ZJAZD ODDZIAŁU - 14.02.2009 r.


SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału PTTK Pleszew - XVI kadencja

za okres 26.02.2005 - 14.02.2009.

Zjazd Oddziału w dniu 26.02.2005 r. powołał Zarząd Oddziału w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak - wiceprezes, Zygmunt Studziński - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik. W dniu 09.05.2006 r., w związku z rezygnacją ze stanowiska sekretarza przez Zygmunta Studzińskiego, na to stanowisko kooptowano Mirosława Kubiaka. W tym składzie już bez zmian Zarząd Oddziału pozostał do dnia dzisiejszego.

Była to bardzo trudna kadencja, na co złożyło się wiele czynników, ale trzy z nich najistotniejsze: spór pomiędzy Zarządem Oddziału a jednym z członków zarządu poprzedniej kadencji; komercjalizacja usług turystycznych oraz brak środków na działalność statutową.

Mimo tych trudności Zarząd Oddziału w wyznaczonych terminach składał roczne sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej a także finansowe w postaci rachunku wyników, bilansu Oddziału i sprawozdań do Urzędu Skarbowego. Prowadzenie dokumentacji Oddziału jako wzorowe ocenił przeprowadzający kontrolę Oddziału Rewident ZG PTTK.

Główne zadanie Zarządu Oddziału skupiało się jednak na działalności statutowej, czyli organizacji wszelkiego rodzaju imprez turystycznych. Imprezy organizowane były zarówno przez Oddział jak i Klub Turystyki Górskiej „Halny” oraz w 5 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych. Ogólnie w XVI kadencji działalności naszego Oddziału zorganizowano 465 imprez, w których wzięło udział 9443 uczestników.

Uczestnicy imprez zdobyli 972 odznaki turystyczne, a przyznawanie odznak w Oddziale jest dostępne, gdyż posiadamy referaty weryfikacyjne odznak: pieszej, górskiej, kolarskiej, krajoznawczej i przyrodniczej. Mamy także dwóch instruktorów fotografii, posiadających uprawnienia do weryfikacji odznak fotografii krajoznawczej.

W minionej kadencji uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej uzyskuje kol. Tomasz Łaciak w roku 2005 na Beskidy Zachodnie, a w 2006 na Sudety. Kol. Dorota Cichy otrzymała uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody, a kol. Anna Kubiak, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak zdobyli uprawnienia znakarza szlaków nizinnych. Kol. Mirosław Kubiak zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, a kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny rozszerzali uprawnienia przodownickie na kolejne województwa.

W czasie minionej kadencji w Oddziale zwołane były dwa Nadzwyczajne Zjazdy Oddziału. Pierwszy w roku 2005 w sprawie poprawek do Statutu Oddziału. Drugi w roku 2006 w celu rozstrzygnięcia sporu, o którym była już mowa wcześniej. Spór ten zakończyło orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 3 października 2008 r.

Były też przyjemniejsze momenty w działalności życia Oddziału za sprawą przyznanych wyróżnień i odznaczeń, które otrzymali:
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – kol. Małgorzata Baron-Galewska i Edyta Brania.
- Medal 55-lecia Komisji Turystyki Pieszej za Popularyzację Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa – kol. Marcin Czerwiński
- Srebrną Honorową Odznakę PTTK – kol. Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny.
- Srebrną odznakę „Zasłużony w pracy wśród młodzieży” - kol. Małgorzata Baron-Galewska, Edyta Brania, Dorota Cichy, Marcin Czerwiński, Katarzyna Garbaciak, Beata Jerzyńska, Michał Kuberka, Aleksandra Piasecka, Barbara Szoser, Piotr Świderski, Sławomir Walendowski.
- Dyplom ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa – kol. Lidia Chwalińska, Marcin Czerwiński, Maria Gawrońska, Krzysztof Hoffmann, Anna Kaczmarek, Kazimierz Kinas, Mirosław Kubiak, Tomasz Łaciak, Maria Nowacka, Mirosława Rogowska, Zygmunt Studziński, Jolanta Wolińska, Mirosław Zaradny.
- Dyplomy KTP ZG PTTK Za zasługi dla turystyki pieszej – kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Zaradny.

