznanie Oddziałowi Referatu Weryfikacyjnego Odznak Przyrodniczych, wpłynęło mobilizująco na działania związane z popularyzacją ochrony przyrody na naszym terenie.

Komisja zorganizowała 6 imprez przyrodniczych dla 208 uczestników, oraz łączyła je z innymi imprezami np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi, zwracając uwagę na obiekty przyrodnicze.

SKKT PTTK zorganizowały 1 wycieczkę przyrodniczą dla 42 uczestników.

Turyści przyrodnicy zdobyli 93 odznaki.

Podsumowanie roku 2001:

Dobrze układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą szkół podstawowych i gimnazjów.

Ożywienie ruchu szkolnego PTTK zaowocowało powstaniem 5 Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych i powoli zaciera się prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, odnawiane są więzi łączące szkoły z PTTK.
Nie udało nam się jeszcze dotrzeć do szkół średnich. Pozyskanie większej ilości młodzieży szkolnej z wszystkich grup wiekowych, będzie ważnym zadaniem Zarządu na kolejny rok.

Prognozy na rok 2002 i następną kadencję:

Wzrastająca liczba członków Oddziału PTTK, stwarza możliwość większego zintegrowania środowiska turystycznego na naszym terenie.
Wspólne wyjazdy, pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań turystycznych i wybór odpowiednich kandydatów do kadry programowej. Należy im w możliwie szerokim zakresie udzielić wsparcia, zapewniać szkolenie i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, będziemy występować o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.

Nowe Biuro Oddziału PTTK, pozwoli na sprawną i wygodną obsługę naszych interesantów, ułatwi pracę Zarządowi Oddziału. Pozwoli wreszcie na zmagazynowanie i przechowanie posiadanego sprzętu turystycznego (namioty, śpiwory, karimaty).

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka


SPRAWOZDANIE

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

za okres od 01.01.2001 do 31.12.2004

Komisja Rewizyjna w składzie:

1.    Maria Nowacka        - przewodnicząca
2.    Mirosława Sopniewska     - wiceprzewodnicząca
3.    Barbara Mazurek       - sekretarz

stwierdziła:

    1. Przychody w okresie od 2001 - 2004                 - 68.273,07 zł
        z tego w
        - 2001 r.    -        21.410,55 zł
        - 2002 r.    -        16.123,64 zł
        - 2003 r.    -        16.696,01 zł
        - 2004 r.    -        12.491,30 zł

    2. Koszty realizacji zadań statutowych w okresie 2001-2004      - 66.613,90 zł
        z tego w
        - 2001 r.    -        21.871,15 zł
        - 2002 r.    -        15.555,44 zł
        - 2003 r.    -        16.696,01 zł
        - 2004 r.    -        12.491,30 zł

3. Dochody na 31.12.2004 r.                          - 1.753,83 zł
        z tego przypada na:
          - zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego
             (książeczki i odznaki PTTK)             - 1.474,00 zł
            - środki pieniężne                  -  279,83 zł
                 z tego:
                 - w gotówce                 -   35,06 zł
                 - na koncie bankowym            -  244,77 zł

Gospodarka finansowa i majątkowa jest prowadzona bez zastrzeżeń, chronologicznie i terminowo.
Udokumentowana jest fakturami, raportami kasowymi, dowodami wpłaty KW i KP, wyciągami
bankowymi, pokwitowaniami, protokółami oraz spisami z natury składników majątku rzeczowego.
  Oddziałowa Komisja Rewizyjna dokonała także analizy i oceny działalności oraz wywiązywania
się z zadań poszczególnych członków Zarządu Oddziału, a także przestrzegania zasad współpracy
pomiędzy nimi.
  Na tej podstawie oraz w nawiązaniu do § 24 p.6 statutu oddziału, zobowiązującego do udzielenia
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium trzem osobom:

Stanisław Kałka         - Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński         - II wiceprezes Zarządu Oddziału
Mirosław Zaradny         - Skarbnik

Oddziałowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie udzielenie absolutorium 2 osobom tj.

