ZJAZD ODDZIAŁU - 16.02.2013 r.


SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału PTTK Pleszew - XVII kadencja

za okres 14.02.2009 - 16.02.2013

Zjazd Oddziału w dniu 14.02.2009 r. powołał Zarząd Oddziału w składzie Marcin Czerwiński – Prezes, Mirosław Kubiak – Wiceprezes, Dariusz Wołowicz – Wiceprezes, Agnieszka Piasecka – Sekretarz, Mirosław Zaradny – Skarbnik. W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji w listopadzie 2010 roku przez Dariusza Wołowicza, Zarząd Oddziału dokooptował koleżankę Annę Kubiak na stanowisko wiceprezesa w Zarządzie Oddziału W tym składzie już bez zmian Zarząd Oddziału pozostał do dnia dzisiejszego.
Skład Komisji Rewizyjnej: Prezes – Tomasz Łaciak oraz członkowie – Małgorzata Maciaszek i Edyta Brania.

Zarząd Oddziału w wyznaczonych terminach składał roczne sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej, a także finansowe w postaci rachunku wyników, bilansu Oddziału i sprawozdań do Urzędu Skarbowego.

Główne zadanie Zarządu Oddziału skupiało się jednak na działalności statutowej, czyli organizacji wszelkiego rodzaju imprez turystycznych. Imprezy organizowane były zarówno przez Oddział jak i Kluby: Turystyki Górskiej „Halny” i Klub Fotograficzny „Flash” oraz w Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych. Ogólnie w XVII kadencji działalności naszego Oddziału zorganizowano 264 imprez, w których wzięło udział 4747 uczestników. Główną imprezą Oddziału stał się Rajd Papieski, którego co roku zakończenie jest w innym miejscu Powiatu Pleszewskiego (zakończenie mszą w kościele oraz poczęstunkiem).

Uczestnicy imprez zdobyli 636 odznaki turystyczne, a przyznawanie odznak w Oddziale jest dostępne, gdyż posiadamy referaty weryfikacyjne odznak: pieszej, górskiej, kolarskiej, krajoznawczej i przyrodniczej. Mamy także trzech instruktorów fotografii, posiadających uprawnienia do weryfikacji odznak fotografii krajoznawczej. W 2010 roku referat Odznak Turystyki Pieszej uzyskał uprawnienia do weryfikacji odznaki do stopnia Małego Złotego.

W czasie mijającej kadencji mieliśmy też członków naszego oddziału w strukturach Zarządu Głównego. Do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK został wybrany Kolega Marcin Czerwiński a do Komisji Fotografii Krajoznawczej zostali wybrani Kol. Mirosław Kubiak i Kolega Marcin Czerwiński. Biorą oni czynny udział w pracach tych Komisji.

W minionej kadencji uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej uzyskuje kol. Tomasz Łaciak w W minionej kadencji uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej uzyskuje kol. Mirosław Kubiak w roku 2009, kolega Marcin Czerwiński rozszerzył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na wszystkie regiony i uzyskał I stopień Przodownika Turystyki Pieszej.

Dzięki udziałowi członków naszego oddziału w imprezach ogólnopolskich, Pleszew jako miasto został zauważony i wypromowany przez wielu członków PTTK w całej Polsce.

Oddział opiekował się dwoma szlakami pieszymi biegnącymi na terenie naszego powiatu, o łącznej długości 93,8 km. Żółty z Sobótki do Wilczyńca, o długości 55 km. Drugi szlak czerwony z Gołuchowa do Prusinowa.

Powołany w styczniu 2005 r. Zarząd Klubu Turystyki Górskiej „Halny” na czele, którego staje Koleżanka Lidia Chwalińska. W 2012 roku w czasie Walnego Zebrania Klubu nowym prezesem zostaje Kolega Zygmunt Studziński. Obecnie jest to prężny Klub, a jego działalność dobrze służy zarówno swoim członkom jak i popularyzacji turystyki na naszym terenie.