W roku 2005 Oddział przystąpił do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu.

Oddział opiekował się dwoma szlakami pieszymi biegnącymi na terenie naszego powiatu, o łącznej długości 93,8 km. Na odnowienie jednego z nich (żółtego z Sobótki do Wilczyńca), o długości 55 km otrzymał dotacje z ZG PTTK. Drugi szlak (czerwony z Gołuchowa do Prusinowa) odnowił ze środków własnych.

Powołany w styczniu 2005 r. Zarząd Klubu Turystyki Górskiej „Halny” na czele, którego staje po raz pierwszy kobieta kol. Lidia Chwalińska, ustabilizował działalność Klubu, który w poprzednim okresie przeżywał wzloty i upadki. Obecnie jest to prężny Klub a jego działalność dobrze służy zarówno swoim członkom jak i popularyzacji turystyki na naszym terenie.

Popularyzację turystyki wśród młodzieży najlepiej rozpocząć już w szkole, dlatego Zarząd Oddziału dokładał starań do powstania Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Działalność tych kół uzależniona jednak była od zaangażowania i zdolności organizatorskich ich opiekunów. Nie udało nam się utrzymać SKKT w Tomicach i Gizałkach. Powstało jednak bardzo prężne koło w Kowalewie.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmowali się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

W ciągu 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału odbył 43 posiedzenia, na których podjął 140 uchwał dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Szczegółowe sprawozdania Zarządu Oddziału z każdego roku działalności znajdują się na naszej stronie internetowej. Z perspektywy czasu Zarząd Oddziału zdaje sobie sprawę, że niektóre problemy można było załatwić inaczej. Krytyczne uwagi do działalności Zarządu mogą posłużyć jako wskazówki dla działalności Zarządu, który dziś wybierzemy.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka
SPRAWOZDANIE

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

za okres od 01.01.2005 do 31.12.2008

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Maria Nowacka - przewodnicząca
2. Małgorzata Baron-Galewska - sekretarz

stwierdziła:

1. Przychody określone Statutem w okresie 2005-2008 - 117.880,39 zł
z tego w

- 2005 r. - 31.361,45 zł
- 2006 r. - 43.610,49 zł
- 2007 r. - 35.074,52 zł
- 2008 r. -    7.833,93 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych w okresie 2005-2008 - 115.460,31 zł

Rok
Razem
W tym koszty
zadań statutowych
Koszty
administracyjne
Koszty
finansowe
2005 r.
29.933,00
26.662,92
3.239,64
30,44
2006 r.
40.159,83
38.477,12
1.624,43
58,28
2007 r.
36.153,71
34.423,58
1.710,13
20,00
2008 r.
  9.213,77
  8.114,16
1.086,11
13,50


3. Dochody na 31.12.2008 r. - 1405,12 zł
z tego przypada na:

- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego (książeczki i odznaki) - 931,93 zł
- środki pieniężne - 473,19 zł

z tego:
- w gotówce - 316,26 zł
- na koncie bankowym - 156,93 zł
Gospodarka finansowa i majątkowa jest prowadzona bez zastrzeżeń, chronologicznie i terminowo. Udokumentowana jest fakturami, raportami kasowymi, dowodami wpłaty KW i KP, wyciągami bankowymi, pokwitowaniami, protokółami oraz spisami z natury składników majątku rzeczowego.

Na podstawie § 24 p.6 Statutu Oddziału,Oddziałowa Komisja Rewizyjna wnioskuje
o udzielenie absolutorium całemu zarządowi, tj.

