NADZWYCZAJNY ZJAZD ODDZIAŁU - 15.10.2005 r.

PROTOKÓŁ

z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 15 październiaka 2005 r.

1. Otwarcia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew dokonał Prezes Zarządu Oddziału
  kol. Stanisław Kałka. Po powitaniu uczestników Zjazdu, zaproponował na Przewodniczącego
  Obrad Zjazdu kol. Marcina Czerwińskiego i na Sekretarza Zjazdu kol. Mirosława Kubiaka.
  Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte przez zainteresowanych, a ponieważ nie było innych
  propozycji, wszyscy uczestnicy Zjazdu wyrazili zgodę przez jednomyślne głosowanie.

2. Kol. Marcin Czerwiński objął przewodnictwo nad obradami Nadzwyczajnego Zjazdu
  od przedstawienia porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
	1. Otwarcie, wybór Prezydium Obrad (Przewodniczącego i Sekretarza).
	2. Wybór Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Zjazdu.
	3. Przyjęcie zmian do Statutu Oddziału.
	4. Informacja o ubezpieczeniach zgodnie z Zarządzeniami Sekretarza Generalnego
          ZG PTTK nr 3/2005 i 4/2005.
	5. Zakończenie obrad.

3. Przewodniczący Obrad Zjazdu zaproponował do Komisji Mandatowej następujących
  kandydatów: Mirosław Zaradny, Beata Jerzyńska, Dorota Czerwińska.
  Kandydatury zostały przyjęte i przegłosowane przez uczestników Zjazdu.

4. Komisja Mandatowa, na podstawie listy uprawnionych do głosowania stwierdziła.,
  iż w Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału PTTK Pleszew bierze udział 36 uczestników,
  co stanowi 51% uprawnionych i Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał,
  ponieważ został spełniony wymóg § 10 ust. 1 pkt. 1 "Ordynacji Wyborczej" uchwalonej
  przez ZG PTTK. Protokół Komisji Mandatowej załączony został do dokumentów Zjazdu.

5. Po ogłoszeniu prawomocności Zjazdu, Przewodniczący Obrad zapoznał uczestników
  z treścią Uchwały nr 231/05 Prezydium Zarządu Głównego PTTK w sprawie
  zatwierdzenia Statutu Oddziału PTTK Pleszew i zgłoszonymi przez Prezydium ZG PTTK
  poprawkami do tego Statutu. Po wyjaśnieniu, na czym polegają różnice w Statucie przed
  i po poprawkach, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poprawek.
   Za przyjęciem poprawek głosowali jednomyślnie wszyscy uczestnicy Nadzwyczajnego
  Zjazdu. W powyższej sprawie podjęto Uchwałę nr 1/NZ, w której zobowiązano Prezydium
  Obrad do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Oddziału uchwalonego na Zjeździe
  Oddziału w dniu 26.02.2005 wraz z przyjętymi poprawkami na Nadzwyczajnym Zjeździe
  Oddziału w dniu 15.10.2005 r.

6. W dalszej kolejności Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, Przewodniczący Obrad przybliżył
  zebranym Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3 i 4/2005 na temat grupowego
  ubezpieczenia członków PTTK od NNW i OC i obowiązki jakie te zarządzenia nakładają
  na Oddziały PTTK.

7. Na tym wyczerpano porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew.

    Sekretarz Obrad Zjazdu        Przewodniczący Obrad Zjazdu

     (Mirosław Kubiak)            (Marcin Czerwiński)