W styczniu 2009 r. zostaje powołany Fotoklub „Flash” Pleszew na czele, którego staje Kolega Stanisław Kałka. Od momentu powołania Klubu działa on bardzo dynamicznie organizując plenery fotograficzne i wyjazdy krajoznawcze.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmowali się: prezes Marcin Czerwiński i prezes honorowy Stanisław Kałka.

W ciągu 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału odbył 24 posiedzenia, na których podjął 71 uchwał dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Dziękuję za wysłuchanie skróconego sprawozdania. Szczegółowe z każdego roku działalności znajdują się na naszej stronie internetowej. Z perspektywy czasu Zarząd Oddziału zdaje sobie sprawę, że niektóre problemy można było załatwić inaczej. Krytyczne uwagi do działalności Zarządu mogą posłużyć jako wskazówki dla działalności Zarządu, który dziś wybierzemy.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński
SPRAWOZDANIE

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarka finansowa i majątkowa jest prowadzona bez zastrzeżeń, chronologicznie i terminowo. Udokumentowana jest fakturami, raportami kasowymi, dowodami wpłaty KW i KP, wyciągami bankowymi, pokwitowaniami, protokółami oraz spisami z natury składników majątku rzeczowego.

Na podstawie § 24 p.6 Statutu Oddziału,Oddziałowa Komisja Rewizyjna wnioskuje
o udzielenie absolutorium całemu zarządowi, tj.

- Marcinowi Czerwińskiemu - prezesowi.
- Mirosławowi Kubiakowi - wiceprezesowi,
- Annie Kubiak - wiceprezesowi,
- Agnieszce Piaseckiej - sekretarzowi
- Mirosławowi Zaradnemu - skarbnikowi.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Łaciak Tomasz
PROTOKÓŁ

z obrad Zjazdu Oddziału PTTK Pleszew

w dniu 16 lutego 2013 r.

Porządek obrad

1. Otwarcie, wybór Prezydium Obrad
2. Ustalenie prawomocności Zjazdu
3. Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
5. Wybory komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Uchwalenie zmian w Statucie Oddziału
7. Dyskusja i podjęcie uchwał kierunkowych na przyszłą kadencję
8. Sprawozdanie ustępujących władz
9. Udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu
10. Wybory nowych władz
11. Wybory Delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
12. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowania się nowych władz


Realizacja porządku obrad

ad.1
Otwarcia obrad Zjazdu Oddziału dokonał prezes Zarządu Oddziału kol. Marcin Czerwiński. Powitał uczestników Zjazdu, życząc udanych obrad. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć kol. Bolesława Łaciaka, długoletniego aktywnego członka Oddziału.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Obrad Zjazdu. Zgłoszono tylko dwie kandydatury na Przewodniczącego kol. Marcina Czerwińskiego i na Sekretarza kol. Stanisława Kałkę. Propozycje zostały przyjęte, a kandydatury przegłosowane przez uczestników Zjazdu..

ad.2
Przewodniczący obrad zaproponował do Komisji Mandatowej kol. Annę Kubiak, Agnieszkę Piasecką i kol. Mirosława Kubiaka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji już przed rozpoczęciem obrad Zjazdu, a wszyscy uczestnicy Zjazdu wyrazili zgodę na te kandydatury.
Komisja Mandatowa po krótkim czasie przeliczyła podpisy na liście uczestników (uprawnionych do głosowania wg listy przygotowanej przez Zarząd Oddziału było 72 członków), podpisów na liście było 36, co stanowiło 50% uprawnionych i czyniło Zjazd Oddziału jako prawomocny do podejmowania uchwał.
Na okoliczność tę Komisja Mandatowa sporządziła stosowny protokół.

ad.3
Przewodniczący omówił szczegółowy porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag i Zjazd zatwierdził szczegółowy porządek obrad.