- Stanisławowi Kałce - prezesowi.
- Marcinowi Czerwińskiemu - wiceprezesowi,
- Tomaszowi Łaciakowi - wiceprezesowi,
- Mirosławowi Kubiakowi - sekretarzowi
- Mirosławowi Zaradnemu - skarbnikowi.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
2 podpisy nieczytelne
SPRAWOZDANIE

Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

za okres od 26.02.2005 do 14.02.2009

Oddziałowy Sąd Koleżeński został wybrany na zjeździe pleszewskiego Oddziału PTTK w dniu 26.02.2005 roku w następującym składzie:

- Kazimierz Kinas - prezes
- Krzysztof Hoffmann – wiceprezes
- Anna Kaczmarek – sekretarz
- Mirosława Rogowska – członek
- Jolanta Wolińska – członek

Podczas 4-letniej kadencji OSK rozpatrywał jedną sprawę wniesioną przez Zarząd Oddziału PTTK Pleszew o pozbawienie członkostwa Pana Zbigniewa Walczaka z dnia 12.04.2005.

W dniu 20.05.2005 roku odbyło się spotkanie OSK w pełnym składzie i powołano skład orzekający do rozpatrzenie ww. sprawy. Z uwagi na szczególną wagę i zawiłość sprawy skład orzekający powołano w pełnym składzie OSK na czele z prezesem Kazimierzem Kinas. Zespól kilkakrotnie obradował zgodnie z protokołami obrad pracy OSK. Ponadto prezes OSK odbywał osobiste rozmowy z Kolegą Prezesem Stanisławem Kałką oraz ze Zbigniewem Walczakiem w celu polubownego rozpatrzenia sprawy mając na uwadze dobre imię PTTK.

W dniu 20.04.2006 roku zgodnie z regulaminem Sądu Koleżeńskiego §12 pkt. 6 Prezes OSK zwrócił się do Prezesa GSK PTTK w Warszawie o przekazanie sprawy dotyczącej pozbawienie członkostwa PTTK Pana Zbigniewa Walczaka do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu innego Oddziału. prośba była uzasadniona dobrem PTTK i zapewnieniem bezspornie niezawisłości orzekania, które wynikają z dotychczas zebranego materiału i protokółów.

W dniu 23.02.2007 roku sprawę dotyczącą pozbawienia członkostwa PTTK Pana Zbigniewa Walczaka w celu dalszego postępowania otrzymała Prezes GSK PTTK Anna Kirchner. GSK w dniu 15.12.2007 w Siedlcach orzekł na podstawie art. 42 ust. 2; art. 42 ust. 8 oraz art. 44 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK i § 45 art. 1 Regulaminu GSK PTTK uznać obwinionego Pana Zbigniewa Walczaka winnym i wymierzył karę zawieszania w prawach członkowskich PTTK na okres 3 lat. Pan Walczak złożył odwołanie od powyższej kary. Po rozpatrzeniu odwołania w dniu 03.10.2008 GSK w Warszawie orzekł utrzymanie w mocy zaskarżonego przeczenia.

Na dzień dzisiejszy OSK przy Oddziale PTTK w Pleszewie nie rozpatruje żadnej sprawy.

Prezes OSK Oddziału PTTK w Pleszewie
podpis nieczytelny


PROTOKÓŁ

z obrad Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 14 lutego 2009 r.

Porządek obrad

1. Otwarcie, wybór Prezydium Obrad.
2. Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej i ustalenie prawomocności Zjazdu.
5. Sprawozdanie ustępujących władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał kierunkowych na przyszłą kadencję.
8. Udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu.
9. Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
10. Podjęcie decyzji o wyborze Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Uchwalenie zmian w Statucie Oddziału.
12. Wybory nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
13. Wybory Delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
14. Ogłoszenie wyników wyborów władz i na delegatów.
15. Ukonstytuowanie się władz.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie obrad.

Realizacja porządku obrad

ad.1
Otwarcia obrad Zjazdu Oddziału dokonał prezes Zarządu Oddziału kol. Stanisław Kałka. Powitał uczestników Zjazdu, życząc udanych obrad. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego i Sekretarza Obrad Zjazdu. Zgłoszono tylko dwie kandydatury na Przewodniczącego kol. Stanisława Kałkę i na Sekretarza kol. Edytę Brania. Propozycje zostały przyjęte, a kandydatury przegłosowane przez uczestników Zjazdu.