Sabina Mądrzak         - Sekretarz Zarządu Oddziału ,

  ponieważ:
  od 2002 r. nie uczestniczyła w pracach Zarządu ze względu na sprawy rodzinne.

Zbigniew Walczak     - I Wiceprezes Zarządu Oddziału,
  ponieważ:

  - nie realizuje zadań nałożonych Regulaminem Oddziału, tzn. w zakresie szkolenia członków
   PTTK Oddziału, stałej współpracy z organami samorządowymi, w zakresie nadzoru nad
   Oddziałową komisją Turystyki Górskiej i Komisji Turystyki Kolarskiej oraz przygotowywania
   materiałów na posiedzenia Zarządu Oddziału z powierzonych dziedzin.
  - widoczny brak współpracy z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Oddziału
   od września 2003 roku.
  - jest to zgodne także z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Klubu Turystyki Górskiej "Halny"
   o nieudzielanie absolutorium.
  - ponadto Oddziałowy Sąd Koleżeński Oddziału PTTK "uznał Zbigniewa Walczaka winnym
   i wymierzył karę organizacyjną w postaci nagany" za pozostawienie na szlaku w górach
   bez pomocy współtowarzyszki wycieczki w warunkach załamania pogody.

                   Podpisy Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

SPRAWOZDANIE

Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

za okres od 10.02.2001 do 25.02.2005

Oddziałowy Sąd Koleżeński został wybrany na Zjeździe Oddziału PTTK Pleszew w dniu 10.02.2001 r. w następującym składzie: prezes - Piotr Kuberka, wiceprezes - Edyta Brania, sekretarz - Ireneusz Reder, członkowie Beata Jerzyńska i Krzysztof Szymczak.

W roku 2002 w związku z wyjazdem zagranicznym i brakiem opłacenia składki członkowskiej z PTTK odszedł Piotr Kuberka, a w roku 2003 także z braku opłaconej składki członkowskiej Ireneusz Reder. Oddziałowy Sąd Koleżeński nie kooptował na ich miejsce nowego członka, oczekując na wybory w 2005 roku.

Podczas 4-letniej kadencji Oddziałowy Sąd Koleżeński rozpatrywał tylko jedną sprawę, wniesioną już w poprzedniej kadencji przez Klub Turystyki Górskiej "Halny" przeciwko Zbigniewowi Walczakowi.

W dniu 24.03.2001 r. prezes Piotr Kuberka wyznaczył skład Zespołu Orzekającego pod przewodnictwem kol. Ireneusza Redera z członkami: Edyta Brania i Krzysztofem Szymczakiem. Zespół zebrał materiały i na posiedzeniu w dniu 09.08.2001 r. postanowił umorzyć sprawę. Od decyzji Zespołu Orzekającego odwołali się oskarżyciele do Głównego Sądu Koleżeńskiego w Warszawie, a ten przekazał sprawę do Zespołu Wielkopolskiego.

Główny Sąd Koleżeński - Zespół Wielkopolski, uchylił w dniu 10.10.2002 r. orzeczenie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego w Pleszewie, uzasadniając je błędną oceną zebranego w sprawie materiału, bez wzywania stron na rozprawę. Zalecił ponowne rozpoznanie sprawy Oddziałowemu Sądowi Koleżeńskiemu w Pleszewie z zachowaniem § 37 Regulaminu OSK. Rozpoznając sprawę Zespół winien ograniczyć się do etycznego zachowania obwinionego i uzależnić od tej oceny orzeczenie.