ad.4
Zjazd bez uwag zatwierdził Regulamin obrad.

ad.5
Zjazd Oddziału dokonał wyboru Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
Na wniosek Przewodniczącego Obrad i za zgodą uczestników Zjazdu pełnienie funkcji Komisji Wyborczej powierzono Prezydium Obrad.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się: Kol. Barbara Radomska, Natalia Żuk i Dariusz Żuk i skład ten zyskał pełne poparcie Zjazdu wyrażone w głosowaniu.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury kol. Marii Gawrońskiej i kol. Zygmunta Studzińskiego, oboje wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach tej komisji, co spotkało się z jednomyślną aprobatą uczestników Zjazdu.

ad.6
Zjazd Oddziału podjął Uchwałę nr 01/Zjazd/2013 o wprowadzeniu zmian w Statucie Oddziału które zostały dostosowane do statutu wzorcowego przesłanego przez Zarząd Główny PTTK. Jednolity Statut Oddziału z uwzględnionymi poprawkami przekazany zostanie przez Zarząd Oddziału do Sądu Rejonowego o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdzie w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zjazdu.

ad.7
W dyskusji zwrócono uwagę na zmianę wizerunku wycieczek, tak by wszyscy uczestnicy odpowiadali za ich realizacje, bez wymagań komercyjnych. Zachęcano także do szerszej komunikacji i uczestnictwa we wspólnych wyjazdach klubowych. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Kolarskiej kol. Krzysztof Hoffmann przedstawił wstępny program przebiegu Rajdu Papieskiego.

ad.8
Prezes Oddziału kol. Marcin Czerwiński przedstawił Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK Pleszew za XVII kadencję władz. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Prezes kol. Tomasz Łaciak.

ad.9
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami Prezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej poprosił o udzielenie absolutorium ustępującego Zarządu Oddziału. Za udzieleniem absolutorium dla każdego kolejnego członka zarządu głosowali wszyscy członkowie Zjazdu.

ad.10
Prezydium Obrad zastępujące Komisje Wyborczą sporządziło alfabetyczną listę zgłoszeń

do: Zarządu Oddziału:
Czerwiński Marcin, Kubiak Mirosław, Piasecka Agnieszka, Wałęsa Emilia, Zaradny Mirosław;

do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Czerwińska Dorota, Kubiak Anna, Łaciak Tomasz, Mielcarek Monika;

na Delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów:
Czerwiński Marcin, Kubiak Mirosław, Piasecka Agnieszka.

W taki sposób przygotowane listy kandydatów Prezydium Obrad przekazało Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wydrukowała karty do głosowania, rozdała uczestnikom w celu dokonania wyboru,następnie zebrała karty i przeliczyła głosy, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół.

ad.11
11. Po sporządzeniu protokołu Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów:

do Zarządu Oddziału wybrano następujące osoby:
Marcin Czerwiński, Kubiak Mirosław, Piasecka Agnieszka, Wałęsa Emilia, Mirosław Zaradny;

do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Czerwińska Dorota, Kubiak Anna, Łaciak Tomasz;

Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów zostali:
Czerwiński Marcin, Kubiak Mirosław.

ad.12
12. Po ogłoszeniu wyników ukonstytuowały się:

Zarząd Oddziału:

Prezes – Marcin Czerwiński,
Wiceprezes – Mirosław Kubiak,
Wiceprezes – Emilia Wałęsa,
Sekretarz – Agnieszka Piasecka,
Skarbnik – Mirosław Zaradny;

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Prezes – Dorota Czerwińska,
Członek – Anna Kubiak,
Członek – Tomasz Łaciak.

ad.13
Nowo wybrany prezes podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaufanie na nową kadencję i zakończył obrady Zjazdu Oddziału.

Przewodniczący Obrad Zjazdu - Marcin Czerwiński
Sekretarz Obrad Zjazdu - Stanisław Kałka