ad.2
Przewodniczący omówił szczegółowy porządek obrad (każdy z uczestników otrzymał go wraz z zaproszeniem na Zjazd) i zaproponował dodatkowe wprowadzenie do porządku obrad w poz. 10 podjęcia przez Zjazd decyzji o wyborze Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i w poz. 11 uchwalenie zmian w statucie oddziału a pozostałe punkty porządku obrad rozpatrywać w dalszej kolejności. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Zjazd zatwierdził uzupełniony szczegółowy porządek obrad.

ad.3
Zjazd bez uwag zatwierdził Regulamin obrad. Regulamin ten otrzymał każdy uczestnik wraz z pisemnym zaproszeniem na Zjazd.

ad.4
Przewodniczący obrad zaproponował do Komisji Mandatowej kol. Annę Kubiak i kol. Tomasza Łaciaka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji już przed rozpoczęciem obrad Zjazdu, a wszyscy uczestnicy Zjazdu wyrazili zgodę na te kandydatury. Komisja Mandatowa po krótkim czasie przeliczyła podpisy na liście uczestników (uprawnionych do głosowania wg listy przygotowanej przez Zarząd Oddziału było 71 członków), podpisów na liście było 37, co stanowiło 52% uprawnionych i czyniło Zjazd Oddziału jako prawomocny do podejmowania uchwał. Na okoliczność tę Komisja Mandatowa sporządziła stosowny protokół.

ad.5
W tym punkcie program przewidywał sprawozdania ustępujących władz za okres XVI kadencji. Sprawozdania kolejno przedstawili: prezes Zarządu Oddziału kol. Stanisław Kałka sprawozdanie Zarządu Oddziału, prezes OKR kol. Maria Nowacka sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i prezes OSK kol. Kazimierz Kinas sprawozdanie oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania znajdują się w dokumentacji oddziału.

ad.6
Zjazd Oddziału dokonał wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono kandydatury kol. Krzysztofa Szymczaka i kol. Zygmunta Studzińskiego, oboje wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach tej komisji, co spotkało się z jednomyślną aprobatą uczestników Zjazdu.

ad.7
Otwarto dyskusje w sprawie kierunków działania na okres następnej kadencji. Materiały z dyskusji zawarto w protokóle Komisji Uchwał i Wniosków.

ad.8
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oddziału:

- Prezes Stanisław Kałka – udzielono absolutorium – jednogłośnie,
- Wiceprezes Marcin Czerwiński – jednogłośnie,
- Wiceprezes Tomasz Łaciak – przy jednym głosie wstrzymującym się,
- Sekretarz Mirosław Kubiak – przy jednym głosie wstrzymującym się
- Skarbnik Mirosław Zaradny - jednogłośnie
ad.9
Do Komisji Wyborczej zgłoszono dwóch kandydatów kol. Annę Kubiak i kol. Tomasza Łaciaka. Obydwoje wyrazili zgodę na pracę w komisji i uzyskali pełne poparcie przez uczestników Zjazdu. Dokonano także wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do pracy w tej komisji zgłoszone zostały kol. Dorota Czerwińska, kol. Mirosława Rogowska i kol. Danuta Antczak-Burak, które wyraziły zgodę, a Zjazd przegłosował ich kandydatury.

ad.10
Zjazd Oddziału korzystając z możliwości § 1 ust. 2 c) Ordynacji Wyborczej, postanowił zrezygnować z wyboru Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego do władz oddziału na XVII kadencje. W przedmiotowej sprawie Zjazd Oddziału podjął Uchwałę nr 01/Zjazd/2009 za przyjęciem, której głosowali wszyscy uczestnicy Zjazdu.

ad.11
Zjazd Oddziału w związku z uchwałą nr 01/Zjazd/2009 z dnia 14.02.2009 r. o rezygnacji z wyboru Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego do władz oddziału na XVII kadencję podjął uchwałę nr 02/Zjazd/2009 o wprowadzeniu zmian w Statucie Oddziału. Szczegółowy wykaz zmian wyszczególniono w uchwale. Jednolity Statut Oddziału z uwzględnionymi poprawkami przekazany zostanie przez Zarząd Oddziału do Sądu Rejonowego o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdzie w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zjazdu.