W dniu 20.07.2004 r. wyznaczony został nowy skład Zespołu Orzekającego z przewodniczącym Edyta Brania i członkami Beata Jerzyńską i Krzysztofem Szymczakiem. Po rozpoznaniu sprawy zespół ten na posiedzeniu w dniu 15.11.2004 r. wyznaczył przesłuchanie stron na 09.12.2004 r. Po przesłuchaniu stron, Zespół Orzekający w stosunku do Zbigniewa Walczaka obwinionego o naruszenie dóbr osobistych w ten sposób, że pozostawił na szlaku w górach bez pomocy współtowarzyszkę wycieczki w warunkach załamania pogody - orzekł:

uznać Zbigniewa Walczaka winnym i wymierzyć mu karę organizacyjna w postaci nagany,

uzasadniając jego zachowanie za nieetyczne i niezgodne z Honorowym Kodeksem Turysty Górskiego.

Od orzeczenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, Zbigniew Walczak złożył odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w dniu 03.01.2005 r., które zostało wysłane do Warszawy w dniu 07.01.2005 r.

Do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego wpłynął w dniu 10.01.2005 r. jeszcze jeden wniosek. Oskarżający otrzymał na nie odpowiedź w dniu 24.01.2005 r., którym został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych. Braków tych nie uzupełnił mimo dostarczenia pisma w dniu 08.02.2005 r., w związku z czym wniosek uznano za nie wniesiony.

Wiceprezes OSK Pleszew


PROTOKÓŁ

z obrad Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 26 lutego 2005 r.

Porządek obrad

1. Otwarcie, wybór Prezydium Obrad (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
2. Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Zjazdu.
5. Sprawozdanie ustępujących władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie zmian do statutu zgodnie z uchwałą ZG PTTK Nr 70/XV/2002 z dn. 12.10.2002.
8. Przedstawienie dokumentów dotyczących Statutu PTTK oraz tez dotyczących przyszłości
  i kierunków działań PTTK.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących kierunków działania na okres następnej kadencji
  oraz zaopiniowanie projektów dokumentów skierowanych na zjazd przez ZG PTTK.
10. Podjęcie, bezwzględną większością głosów, uchwały w sprawie absolutorium dla członków
  ustępującego zarządu,
11. Wybór Komisji Wyborczej,
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
13. Wybory nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
14. Wybory Delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
15. Ogłoszenie wyborów władz.
16. Ukonstytuowanie się władz
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Dyskusja.
20. Zakończenie obrad.

Realizacja porządku obrad

1. Otwarcia obrad Zjazdu Oddziału dokonał prezes Stanisław Kałka. Powitał gości przybyłych
  na obrady: prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK i Członka Prezydium Głównej
  Komisji Rewizyjnej PTTK kol. Mariana Chudego i skarbnika Wielkopolskiej Korporacji
  Oddziałów PTTK kol. Renatę Dehr. Powitał także wszystkich uczestników Zjazdu, życząc
  udanych obrad. Następnie zaproponował na Przewodniczącego Obrad Zjazdu kol. Marcina
  Czerwińskiego i na Sekretarza kol. Sabinę Tanaś. Propozycje zostały przyjęte, a kandydatury
  przegłosowane przez uczestników Zjazdu. Prezes przekazał prowadzenie obrad
  kol. Marcinowi Czerwińskiemu.

2. Przewodniczący przeczytał szczegółowy porządek obrad (każdy z uczestników otrzymał go
  wraz z zaproszeniem na Zjazd) w celu zatwierdzenia przez Zjazd. O dodatkowe wprowadzenie
  do porządku obrad poprosiła przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Maria
  Nowacka, która przed sprawozdaniem z działalności OKR pragnie przedstawić Protokół
  Kontroli w związku z pismem wiceprezesa Zbigniewa Walczaka. Innych uwag do porządku
  obrad nie zgłoszono i Zjazd zatwierdził szczegółowy porządek obrad.

3. Zjazd bez uwag zatwierdził regulamin obrad. Regulamin ten otrzymał każdy uczestnik przy
  podpisywaniu listy obecności i mógł się z nim zapoznać.

