NADZWYCZAJNY ZJAZD ODDZIAŁU - 22.04.2006 r.

PROTOKÓŁ

z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 22 kwietnia 2005 r.

1. Otwarcia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew dokonał Prezes Zarządu Oddziału
  kol. Stanisław Kałka, który powitał uczestników Zjazdu i przybyłych gości.
  Zjazd zaszczycili swą obecnością kol. Marian Chudy - Prezes Wielkopolskiej Korporacji
  Oddziałów, będący również Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz kol. Paweł Mordal
  - Wiceprezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów.
    Po powitaniu, zaproponował na Przewodniczącego obrad Zjazdu kol. Marcina Czerwińskiego
  i na Sekretarza Zjazdu kol. Małgorzatę Sobczak. Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte
  przez zainteresowanych, a ponieważ nie było innych propozycji, wszyscy uczestnicy Zjazdu
  wyrazili zgodę przez jednomyślne głosowanie.

2. Kol. Marcin Czerwiński objął przewodnictwo nad obradami Nadzwyczajnego Zjazdu
  od podania porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
  - Otwarcie, wybór Prezydium Obrad (przewodniczącego i sekretarza),
  - Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad,
  - Zatwierdzenie regulaminu obrad,
  - Wybór Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Zjazdu,
  - Wybór Komisji Wyborczej,
  - Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  - Wybory uzupełniające władz oddziału
  - Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających władz oddziału
  - Ukonstytuowanie się władz
  - Zakończenie obrad.

3. Przewodniczący Obrad Zjazdu zaproponował do Komisji Mandatowej następujących kandydatów:
  Mirosław Zaradny i Piotr Świderski. Kandydatury zostały przyjęte i przegłosowane przez
  uczestników Zjazdu.

4. Przewodniczący Obrad zapoznał zebranych ze szczegółowym porządkiem obrad i regulaminem
  wyborczym. Za przyjęciem obydwu dokumentów głosowali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

5. Komisja Mandatowa, na podstawie listy uprawnionych do głosowania stwierdziła.,
  iż w Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału PTTK Pleszew na 80 uprawnionych bierze udział
  29 uczestników, co stanowi 36% uprawnionych do głosowania i Nadzwyczajny Zjazd Oddziału
  nie jest prawomocny do podejmowania uchwał, ponieważ nie został spełniony wymóg
  § 10 ust. 1 pkt. 1 "Ordynacji Wyborczej" uchwalonej przez ZG PTTK.
  Protokół Komisji Mandatowej załączony został do dokumentów Zjazdu.

6. W związku z tym, że Nadzwyczajny Zjazd Oddziału nie uzyskał prawomocności do podejmowania
  uchwał, bezprzedmiotowe stało się wybieranie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
  Przewodniczący Obrad Zjazdu zaproponował swobodną dyskusje na temat działalności oddziału,
  jego dotychczasowego funkcjonowania, oraz zarzutów wobec Zarządu Oddziału sugerowanych
  przez kol. Zbigniewa Walczaka.
    Uczestnicy Zjazdu poprosili członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału o przyczyny
  rezygnacji z pełnionych funkcji we władzach oddziału. Pojawiły się następujące argumenty:
  zła atmosfera pracy - przejawiająca się licznymi oskarżeniami bez pokrycia wobec Zarządu
  Oddziału i poszczególnych członków, brak satysfakcji, liczne obowiązki zawodowe oraz
  rodzinne.
    Kol. Zbigniew Walczak wysunął szereg oskarżeń wobec Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  Stwierdził, że są łamane przepisy zawarte w Statucie PTTK (wycieczki, rajdy i inne
  organizowane imprezy). Zarzucił Zarządowi Oddziału działalność komercyjną, chaos, zbyt
  dużą liczbę godzin urzędowania w siedzibie oddziału i używanie prywatnego komputera do
  szerokiego reklamowania działalności PTTK.
    Pozostali uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu byli oburzeni inwektywami kol. Zbigniewa
  Walczaka. Zauważyli, że nie przychodził wcale na zebrania i nie brał czynnego udziału
  w pracach PTTK. Padła nawet propozycja z sali, aby kol. Zbigniew Walczak utworzył własny
  wzorcowy oddział PTTK.
    Przewodniczący obrad poprosił o ustosunkowanie się wobec oskarżeń kol. Zbigniewa
  Walczaka Prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów kol. Mariana Chudego. Prezes
  WKO wyraził pozytywną opinię na temat pracy obecnego prezesa oraz innych członków
  zarządu. Nie stwierdził łamania przepisów przez Zarząd Oddziału.
    Prezes WKO zwrócił uwagę na fakt, że Nadzwyczajny Zjazd nie jest prawomocny do
  podejmowania uchwał, a tym samym wybrania nowych władz oddziału. Sytuację można rozwiązać
  poprzez wycofanie rezygnacji przez poszczególnych członków władz lub powołanie przez
  ZG PTTK Zarządu Komisarycznego.
    Dla dobra ogółu członków zrzeszonych w oddziale, warunkowo podjęli ustną obietnice
  wycofania rezygnacji z pełnionych funkcji kol. Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński
  - wiceprezes, Mirosław Zaradny - skarbnik, kol. Maria Nowacka - prezes OKR
  i kol. Elżbieta Tanaś - wiceprezes OKR.
  Warunkiem podjętych decyzji jest zaprzestanie przez kol. Zbigniewa Walczaka dalszych
  nieudokumentowanych oskarżeń na działalność oddziału i członków jego władz.
    Swoje decyzje rezygnacji podtrzymali: Kol. Zygmunt Studziński - sekretarz zarządu
  oddziału i kol. Danuta Antczak-Burak - sekretarz OKR.
    Głos w dyskusji zabrał także Wiceprezes WKO, kol. Paweł Mordal, który zwrócił uwagę
  kol. Zbigniewowi Walczakowi, że zarzuty muszą być poparte mocnymi dowodami. Zachęcał
  do współpracy, a nie kłótni, gdyż wizerunek PTTK powinien być pozytywny. Stwierdził, że na
  każdym konflikcie tracą obie strony. Nie można potępiać ludzi za to, że chcą pracować
  społecznie i poświęcają dla tej działalności tyle czasu na ile ich stać. W czasie swojej
  wypowiedzi zwrócił także uwagę, że nie można bagatelizować pracy przodowników
  (instruktorów) wśród młodzieży szkolnej, a tym bardziej opiekunów SKKT.

7. Na tym wyczerpano porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew.

    Sekretarz Obrad Zjazdu        Przewodniczący Obrad Zjazdu

     Małgorzata Sobczak           Marcin Czerwiński