ad.12
Komisja Wyborcza przyjęła pisemne zgłoszenia 7 następujących kandydatów do Zarządu Oddziału: Czerwiński Marcin, Hoffmann Krzysztof, Kubiak Mirosław, Piasecka Agnieszka, Rubrycka Maria, Wołowicz Dariusz, Zaradny Mirosław oraz do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej 4 następujących kandydatów: Baron-Galewska Małgorzata, Brania Edyta, Łaciak Tomasz, Maciaszek Małgorzata i przekazała alfabetyczne listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

ad.13
W ten sam sposób sporządzono listę kandydatów na Delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego, przyjęto zgłoszenie 3 kandydatów:Czerwiński Marcin, Kubiak Mirosław, Zaradny Mirosław.

ad.14
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą i ogłosiła wyniki.

W wyniku głosowania osoby do Zarządu Oddziału uzyskały następujące ilości głosów:

1. Kubiak Mirosław – 35,
2. Czerwiński Marcin – 34,
3. Zaradny Mirosław – 26,
4. Piasecka Agnieszka – 24,
5. Wołowicz Dariusz – 21,
6. Hoffmann Krzysztof – 19,
7. Rubrycka Maria – 14.
Do Zarządu Oddziału zostały wybrane osoby wyszczególnione w poz. 1 do 5.

W wyniku wyborów do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej osoby uzyskały następujące ilości głosów:
1. Łaciak Tomasz – 30,
2. Brania Edyta – 28,
3. Maciaszek Małgorzata – 27,
4. Baron-Galewska Małgorzata – 22.
Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano osoby w poz. 1 do 3.

W wyniku wyborów delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK uzyskali następujące ilości głosów:
1. Czerwiński Marcin – 34,
2. Kubiak Mirosław – 31,
3. Zaradny Mirosław – 6.
Delegatami zostały osoby wymienione w poz. 1 do 2.

ad.15
W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału w następującym składzie:

Prezes – Marcin Czerwiński,
Wiceprezes – Mirosław Kubiak,
Wiceprezes – Dariusz Wołowicz,
Sekretarz – Agnieszka Piasecka,
Skarbnik – Mirosław Zaradny.
Ukonstytuowała się również Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie:

Prezes - Tomasz Łaciak,
oraz członkowie:
Małgorzata Maciaszek i Edyta Brania.

ad.16
W wolnych głosach i wnioskach zabrał głos Wiceprezes Klubu Turystyki Górskiej „Halny” kol. Zygmunt Studziński. Przedstawił nowy Zarząd Klubu oraz zamierzenia turystyczne i kalendarz imprez na bieżący rok. Program plenerów fotograficznych nowo powstałego Fotoklubu PTTK przedstawił Prezes Klubu kol. Stanisław Kałka. Po dokonanych wyborach władz oddziału głos zabrał nowy Prezes Zarządu Oddziału, który podziękował za wybór i oznajmił, że nowy Zarząd Oddziału przyznał funkcje Honorowego Prezesa Oddziału PTTK dla kol. Stanisława Kałki za całokształt działalności w tym oddziale.

ad.17
Komisja Uchwał i wniosków przestawiła uchwały podjęte przez Zjazd oddziału oraz wnioski wynikające z dyskusji:

uchwały:
- Uchwała nr 01/Zjazd/2009 w sprawie rezygnacji z Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
- Uchwała nr 02/Zjazd/2009 w sprawie zmian w Statucie Oddziału.
oraz wnioski:
- Propozycja organizowania większej ilości wycieczek jednodniowych,
- Ulepszyć przepływ informacji o organizowanych imprezach na linii Oddział – Kluby
- Nowy Zarząd powinien wspierać działalność klubową i umożliwiać powstawanie nowych klubów.
ad.18
Nie było głosów w dyskusji nad wnioskami.

ad.19
Na tym wyczerpano porządek obrad i Zjazdu Oddziału zakończono.

Przewodniczący Obrad Zjazdu - Stanisław Kałka
Sekretarz Obrad Zjazdu - Edyta Brania