4. Przewodniczących obrad zaproponował do Komisji Mandatowej kol. Elżbietę Tanaś i
  kol. Mirosława Zaradnego. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji już przed
  rozpoczęciem obrad Zjazdu, a wszyscy uczestnicy Zjazdu wyrazili zgodę na te kandydatury.
  Komisja Mandatowa po krótkim czasie przeliczyła podpisy na liście uczestników (uprawnionych
  do głosowania wg listy przygotowanej przez Zarząd Oddziału było 68 członków), podpisów
  na liście było 40, co stanowiło 59% uprawnionych i czyniło Zjazd Oddziału jako prawomocny
  do podejmowania uchwał. Na okoliczność tę Komisja Mandatowa sporządziła stosowny protokół.

5. W tym punkcie program Obrad przewidywał sprawozdania ustępujących władz za okres
  XV kadencji. Uczestnicy Zjazdu wysłuchali kolejno sprawozdań: Zarządu Oddziału,
  które przedstawił prezes Stanisława Kałka.
    Następnie prezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Maria Nowacka, zgodnie z wcześniejszą
  zapowiedzią, najpierw przedstawiła Protokół Kontroli działalności Zarządu Oddziału,
  a następnie sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za XV kadencję. Ze sprawozdania
  wynika, iż gospodarka finansowa i majątkowa prowadzona i dokumentowana jest bez zastrzeżeń,
  chronologicznie i terminowo.
    Oddziałowa Komisja Rewizyjna dokonała także analizy i oceny działalności oraz wywiązywania
  się z zadań poszczególnych członków Zarządu Oddziału, a także przestrzegania zasad współpracy
  pomiędzy nimi i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla 3 członków ustępującego zarządu:
  prezes - Stanisław Kałka, wiceprezes - Marcin Czerwiński i skarbnik - Mirosław Zaradny oraz
  o nie udzielenie absolutorium 2 członkom ustępującego zarządu: sekretarz - Sabina Tanaś,
  ponieważ od 2002 r. nie uczestniczyła w pracach zarządu ze względu na sprawy rodzinne
  i wiceprezes - Zbigniew Walczak, ponieważ nie realizował zadań nałożonych przez Regulamin
  Oddziału, widoczny brak współpracy z pozostałymi członkami zarządu, jest to zgodne z wnioskiem
  Komisji Rewizyjne Klubu KTG "Halny o nie udzielenie absolutorium także we władzach Klubu
  i wreszcie wymierzona kara nagany przez Oddziałowy Sąd Koleżeński za pozostawienie na szlaku
  w górach współtowarzyszki wycieczki w warunkach załamania pogody.
    Kolejne sprawozdanie w imieniu Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przedstawiła
  kol. Beata Jerzyńska.
  Sprawozdania znajdują się w dokumentacji Zjazdu, a Protokół Kontroli OKR w aktach Komisji.

6.    Zjazd Oddziału dokonał wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszone kandydatki
  kol. Lidia Chwalińska i Dorota Cichy, wyraziły zgodę na uczestnictwo w pracach tej komisji,
  co spotkało się z jednomyślną aprobatą uczestników Zjazdu.

7. Uchwała nr 70/XV/2002 z dnia 12.10.2002 r. zobowiązała oddział do wprowadzenia jednolitego
  tekstu w Statucie Oddziału PTTK, uwzględniającego zmiany uchwalone 16.09.2001 r. przez
  Walny Zjazd PTTK. Uchwała ta ustaliła wprowadzenie obowiązujących zmian najpóźniej przy
  okazji odbywania Zjazdu Oddziału w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed
  XVI Walnym Zjazdem PTTK.
   Najbardziej istotne zmiany Statutu przedstawił prezes Stanisław Kałka a dotyczą one:
  § 3 - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, § 6 - możliwości przywrócenia ciągłości
  członkostwa w PTTK po opłaceniu zaległych składek, § 9 - możliwości wybierania
  i kandydowania w oddziale, w którym opłaca się składki członkowskie oraz § 15 - udzielanie
  bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału.
  Jest jeszcze kilkanaście zmian wprowadzonych do Statutu. Opracowany Statut Oddziału PTTK
  jest zgodny ze Statutem Wzorcowym Oddziału, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały
  ZG PTTK nr 70/XV/2002. Za przyjęciem Statutu Oddziału głosowali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

8. Pisma Zarządu Głównego PTTK w sprawie przedstawienia dokumentów dotyczących Statutu
  PTTK oraz tez dotyczących przyszłości i kierunków działań PTTK przeczytał Przewodniczący
  Obrad Zjazdu.

9. Otwarto dyskusje w sprawie uchwał dotyczących kierunków działania na okres następnej kadencji
  oraz zaopiniowania projektów dokumentów skierowanych na Zjazd przez ZG PTTK. Materiały
  dostarczone z ZG PTTK, napisane językiem niezrozumiałym dla zwykłego działacza turysty,
  nie wzbudziły zainteresowania uczestników Zjazdu. Krótko omówił je Przewodniczący Zjazdu,
  a następnie poprosił o bardziej przystępne przedstawienie zawartych w nich myśli Prezesa
  Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK - Marina Chudego. Po czytelnym przedstawieniu
  materiałów przez Prezesa WKO PTTK, uczestnicy Zjazdu podjęli uchwałę zobowiązującą Zarząd
  Oddziału do zaopiniowania tych dokumentów.
   Zjazd Oddziału podjął także uchwałę o kierunkach działania na najbliższą przyszłość
  i całą kadencję.

10. Wiceprezes Zbigniew Walczak poprosił o udzielenie głosu przed głosowaniem nad udzieleniem
  absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Oddziału. Obrana przez niego
  linia obrony, to rzucanie oskarżeń i obrażanie działających członków Zarządu, a także
  Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Zjazdu
  przerywa stek pomówień Zbigniewa Walczaka i doprowadza do głosowania nad udzieleniem
  absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Oddziału.
  - Prezes Stanisław Kałka: za udzieleniem absolutorium - 39, wstrzymał się 1
  - Wiceprezes Zbigniew Walczak; za udzieleniem 0, przeciwko 22, wstrzymało się 18
  - Wiceprezes Marcin Czerwiński: za udzieleniem 39, wstrzymał się 1
  - Sekretarz Sabina Tanaś: za udzieleniem 10, przeciw 3, wstrzymało się 26
  - Skarbnik Mirosław Zaradny: za udzieleniem 39, wstrzymał się 1
  Zjazd Oddziału nie udzielił absolutorium wiceprezesowi Zbigniewowi Walczakowi
  i sekretarzowi Sabinie Tanaś.

11. Do Komisji Wyborczej zgłoszono dwie kol. Mirosławę Rogowską i Jolantę Wolińską.
  Obydwie wyraziły zgodę na pracę w komisji i uzyskały pełne poparcie przez uczestników
  Zjazdu. Na przygotowanych wcześniej drukach Komisja Wyborcza zaczęła przyjmować
  pisemne zgłoszenia do władz Oddziału i na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów
  PTTK Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Regulaminem Wyborczym i Statutem
  Oddziału, do Zarządu Oddziału należy wybrać 5 osób, do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  3 osoby i do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego 5 osób oraz 2 delegatów na Regionalną
  Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego.
    Po zamknięciu listy zgłoszeń, Komisja Wyborcza sporządziła protokół i alfabetyczny spis
  kandydatów do poszczególnych władz i na delegatów i dokumenty te przekazała
  Przewodniczącemu Zjazdu. Na liście do zarządu oddziału znalazło się 6 kandydatów,
  do OKR 3 kandydatów i do OSK 5 kandydatów.

12. Równocześnie z wyborem Komisji Wyborczej, Zjazd dokonał także wyboru Komisji
  Skrutacyjnej. Do pracy w tej komisji zgłoszeni zostali kol. Dorota Czerwińska, Beata
  Jerzyńską i Piotr Świderski, którzy wyrazili zgodę, a Zjazd przegłosował ich kandydatury.
  Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania, a następnie je zebrała
  i przeliczyła głosy wyborców.

13. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła protokół i przedstawiła Zjazdowi
  wyniki wyborów do władz oddziału i na delegatów.

14. Załącznik nr 15 do uchwały ZG PTTK Nr 137/XV/2004 w sprawie klucza i rozdzielnika
  mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK, przyznał
  2 mandaty dla Oddziału PTTK Pleszew. O te mandaty ubiegało się dwóch zgłoszonych
  na Zjeździe kol. Krzysztof Hoffmann i Tomasz Łaciak.

15. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej kol. Dorota Czerwińska na podstawie protokółu
  Komisji ogłosiła wyniki wyborów. W wyniku wyborów
  w skład Zarządu Oddziału weszli:
  Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny, Tomasz Łaciak i Zygmunt Studziński;
  w skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszły:
  Danuta Antczak-Burak, Maria Nowacka, Elżbieta Tanaś,
  w skład Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego weszli:
  Kazimierz Kinas, Rogowska Mirosława, Anna Kaczmarek, Wolińska Jolanta i Krzysztof Hoffmann.

16. Po ogłoszeniu wyników wyborów, Komisja Skrutacyjna w obecności Przewodniczącego Zjazd
  w wyniku wyborów doprowadziła do ukonstytuowania się władz oddziału, które są następujące:

  Zarząd Oddziału:
  prezes - Stanisław Kałka, wiceprezes - Marcin Czerwiński, wiceprezes - Tomasz Łaciak,
  sekretarz - Zygmunt Studziński, skarbnik - Mirosław Zaradny;
  Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
  prezes - Maria Nowacka, wiceprezes - Elżbieta Tanaś, sekretarz - Danuta Antczak-Burak;
  Oddziałowy Sąd Koleżeński:
  prezes - Kazimierz Kinas, wiceprezes - Krzysztof Hoffmann, sekretarz - Anna Kaczmarek,
  członek - Mirosława Rogowska, członek - Jolanta Wolińska.

17. W wolnych głosach i wnioskach kol. Maria Nowacka odpierała nieuzasadnione zarzuty
  Zbigniewa Walczaka, a prezes KTG "Halny" kol. Lidia Chwalińska zaprosiła wszystkich
  na imprezy organizowane przez Klub, te najbliższe i kolejne.
    Kol. Marcin Czerwiński zachęcał do czynnego udziału w PTTK i uczestnictwa w darmowych
  wycieczkach w gronie przyjaciół i znajomych.
    Kol. Zygmunt Studziński zwrócił uwagę na trudności w organizacji jakichkolwiek imprez
  i wycieczek i proponował zastanowienie się nad nowymi formami dotarcia do młodzieży.

18. Komisja Uchwał i Wniosków w protokóle ujęła 3 uchwały zjazdu:
  1. Przyjęcie zmian do statutu Oddziału PTTK;
  2. O kierunkach działania na najbliższy okres i całą kadencję;
  3. O zaopiniowaniu projektów dokumentów skierowanych na Zjazd Oddziału przez ZG PTTK.
  W protokóle ujęła także jeden wniosek - Promować wśród młodzieży szkolnej różne formy
  spędzania czasu wolnego proponowane przez PTTK (rajdy, wycieczki krajoznawcze, konkursy
  ekologiczne, konkursy fotograficzne itp.).
    Ponieważ uchwały były podejmowane przez Zjazd na bieżąco nie było konieczności
  głosowania nad nimi.

19. W dyskusji zabrał głos prezes Zarządu Oddziału, który podziękował za zaufanie i wybór
  na kolejną kadencję.

20. Z uwagi na to, że wyczerpano porządek obrad, Zjazd zakończył obrady.

   Sekretarz Obrad Zjazdu           Przewodniczący Obrad Zjazdu

     Sabina Tanaś                Marcin Czerwiński